Altadammen
Dammen i Altaelva har hatt klar negativ effekt på laksens liv i elva. Foto: Statkraft.
Trusler/Fakta

Fysiske inngrep i vassdrag

Fysiske inngrep i vassdrag spenner fra store vannkraftutbygginger til mindre inngrep, som å ta ut masse eller fjerne kantvegetasjon. Noen fysiske inngrep lar seg enkelt reparere, andre krever planlegging og gjennomføring av fagpersoner med spesialkompetanse. Uansett formål vil fysiske inngrep alltid påvirke livet i vassdraget.

Paal
fredag 26.juni 2015 / 09:14

Laks, sjøørret og sjørøye (anadom laksefisk) stiller strenge krav til sitt leveområde i vassdraget. Viktige miljøforhold for laksefisk er oksygenrikt vann, sammensetning av bunnsubstrat, vanndekt areal, temperatur, vannhastighet og dybde.

Kravet til miljøforhold endrer seg fra fisken ligger som rogn i grusen i elvebunnen, via yngel, eldre ungfisk, smolt og utgytt laks på vei ut i havet, og til de kommer tilbake til vassdraget som gytefisk. 

De aller fleste fysiske inngrep i vassdragene våre påvirker laks, sjøørret og sjørøye negativt. Noen fysiske inngrep kan medføre bedre livsbetingelser for fisk, selv om regelen er at fysiske inngrep har negativ effekt på fiskebestandene. 

Kompenserende tiltak

Noen fysiske tiltak som iverksettes har som formål å bedre vandrings-, gyte- eller oppvekstforholdene for fisken i vassdraget. Ofte er det da snakk om å redusere effekter som følge av større fysiske inngrep. I Norge dreier såkalte kompensernde tiltak seg oftest om tiltak for å redusere skader av vassdragsreguleringsinngrep. 

Bygging av fisketrapp forbi et kunstig vandringshinder og utlegging av gytegrus i elver, er to eksempler på kompenserende tiltak.

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven, gjelder for slike inngrep. Uten tillatelse fra myndighetene er det forbudt å gjøre fysiske inngrep i vassdrag.

I Nasjonale laksevassdrag er alle fysiske inngrep som kan gi merkbar skade på laksen forbudt.

Vernede vassdrag

I et vernet vassdrag (varig vernet mot kraftutbygging) kan det ikke gis tillatelse til en konsesjonspliktig utbygging. Det kan imidlertid gis tillatelse til opprustning av eksisterende kraftverk, og det kan også bygges konsesjonsfrie småkraftverk i de varig vernede vassdragene våre.

Mer informasjon om vernede vassdrag og om inngrep i vassdrag finnes på Norges vassdrags- og energidirektorat sine hjemmesider www.nve.no.

Mer informasjon om vannkraftens påvirkning av laks i Norge, kan du lese på Miljødirektoratetes sider.

Kilde: Miljødirektoratet.