Kongsfjordelva kveldsfiske
En status for fiskesesongen 2017.
Elveside / Arkiv/Fakta

Sesongen 2017

2017. En middels bra sesong, god gytebestand, men smålaksen sviktet.

BJFF Info
tirsdag 07.november 2017 / 16:52

Vi vil fremover presentere noen av resultatene fra  overvåking og fisket i Kongsfjordelva sesongen 2017. For sesongen som nå er forbi kan vi slå fast at det ble en noe annerledes og uventet sesong. Først med de enorme vannmengdene med flom til langt utpå sommeren, som igjen ga forvaltningen store problemer. Så kom også pukkellaksen, og det uventet mange. Men la oss nå begynne med begynnelsen.

LAKSEOPPGANG 

Videoregistreringen ble ikke igangsatt på grunn av den høye vannføringen og en mista dermed den løpende oversikten gjennom sesongen. Drivtellinger i juli måned var også vanskelige å gjennomføre av praktiske årsaker som dårlig sikt og sikkerhet. 

Den totale bestanden måtte derfor beregnes med bakgrunn i gytefisktelling og fangstoppgaver – som da gir et minimumsestimat av lakseoppgangen. Selv om det er et minimumsestimat for bestanden er det ingen tvil om at årets bestand var betydelig mindre enn fjorårets rekordsesong. Beregningen viste totalt 1962 laks, hvorav 1072 smålaks, noe som kan beskrives som en dårlig smålaksesesong, den nest dårligste siden registreringene startet i 2011. 754 mellom- og 136 storlaks gjorde at det totalt sett ble en bra sesong.

GYTEBESTAND

Gytebestandens størrelse og fordeling i vassdraget er avgjørende for å sikre nye gode generasjoner Kongsfjordlaks. Unngå overbeskatning er helt avgjørende for å oppnå tilstrekkelig stor gytebestand. Gytefisktellingen om høsten ble også i år utført grundig og under gode forhold. Denne tellingen gjøres for å registrere bestandens størrelse og fordeling i vassdraget. 

Ved gytefisktellingen ble det observert 1335 laks fordelt på 692 små-, 537 mellom- og 106 storlaks. Gytebestandsmålet (GBM) på 1102 kilo (middelverdi) hunnlaks ble dermed også i år nådd med god margin.

Det er ikke bare mengden laks i vassdraget som er viktig - fordelingen har også mye å si for produksjonen. Om en deler vassdraget i to, ovenfor og nedenfor øverste foss/laksetrapp, viste gytefisktellingen at det var 643 laks over fossen og 692 nedenfor. 

Det rant godt med vann over demninga på Gednje – og en fikk dermed god vannføring i Geatnja gjennom store deler av juli og august. I gytetiden va 22% av laksebestanden i Geatnja. Flere laks hadde også vandret betydelig lengre opp enn i den tørre 2016-sesongen. 

FISKE OG FANGST

Vannføringen var som nevnt høy gjennom store deler av sesongen – til dels ekstremt høy. Dette gav utfordringer i fisket og først etter midten av juli begynte fisket å ta seg opp. Selv om det ble utfordrende forhold for mange var stemningen og fornøyde fiskere hadde mange fine stunder langs elva. Enda engang må vi berømme fiskerne som har levert inn fangstoppgavene. Gode oppgaver med grunnleggende informasjon om fiskens lengde, vekt, kjønn, redskap, fiskeplass og om den er gjenutsatt. Dette er avgjørende for å gjøre beregningene om fiske og fangst. Fiskerne i Kongsfjordelva er dyktige og pliktoppfyllende, de rapporterer, det er bare et par prosent som mangler. Og de aller fleste har på eksemplarisk vis fylt ut både de viktigste data er fiskens størrelse (vekt) og om den er sluppet fri eller havnet på middagsbordet.

Det ble totalt fanget 1011 laks, fordelt på 567 smålaks (1179 kilo), 373 mellomlaks (1624,6 kilo) og 71 storlaks (598,8 kilo). Det ble gjenutsatt 187 smålaks (33%), 156 mellomlaks (42%) og 41 storlaks (58%) – for all laks 38 %. 

Av totalfangsten på 1011 laks (3,4 tonn) ble dermed 384 laks med vekt på 1426 kilo gjenutsatt og 627 avlivet med vekt på 1976 kilo. Det ser ut til at stor fisk blir skjermet som følge av innføring av kvoter, og ved at fiskere velger å gjenutsette flere store fisker. Alt tyder på at det er svært få laks som tar store skader, eller dør som følge av gjenutsetting i Kongsfjordelva, og F&S er utvilsomt en stor og viktig bidragsyter til å få volum på gytebestanden, særlig av mellom- og storlaks. Det er bare å rose ansvarsbevisste fiskere som erkjenner at bestanden er sårbar for overbeskatning.

 

SJØRØYE OG PUKKELLAKS

Bestanden av sjørøye er fortsatt svært lav med kun et fåtall individer registrert gjennom sesongen. 

4 oppdrettslaks ble observert ved gytefisktellingen. Dette er omentrent på samme nivå som de siste sesongene. 

Det har aldri tidligere blitt registrert så mange pukkellaks som i år. Det ble registrerte 263 pukkellaks ved drivtelling, men det vandret trolig opp et sted mellom 350 og 450 i løpet av sesongen. 191 pukkellaks ble tatt ut av vassdraget i sportsfiske og ved ekstraordinært uttak av personell fra BJFF. I løpet av sesongen ble det fanget en betydelig mengde laks med garnskader. Det har vært relativt få laks med garnskader de siste sesongene.