Resultatene fra skjellprøver fra sesongen 2016.
Elveside / Arkiv/Fakta

skjellprøveresultatene (2016) er kommet

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva viser kun 1  oppdrettslaks.

BJFF Info
fredag 12.mai 2017 / 12:00

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir overmåte viktig informasjon om laksebestanden. For Kongsfjordelva har skjellprøver blitt sendt og analysert i en årrekke. Nytt for 2016- sesongen er at flere prøver fra Storelva er nå analysert. Av alle prøvene fra våre to lakseelver ble det påvist kun en oppdrettslaks – og den ble tatt i Kongsfjordelva i juli.

Kongsfjordelva:

I alt var det 189 skjellprøver fra sportsfisket i Kongsfjordelva 2016, som i vinter er analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA).  Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. De årvisse analysene av skjellprøver gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks. Viser vekst og vilkårene både i elv og hav. Dem forteller også hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste tiden 4 eller 5 år, mens noen ytterst få er klar for havvandringen etter 3 eller 6 år. I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de 189 prøvene var det en (1) som kom fra rømt oppdrettslaks. Denne ble tatt ved Linja den 25. Juli.  Den var 78 centimeter lang og 3,2 kilo. 

Flere eksempler:

3. Juli ble det fanget en hunnlaks på 96 cm og 9,5 kilo. Denne haddesmoltalder 4 år og sjøalder 3 år. Dette var første gangen lakse var oppe i elva som kjønnsmoden og hadde altså ikke gytt tidligere.

6. Juli ble det fanget en hannlaks på 4,5 kilo i To’a. Denne har vært oppe i elva og gytt tidligere. Smoltalderen på denne var også 4 år og sjølader 3 år.

7. Juli ble det i Porten fanget en hunnlaks på 7 kilo og 89 cm – som har vært oppe i elva å gytt før. Denne hadde smoltalder på 5 år og sjøalder på 4 år.

24. Juni ble en hannlaks på 94 cm og 8,9 kilo tatt. Denne hadde vært ute i sjøen 2 år og med smoltalder på 5 år. Den hadde ikke gytt tidligere.

 En hannlaks på 98 cm og 8,7 kilo hadde også bare vært ute i havet i to år, mens smoltalderen var 5 år.

5. Juli ble det fanget en hannlaks på 1,4 kilo. Denne hadde vært hele 6 år i elva (smoltalder) og et år i sjøen.

20. Juli var det en hannlaks på 10,8 kilo som hadde smoltalder på 4 år og sjøalder på 3 år. Den hadde ikke vært opp i elva for å gyte tidligere – så dette var altså første turen opp i elva som voksen laks.

24. Juli ble det tatt en hunnlaks på hele 10,5 kilo og 103 centimeter. Denne hadde smoltalder på 4 år og hadde vært minst 6 år ute i sjøen. Den hadde også vært oppe i elva å gytt tidligere.

En hannlaks fanget 29. Juli var 1,8 kilo og hadde bare vært 3 år i elva før den ble smolt og et år i sjøen. 

29. Juli ble  en hannlaks på 6,3 kilo og 86 cm fanget i Krogholla. Denne hadde smoltalder på 3 år og snøalder på 2 år.

 En stor hunnlaks på 12,1 kilo og 107 centimeter ble fanget 30. Juli. Denne var på sin første gytevandring og hadde smoltalder på 4 år og så vært 3 år i sjøen.

I Kasparaholla ble det tatt en  hannaks 64cm og 2,5 kilo. Denne hadde smoltalder på 4 år og sjøalder på 2 år, og den hadde vært oppe  å gytt tidligere.

Storelva

Det var 6 skjellprøver fra sportsfisket i Storelva, som i vinter ble analysert NINA.  I alt ble det registrert avlivet 30 laks ved sportsfisket i Storelva, og fra kun seks av disse (20%) ble det altså levert inn skjellprøve, på tross av at BJFF anmodet sterkt før sesongen om å ta skjellprøver av all avlivet fangst.

Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av laksebestanden i Storelva. Laksebestanden i Storelva er som vi vet ny og under utvikling og det er utrolig viktig å innhente så mye kunnskap og data om bestanden i tidlig fase. Prøvene forteller veldig mye om både oppvekst, alder, vandringsmønster og ikke minst om stammen får innblanding av gener fra oppdrettslaks. 

BJFF oppfordrer på det sterkeste at alle tar skjellprøve av laks som fanges (avlives) i kommende sesong.

Resultater

De seks laksene det ble tatt prøve av var alle hannlaks med sjøalder på 1 år. De var 1,2 til 1,7 kilo.  Tre av fiskene hadde smoltalder 4 år, mens to hadde 3 år og en 5 år.

Alle fiskene var villfisk.