Raipas
Elveside/Fiskekort

Fiskeregler for ørretfiske

Her finner du fiskereglene for ørretfiske  i Altaelva. Ørretfisket starter 1. september og varer til og med 14. september.

Fra 20. august kan du kjøpe fiskekort her: https://altaelva.no/

Kurt Ruben Nilsen
tirsdag 29.august 2023 / 09:40

Fiskekort selges på www.altaelva.no eller på kontoret til Alta Laksefiskeri Interessentskap. Kortsalget åpner 20. august. Priser på fiskekort er 600,- kroner for hele perioden eller 200,- kroner pr. døgn. Alle over 18 år må i tillegg betale fiskeavgift til staten. 

 

Fiskeregler for ørretfiske Altaelva 

Fiskeregler for perioden 1. september til og med 14. september. 

Alta Jeger- og Fiskeforening leier fiskerettigheten for ørretfiske i nedre del av Altaleva av Alta Laksefiskeri interessentskap. Fiskereglene er utarbeidet som en del av leieavtalen og godkjent av partene. 

Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefiske, Finnmark (2009.04.15.) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfiske. 


§ 1. Virkeområde 

Reglene gjelder i tidsrommet 1. september til og med 14. september, og fra nakken ovenfor Haraldholmen ned til Altabru. 

På strekningen fra Øvre Alta Bru og til den nederste gapahuken i Forbygninga er det ikke lov å fiske etter ørret i denne perioden. 


§ 2. Definisjoner 

Fluestang - er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.  

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk 

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske. 

Dersom ikke fangstrapporten er levert inn senest 15 dager etter endt fiske, vil kortinnehaver bli utestengt fra kortkjøp
 og fiske påfølgende år. 


§ 4. Fisketid 

Det selges fiskekort for hele perioden eller som døgnkort. 

Fiskeperioden begynner 1. september kl. 00.00 og slutter 14. september kl 24.00.
Døgnkort starter kl 18:00 og slutter kl 18:00 dagen etter. 


§ 5. Arter og tilbakesetting 

Det er bare tillat å fiske etter ørret. Fangster av andre anadrome arter som laks og sjørøye skal tilbakesettes.
Fiskere som fisker på plasser hvor de gjentatte ganger får laks kan utestenges fra fisket 


§ 6. Redskap og hjelpemidler 

Det er kun tillat å fiske med enhånds fluestang, fluesnøre opptil maks snøreklasse AFTM 8-9 og flue med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt.  

Fiske fra båt eller bro er ikke tillat. All ferdsel reguleres av den kommunale ferdselsloven 


§ 7. Fiskerettigheter 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

§ 8. Kontroll og tilsyn 

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.
Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret). 


§ 9. Straff 

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva.  


§ 10. Ikrafttreden 

Fiskereglene trer i kraft fra 1. september 2023.