10 kg laks Stjørdalselva
I Stjørdalselva er det lett å få fiskekort og du risikerer å måtte bære tungt hjem. Her er Erling Kristensen med en flott junilaks.
Sportsfiske/Inspirasjon

Bedre laksefiske enn i fjor i elvene

Tall Norske Lakseelver har innhentet viser at det i år ble fanget 15 % flere laks enn tiårsgjennomsnittet. Gitt at tallene er representative for Norge som helhet, ble det 132 000 fantastiske sportsfiskeopplevelser i elvene i 2017.

Paal
Tirsdag 28.november 2017 / 12:17

Norske Lakseelver innhenter hvert år fangsttallene fra et representativt utvalg av norske lakseelver. I år er prognosen basert på 78 959 laks fisket i 52 elver fra nord til sør. Om estimatet stemmer, er dette en oppgang på om lag 12 tusen fra 2016. Sesongen 2017 blir dermed ganske lik 2015.

–  Fangsten i elvene i vårt utvalg representerer gjennom siste tiårsperiode snaut 60 % av den norske totalfangsten, forklarer fangstansvarlig Erik Sterud.

Et poeng i årets sesong er at to av de sedvanlige topp-fem-elevene, Namsen og Numedalslågen, utmerker seg med svært høye fangsttall og er med å trekke opp landsgjennomsnittet.

–  Vi må derfor ta et lite forbehold, all den tid vi har et langstrakt land med store variasjoner både i faktorer som påvirker innsiget av laks og faktorer som påvirker selve laksefisket, understreker Sterud.

Norske Lakseelver har likevel erfaring for at estimatet treffer innenfor 2-3 prosent. 

– Treffer vi helt nøyaktig, skal det ha blitt fanget 132 426 laks i år. Fasiten får vi fra Statistisk Sentralbyrå i slutten av januar neste år, så får vi se, sier Sterud.

Stor samfunnsverdi

Laksefisket gir unike naturopplevelser for 100 000 sportsfiskere fra inn- og utland. I tillegg har det en betydelig økonomisk verdi for Norges naturbaserte reiseliv. Når fluer, sluk og mark kastes ut i lakseelvene de tre sommermånedene, sveives  det om lag 1,3 milliarder kroner tilbake til lokalsamfunnene.

Men det fiskes også mye laks i sjøen. Norske Lakseelver mener at verdien av laksen vil være større om den fanges på stang i elva enn i garn og not. For utsatte bestander er det også lettere å regulere uttaket i elv enn i sjø, hvor garnene fanger fisk som skal opp i forskjellige elver.

–  Vi ser at knappe 800 sjølaksefiskere avlivet tett oppunder 75 000 laks i sommer. Samfunnsverdien av dette hovedsakelig hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blanda bestander, slik at man ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning – verken biologisk eller samfunnsøkonomisk, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som mener at sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder.

Storlaks og gjenutsetting

Det ble tatt mye stor laks i år. I Alta var den største på 25 kg, og i både Lakselv, Namsen, Orkla, Gaula og Numedalslågen ble det tatt mye stor fisk. Norge leverer fortsatt verdens aller største atlantiske laks.

­–  Det er spesielt gledelig med god fangst i Orkla i Sør-Trøndelag. I tillegg viser gytefisktellinger at det står bra med fisk igjen på elva. Dette viser med all tydelighet at de forvaltningsgrepene som er gjort, har virket, påpeker Erik Sterud.

Av de 78 959 laksene som inngår i tallmaterialet fra Norske Lakseelver, ble 18 082 laks (23 %) gjenutsatt levende.  Det tilsvarer samlet fangst i 12 store lakseelver.

–  Gjenutsettingsandelen i vårt utvalg av elver er sannsynligvis noe høyere enn i landet sett under ett, og vi antar at den samlede gjenutsettingsprosenten i Norge vil ligge på ca 20 % av totalfangsten. Det vil i så fall si rundt 26 500 laks, forklarer Sterud.

Gjenutsetting av verdifull gytefisk praktiseres i mange elver, og er et nødvendig grep for å sikre at det blir stående igjen nok laks på elva etter at fiskesesongen er over.

–  Elveeierne i Norge står for en ansvarlig forvaltning, i nært samarbeid med sportsfiskerne. Et av de viktigste målene er å sikre nok gytelaks i elva. Det viser forskernes overvåking at vi klarer i de aller fleste elver, understreker Sterud.

Smålaksen økte mest

Oppsummeringen viser at det er tatt flere laks i alle størrelsesgrupper sammenliknet med i fjor, men at økningen er størst for smålaksen – altså laks under 3 kg som har vært én vinter på beitevandring i havet. Bildet er imidlertid sammensatt.

–  Det er noen dominerende elver som drar smålaksantallet betydelig opp, så det er vanskelig å si at det er en landsdekkende trend med godt smålaksinnsig.  Spesielt i Sogn og Fjordane er det elver med lite smålaks, og i en typisk smålakselv som Bjerkreimselva i Rogaland har mye mellomlaks sørget for høy gjennomsnittsvekst på fisken. De siste 20 årene er det en landsdekkende trend at andelen mellomlaks har økt på bekostning av andel smålaks i fangsten, avslutter Sterud.

En mer omfattende rapport kan leses her. Her finner du også tabeller over fangsten i de enkelte elvene.