Norske Lakseelver

Sentrale dokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag.

Onsdag 19.august 2015 / 09:32

Lokal forvaltning forholder seg til det kunnskapsgrunnlaget som utarbeides av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). For elvene har VRL en nettbasert løsning som viser elvens status i henhold til Kvalitetsnorm for villaks. VRL utarbeider jevnlig beskatningsråd for de enkelte lakseelvene og sjølaksefiskeområdene.

Miljødirektoratet legger disse rådene til grunn for sine innstillinger til fisketider og kvoter. Miljødirektoratets siste innstilling for perioden 2021-26 finner du i linkene her.

Forskrift om laksefiske etter anadrom fisk i sjø

Forskrift om laksefiske etter anadrom fisk i vassdrag

Sammendrag av reguleringen

Reguleringsdokumentet

Forslag til endringsforskrift Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva

Pliktig organisering

I forbindelse med kravet om pliktig organisering av alle grunneier i laksevassdrag, har Norske Lakseelver samlet alle nødvendige dokumenter for elveeierlagene.

Maler for organisasjonsarbeid og høringer

Maler og standarder for forvaltningslagets drift

Organisasjonshåndboka til Norske Lakseelver

 

Driftsplanarbeid i lakse- og sjøørretvassdrag


Vassdragregulering og revisjonsarbeid

Mal for revisjonshøring i vassdrag.

 


Årsmeldinger Norske Lakseelver

Årsmelding 2018 

Årsmelding 2016 

Tidligere Årsmeldinger for Norske Lakseelver.
 

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2020-2022)

 

Tidligere arbeidsplaner

 


Juridiske utredninger

Forskningbasert kunnskap

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kartlegger og overvåker norske lakseelver. De gir ut årlige statusrapporter og vurderer trusselbildet.

Havforskningsinstituttet overvåker påvirkningen fra oppdrettsindustrien på villaks og andre marine organismer. Herunder rømt oppdrettslaks og lakselus.

CEDREN forsker på fornybar energi - deriblant kraftverk i elver.

NORCE (Tidligere UNI Miljø) kartlegger og analyserer elver og forsker spesielt på effekter av flom og flomsikring.