Driva_2021_gyro_klor_behandling_Tommy Fossum
Trusler/Gyro

Det pumpes klor i Driva

Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Ayna Heilong
tirsdag 17.august 2021 / 14:10

Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet som står bak utprøvingen. Hele elvestrekningen fra fiskesperra ved Snøvasmelan i øvre Sunndal og ut til fjorden skal behandles, en elvestrekning på omtrent 23 kilometer. 

Bruk av klor til å behandle en hel elv gjøres nå for første gang, og er unikt i verdenssammenheng.

- Jeg har bestilt 32 tonn med klorløsning, som til sammen blir fire tonn ren klor. Det er jeg ikke sikker på at vi vil bruke, ettersom vannstanden i elva er såpass lav, sier prosjektleder Anders Gjørwad Hagen til Driva.

Driva_2021_behandling_klor_prosjektleder NIVA Anders Gjørwad Hagen

Den siste uken har han forberedt generalprøven med et ti-talls kollegaer. Til selve gjennomføringen vil ytterligere bistand være på plass, og mannskapet dobles. Medlemmer fra Sunndal jeger- og fiskerforening og Molde jeger- og fiskerforening vil også bistå med vannprøvetaking.

- Vi er svært glad for hjelpen og engasjementet fra foreningene. Dette er en stor operasjon, men vi er i rute med forberedelsene, sier Hagen.

Flere doseringspunkter

- Vi har tidligere gjennomført forsøk i Lier i Drammensvassdraget, der vi har funnet ut at små doser klor kan drepe lakseparasitten, uten at laks eller andre organismer blir nevneverdig påvirket. Høsten 2018 ble det også gjennomført forsøk med dosering i Batnfjordselva, etterfulgt av et forsøk med dosering av klor fra fiskesperra i Driva året etter i september/oktober 2019. I 2020 gjennomførte vi et nytt forsøk hvor vi doserte klor fra fiskesperra i fire større sidebekker samt i vannet som kommer ut fra Driva kraftverk. Dette forsøket viste at klor har et stort potensial som behandlingskjemikalium mot parasitten, sier prosjektleder Anders Gjørwad Hagen til Driva.

Klor kan være en aktuell kandidat for behandling av Driva i 2022/23, og for å få gjort en generalprøve i større skala vil det på nytt bli dosert klor i Driva.

- Vi skal dosere klor ved totalt sju stasjoner nedover hovedelva samt i en rekke sideelver og bekker. Kraftverksvannet fra Driva og Grøa kraftverk vil også bli behandlet. Målet er å ha en tilfredsstillende klorkonsentrasjon i hele vassdraget ned til utløpet til fjorden, gjennom hele forsøksperioden som er satt til cirka ti dager. Det vil som i fjor også bli gjennomført noen forsøk med smittet fisk for å måle effekten på Gyroen nedover vassdraget. Vi regner med at det vil være gyrofritt innen en ukes tid i de områdene som får klor. Det vil imidlertid være områder som ikke behandles, slik at vi ikke kan forvente at elva blir gyrofri.

Derfor blir det klorforsøk

Drivavassdraget og Drammensvassdraget er to store gjenværende vassdrag som er smittet med denne parasitten, og Driva er derfor en relevant elv for videre testing av metoden.

- Målet vårt nå er å gjennomføre en generalprøve for behandling med klor som hovedkjemikalium i elva Driva. Generalprøven gjennomføres som en testdosering i hovedelva og i bekker over hele lakseførende strekning i Driva høsten 2021. Det er et mål å gjennomføre en testdosering som i omfang skal ligge så nær opp til en fullverdig behandling som mulig. Formålet er å teste den totale logistikken og å undersøke kjemiske og biologiske effekter av en tilnærmet fullverdig behandling, fortsetter Hagen.

- Er du optimistisk?

- Ja, så absolutt. Vi vet at klor tar livet av parasitten som tar livet av lakseyngelen. Nå blir det spennende å se om vi lykkes med dette rent logistisk.

Forsøket er i gang mandag 16. august 2021

Klokken 17.23 skjedde noe som aldri før har vært gjort i så stort omfang i verden. Det ble tilsatt klor i elva. Kloren ble tilsatt litt senere enn opprinnelig planlagt.

- Vi har skrudd på dosen nå. Vi tar det i rolig rekkefølge, sier prosjektleder Anders Gjørwad Hagen til Driva. - Hovedgrunnen at vi ventet litt var den store vannmengden. Det regnet i natt, og elva steg. Da ble det litt mye partikler i vannet, og da blir det større forbruk av klor enn nødvendig.

Sent mandag ettermiddag var forholdene derimot gode, og klor ble tilsatt elva fra fiskesperra i Snøvassmelan i Sunndal.

- Tirsdag morgen får vi inn vannprøver, og da vet vi om vi gir klorpåfyll på de riktige stedene nedover elva.