Pukkellaks
Pukkellaks er en uønsket art i norske elver. Hva kan vi vente i 2021?
Trusler/Pukkellaks

Rekordstor gytebestand av pukkellaks i 2019

Mengden gytende pukkellaks i elvene i Troms og ­Finnmark var rekordstor høsten 2019. Til tross for iherdig fiske og ­ekstraordinære uttak var gytebestanden i elvene 40 % større enn 2017-sesongen.

Paal
Fredag 12.mars 2021 / 11:37

Av Rune Muladal, Naturtjenester i nord

Naturtjenester i nord gjennomførte undersøkelser i 31 vassdrag i Troms og Finnmark høsten 2019. De samme elvene ble undersøkt i 2017. Resultatet viser en økning på 40 % pukkellaks på gyteplassene i 2019. Dette til tross for at det var iverksatt gode tiltak med fiskefeller, garn og stangfiske for å holde nede gytebestanden.

30 000 pukkellaks
Gjennom fisketellinger ble det beregnet en oppgang på 30 000 pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. Totalt var det et samlet uttak (sportsfiske pluss ekstraordinært uttak) på 17 000 pukkellaks. Til sammenligning var det rapporterte uttaket i 2017 på 4 000 individer. Det ble altså tatt ut fire ganger mer pukkellaks i 2019 enn 2017. Under registreringene var i gjennomsnitt 6 av 10 fisker som ble observert pukkellaks.

Gytebestand på 13 000
Til tross for et økt fokus og en formidabel frivillig innsats for å ta bort pukkellaks fra elvene, var det om lag 13 000 pukkellaks som gjennomførte gyting høsten 2019. Grovt regnet utgjør dette 20 tonn (snittvekt 1,6 kg), hvorav rundt 8 tonn var hunnfisk. Totalbeskatning er beregnet til 57%. Det vil si rundt 6 av 10 pukkellaks som kom opp i elvene ble fanget.

I mange vassdrag var det flere ganger mer pukkellaks enn stedegne arter. Særlig var dette gjeldene i elvene i Varanger. Videre er det en klar tendens til at andelen og antallet pukkellaks avtar fra Varanger og sørover og vestover. Også enkelte elver i Troms hadde vesentlig innslag av pukkellaks, deriblant Reisa, Målselv og Salangselva. Det ser ut som i elver med lav fallgradient kan pukkellaksen vandre langt opp. Det ble eksempelvis gjort registreringer over 250 km fra elvemunningen i Tana.

Til sammenligning var sportsfiskefangsten av atlantisk laks på 30 000, sjøørret 15 000 og sjørøye 4 000. Hvis dette anslaget stemmer, var hver tredje gytefisk i Troms og Finnmark en pukkellaks og gytebestanden av pukkellaks var om lag fire av ganger så stor som fangstene av sjørøye i fylket.

Pukkellaks i 2021
Våren 2020 har vi gjennomført undersøkelser fra pukkellaksgytingen høsten 2019. Det er registrert store mengder pukkellakssmolt i de fleste av elvene vi undersøkte. Dette viser at det har vært vellykket gyting og vi kan forvente nytt pukkellaksår i 2021.

Vi har studert ni elver der det var gyting av pukkellaks høsten 2019. I de aller fleste områdene ser det ut som stor del av rogna som er lagt i grusen har overlevd og utviklet seg til yngel, og det har sannsynligvis vært vellykket smoltutgang fra alle elver med pukkellaks­gyting i 2019.

I starten av mai 2020 var en stor andel pukkellaks allerede i smoltstadiet og klar til utvandring i havet. Vi antar at pukkellakssmolten hadde gått ut fra de fleste elvene i Finnmark og Troms i mai/juni.

Sammenlignet med 2017-undersøkelsene, viser disse resultatene at overlevelse og tetthet av yngel er større enn utvandringen fra 2018. Det vil si det potensielt var en større smoltutgang av pukkellaks i 2020. Om sjøoverlevelsen er lik de siste årene, kan vi forvente en enda større mengde pukkellaks i 2021.

Usikker påvirkning
Vi kan ikke se at det er noen negative påvirkninger fra pukkellakssyngel i elvene.  Det er mye som tyder på at den forlater elva rimelig raskt etter at den kommer opp fra grusen. Det er mer tilgjengelig mat i sjøen med våroppblomstring av plankton enn i de kalde næringsfattige elvevannet den klekker i. Årsyngel fra laks og ørret klekker senere og vil da sannsynligvis ikke ha noen konkurranse fra pukkellaks.

Vi kan ikke se hvilke faktorer som skulle slå negativt ut for pukkellaksen i sjøfasen. Med økt sjøtemperatur og godt tilgjengelig mattilgang i sjøen så tror vi på et nytt pukkellaksår i 2021.