Pukkellaks
Pukkellaks. - Foto: Kim Andre S. Herstad
Trusler/Pukkellaks

Pukkellaksen invaderer elvene

I Troms og Finnmark er problemet med pukkellaks massivt, og problemet sprer seg stadig lengre sørover i landet. Vær obs på at denne arten er svartelistet og må tas ut av elvene!

Ayna Heilong
mandag 12.juli 2021 / 08:37

Statsforvalterne i Troms og Finnmark og i Trøndelag sendte før helga ut en melding til de lokale forvaltningslagene i sin region vedrørende pukkellaksen. Troms og Finnmark har i flere uker fisket mye pukkellaks, og det har blitt et behov for å kunne destruere de store mengdene som fiskes opp i elver og sjø. Meldingen fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark er følgende: 

"Statsforvalteren har denne uken fått meldinger om store mengder pukkellaks i uttaksfiske som nå foregår i mange elver i Troms og Finnmark. Til tross for at mye av pukkellaksen blir solgt og gitt bort er mengdene så store i noen områder at det er blitt et problem og må håndteres som avfall. Dette problemet gjelder hovedsakelig Øst – Finnmark, men vi må være forberedt på at det også kan oppstå lengre vest og i Troms.

For å avhjelpe det akutte avfallsproblemet som har oppstått har Finnmarkseiendommen søkt Statsforvalteren om tillatelse til å dumpe pukkellaks i sjøen. Statsforvalteren har nå innvilget søknaden etter forurensningsregelverket. Tillatelsen gjelder utfisket pukkellaks som i praksis ikke kan nyttiggjøres som mat, dyrefôr eller som annen råvare. Tillatelsen gjelder fram til 1. oktober 2021 for 51 vassdrag i Finnmark som Fefo har forpaktet bort til lokale lag og foreninger. Statsforvalteren har satt krav om at dumpestedene på forhånd skal avklares med den aktuelle kommunen og berørte lokale interesser. Det er også satt krav om at dumping skal skje minst 1 km fra land og på minst 20 m vanndyp, for å unngå mulig tilgrising/forurensning i strandsonen og i sjøen.

Vi mottar fortsatt søknader om tillatelse til uttak av pukkellaks i vassdrag og behandler disse fortløpende. Når det gjelder uttak av pukkellaks i sjø skal søknader rettes til Miljødirektoratet. – Regelverket åpner for at den som fisker pukkellaks kan selge dette så lenge de har registrert seg hos oss. Der er gratis å registrere seg, og når det er gjort kan man selge fisk til både virksomheter og privatpersoner, sier fungerende avdelingssjef May-Tove Iversen i avdeling Finnmark hos Mattilsynet.

Viktig informasjon til den som vil omsette innlandsfisk finnes på Mattilsynets nettsider: Fakta om lokalmat - innlandsfisk (mattilsynet.no).

For de foreninger som starter uttaket sitt i disse dager, vil vi oppfordre til å få ut informasjon om eventuelt salg eller gratis pukkellaks til avhenting."

I Trøndelag er problemet langt fra så omfattende, men statsforvalteren ber forvaltningslagene om å kommunisere ut til sine medlemmer og til sportsfiskerne om at pukkellaksen også har blitt observert i Trønderske elver, og at denne er svartelistet og må tas ut. 

Pukkellaks_NINA_plakat

Kommunikasjon til medlemmer og sportsfiskere

Vi ber om at forvaltningslagene skriver ut denne gjenkjenningsplakaten som NINA har lagd, og henger den opp i gapahuker, på informasjonstavler, og andre relevante steder langs elva. Dette er god og nødvendig informasjon om en svartelistet art som sprer seg kjapt i landet, og som kan gjøre stor skade for villaksen i elvene.

Fangst av pukkellaks i sjøen skal registreres på Miljødirektoratets nettsider for stangfiske i sjø.

Har du spørsmål så kontakt: pukkellaks@nina.no