Leder i Stjørdalsvassdragets elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal til høyre i samtale med naturoppsyn og politiet på båthavna i Stjørdal.
Forvaltning/Fiskeregler

Kontrollerer fredningssoner i fjorden

Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.

EirikYven
onsdag 08.juni 2016 / 10:38

Fritidsfiskere med dorgemotor og wobbler med sakte gange i høyere vannlag kan være fangstredskaper som rammer bestanden av den fredede sjøørreten. Forvaltningstiltak er satt i gang flere steder for å øke bestanden av sjøørret. Denne anadrome fisken gyter i mindre ferskvannselver og bekker. I Stjørdalselva har sjøørreten vært fredet i fem sesonger. Fredning videreføres på bakgrunn av en svak bestandsstatus for arten. Forvaltningsarbeidet i form av fredning følges nå hyppig også i fjorden med sine fredningssoner. Statens naturoppsyn og politiet foretar uanmeldte kontroller ute på fjorden, eller langs land.  Miljøkontakt i politiet, Terje Kalland, og politistudent Vegard Fiksdal, var nylig ute på kontroll i indre Stjørdalsfjorden sammen med Erlend Skutberg fra Statens naturoppsyn.

- Vi i politiet tar turen ut på fjorden eller langs land med flere uanmeldte kontroller. Innenfor sonen i rett linje fra sydspissen på Vikanlandet til vestligste spiss av Flatholman i Malvik er det fredningssone. Fra og med 15. april til og med 30. september er alt fiske med enkelte unntak forbudt i fredningssonene i sjøen utenfor større vassdrag, forklarer Terje Kalland. Båtfiske med stang og håndsnøre til pilking (redskap med enkelt-dobbelt eller trippel krok er tillatt). Det står klart i lovverket fra lovdata at laks ogsjøørret bare kan fanges i perioden 1. juni til og med 4. august, da med regler som skal følges om minstemål på sjøørret.  Fiske med bottensatte garn skal stå dypere enn 10 meter. Umerkede garn kan bli beslaglagt. 

Elveeierlaget opptatt av forvaltningen

Stjørdalsvassdragets elveeierlag er i følge leder Gunnar Daniel Fordal for tiden svært opptatt av overholdelse av fredningsbestemmelsene for sjøørret. 

- Det er bra og prisverdig at politiet og naturoppsyn nå ufører kontroller også i fjorden. Elveeierlaget er opptatt med å følge freding i elva, men når bestanden ikke ser ut til å øke på tross av fredning må vi anta det er andre årsaker til at vekst uteblir i bestanden. Landbruket har fått bukt med avrenning i stor målestokk. Tidligere var bekker infisert med silosaft som drepte yngel eller gjorde bekkene ulevelig for fisk og vanninnsekter. Nå settes det i verk tiltak i flere bekker og sidevassdrag for å gi bedre gyteforhold.

- Mener dere i elveeierlaget at reglene overholdes i fredningssonen i sjø?

- Vi og oppsynet registrerer enkelte båter med dorgeaktivitet i indre basseng. Det står personer og fisker fra land. Det er fredning avsjøørret nå og vi håper folk respekterer regelverket som er satt. Via søknad kan kommunen innføre total freding av alt fiske i fredningssonen. Dette kan bli en konsekvens om vi ikke får faset bort ulovlig fiske etter sjøørret når denne bestanden skal bygges opp, avslutter Gunnar Daniel Fordal fra Stjørdalsvassdragets elveeierlag. Han oppfordrer de som fisker å sette seg inn i regelverket enten det er i elv eller i fjorden.

Politiet og Statens naturoppsyn foretar kontroller av båter på Stjørdalsfjorden. Erlend Skutberg fra SNO, politistudent Vegard Fiksdal og miljøkontakt Terje Kalland fra politiet.
Politiet og Statens naturoppsyn foretar kontroller av båter på Stjørdalsfjorden. Erlend Skutberg fra SNO, politistudent Vegard Fiksdal og miljøkontakt Terje Kalland fra politiet.