Gjenutsatt laks
Gjenusatt laks

Midtsesongevaluering 2020

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 26.07.20. 

KarlGjermundDamli
mandag 03.august 2020 / 17:10

Midtsesongevaluering er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan utvides. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Etter samråd med Fylkesmannen i Agder ved fiskeforvalter utvides sesongen 2020 til 15.09 i alle soner i Mandalselva. For å sikre at uttaket i den utvidede perioden ikke påvirker GBM negativt, ønskes vi å spare på den viktigste gytefisken. Vi henstiller til fiskerne å gjenutsette holaks (spesielt de store) fra i dag 3. august.

NB! Etter nærmere vurderinger utover i august, og i samråd med fiskeforvalter i Agder, vil det kunne bli iverksatt påbud om gjenutsetting av all holaks over 70/80 cm for perioden 01.09 – 15.09. 

Fiskekort for september vil bli klargjort for salg løpende, og er klare for salg onsdag 12.08.20 kl 0900 på utsalgssteder og INatur.

ME henstiller fiskerne å vise varsomhet ved gjenutsetting, spesielt ved vanntemperatur over 18 grader. Les mer om gjenutsetting her.

 

Mid-season evaluation 2020

Mid-season evaluation is now completed i Mandal river. The fishing season 2020 will be extended to 15.09 in all zones in the Mandal River. To ensure that the withdrawal in the extended period does not adversely affect GBM, we want to save on the most important spawning fish. We urge fishermen to release female salmon (especially the large ones) from today August 3.

After further assessments throughout August, and in consultation with the fisheries manager in Agder, an order may be implemented for the release of all female salmon bigger than 70/80 cm for the period 01.09 - 15.09.

C&R must be done cautiously, especially at high water temperatures in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 12.