Kongsfjordelva Stilla
Sportsfiske/Fiskeregler

Endringer i fiskeregler / Changes in fishing regulations

Viktig informasjon om endringer i fiskeregler / Important Information About Changes in Fishing Regulations

Hanne Sørvik
mandag 01.juli 2024 / 17:46

Information in English further down.

Med bakgrunn i situasjonen i sør har forvaltningsgruppa i går ettermiddag hatt møter. Vi er anbefalt av Miljødirektoratet å ta et særlig hensyn til laksen i år. Vi har også fått anbefalinger fra Norske Lakseelver som støtter dette. Styret i Berlevåg JFF har godkjent følgende tiltak:

Tiltak fra 1.juli kl. 18 i Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg:

  • Døgnkvote: 1 laks per døgn som kan avlives. Fisket avsluttes umiddelbart når kvoten er nådd.
  • Maks 2 laks kan gjennutsettes, fisket avsluttes umiddelbart når andre laks er satt ut.
  • All laks fra 68 cm er fredet, og skal gjenutsettes (viktig å utføre god C&R teknikk)
  • Bare lett fiske er tillatt

Alle avgjørelser er biologisk begrunnet. I Kongsfjordelva har vi lavt innsig av mellom og storlaks så langt. Vi har i flere år balansert på en knivsegg om å nå gytebestandsmålet, og at vi innfører tiltak allerede nå gjør at vi med større sannsynlighet når gytebestandsmålet. I Storelva har vi enda ikke data på telling, og det er med føre-var prinsippet i tankene at vi også innfører tiltak her. Vi må også forvente at det lave innsiget av laks, som skyldes storskala forhold, også gjelder for våre elver.

Vi vet at dette kan være begrensende tiltak for sportsfiskere. Vi er heldigvis heldig med sportsfiskere i våre elver, som år etter år har vist forståelse og respekt for avgjørelsene vi tar. Vi har derfor full tiltro til at sportsfiskere tar ansvar for villaksens beste.

❤️ I år er året villakshjerte vårt må banke ekstra hardt❤️

Disse fiskereglene kommer i tillegg til de fiskereglene som er satt. 
Kongsfjordelva: https://lakseelver.no/nb/news/2022/05/kongsfjordelva-regler-regulations…
Storelva: https://lakseelver.no/nb/news/2023/05/storelva-regler-regulations-saann…

 

English

Due to the situation in the south, as described in previous post, the management group had meetings this afternoon. We have been advised by the Norwegian Environment Agency to take special care of the salmon this year. We have also received recommendations from Norske Lakseelver supporting this. The board of Berlevåg JFF has approved the following measures:

Measures from July 1 at 18:00 in Kongsfjordelva and Storelva in Berlevåg:

  • Daily quota: 1 salmon per day that can be killed. Fishing ends immediately when the quota is reached.
  • A maximum of 2 salmon can be released, and fishing ends immediately when the second salmon is released.
  • All salmon from 68 cm are protected and must be released (it is important to perform good Catch & Release techniques).
  • Only light fishing is allowed.

All decisions are biologically justified. In Kongsfjordelva, we have had a low number of medium and large salmon so far. For several years, we have balanced on a knife-edge to reach the spawning stock target, and implementing measures already now increases the likelihood of achieving this target. In Storelva, we do not yet have data on counts, and it is with the precautionary principle in mind that we are also implementing measures here. We must also expect that the low number of salmon in the south, due to large-scale conditions, also applies to our rivers.

We understand that these measures may be limiting for anglers. Fortunately, we are lucky to have anglers in our rivers who year after year have shown understanding and respect for the decisions we make. We therefore have full confidence that anglers will take responsibility for the wild salmon's best interest.

❤️ This year, our hearts must beat extra hard for the wild salmon ❤️

These changes are in addition to the overall rules. 
Kongsfjordelva: https://lakseelver.no/nb/news/2022/05/kongsfjordelva-regler-regulations…
Storelva: https://lakseelver.no/nb/news/2023/05/storelva-regler-regulations-saann…