skauga
Bilde fra 2018 da lakeseoppsynet tok opp et garn som var plassert under Skauga bru.
Elveside/Ulovlig fiske

Varsling ulovlig fiske

Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.

MaritBogen
Torsdag 27.august 2020 / 22:19

Ulovlig fiske er en alvorlig form for miljøkriminalitet på laksebestandene. Klima - og miljødepartementet har gjort endringer i laks- og innlandsfiskeloven som tredde i kraft 1.juli. Formålet med denne endringen er at innsatsen mot ulovlig fiske skal styrkes og straffereaksjonene er utvidet.

Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.

Elveeierforeningen har engasjert 2 personer som oppsynsmenn i 2020:

Ketil Sunde: 977 68 015

Brit Alseth:   908 37 061

Fremgangsmåte ved mistanke om ulovlig fiske av anadrom laksefisk:

Varsle fiskeoppsynet i elva! Presenter hvem du er, hvor du er og hva du har observert.

Hva skjer videre? 

  • Lokalt ansvarlig oppsyn varsler forvaltningslaget i vassdraget. 
  • Forvaltningslaget, eventuelt lokalt ansvarlig oppsyn, varsler Statens Naturoppsyn. Dette kan gjøres gjennom Miljødirektoratets tips og varslingsportal.  
  • Forvaltningslaget kan vurdere anmeldelse av forhold til politiet, telefonnummer 02800. 
  • Når Miljødirektoratets tips og varslingsportal benyttes, går varselet ut til alle SNO-ansatte i regionen. Derfra koordinerer SNO internt. Varselet lagres og registreres uavhengig av oppfølging.  
  • På den måten vil gjentatte hendelser i samme elv bli synliggjort, og ressurser vil bli prioritert for å stanse dette, så sant det er snakk om brudd på offentligrettslige regler. Eksempler på dette er fiske utenfor sesong, i fredningssoner eller liknende.  
  • Gjelder det brudd på privatrettslige regler, forventes det at forvaltningslaget håndterer dette selv gjennom utestenging eller andre liknende tiltak. 

Les også: Oppsyn Skauga