Mandalselva midtsesongevaluering 2023

Midtsesongevaluering 2023

Sesongen 2023 videreføres etter gjeldende fiskeforskrift. Det vil si at sesongen i Mandalselva går til 15.09.23 i sone 4, mens den avsluttes 31.08.23 i sone 1, 2 og 3. Dagens fiskeregler og døgnkvoter videreføres ut sesongen 2023. 

Etter gjeldende fiskeforskrifter gis det ikke mulighet til å utvide sesongen utover tidligere fastsatte rammer fra Miljødirektoratet. 

Forbudet mot gjenutsetting videreføres da det registreres at Saprolegnia fortsatt er aktiv i elva.

KarlGjermundDamli
tirsdag 01.august 2023 / 23:17

Midtsesongevaluering er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan videreføres som planlagt. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Sesongen 2023 videreføres etter gjeldende fiskeforskrift. Det vil si at sesongen i Mandalselva går til 15.09.23 i sone 4, mens den avsluttes 31.08.23 i sone 1, 2 og 3. Dagens fiskeregler og døgnkvoter videreføres ut sesongen 2023. 

Etter gjeldende fiskeforskrifter gis det ikke mulighet til å utvide sesongen utover tidligere fastsatte rammer fra Miljødirektoratet. 

Forbudet mot gjenutsetting videreføres da det registreres at Saprolegnia fortsatt er aktiv i elva.

---

Oppgang av laks og sjøørret har vært jevn og god, spesielt den siste måneden. Sesongen har i år hatt et noe annet forløp enn fjoråret. I juni var det lav vannføring grunnet revisjoner av kraftverkene (ikke bare grunnet tørke som i 2022), mens det i juli var høy vannføring grunnet kraftproduksjon og godt med nedbør. Laksen er nå spredt over hele elva, og oppgangen fortsetter!

Mandalselva Elveeigarlag ønsker skitt fiske videre!

 

Mid-season evaluation 2023

Mid-season evaluation is now completed i Mandal river. The fishing season 2023 will go as planned. In zone 4 you may fish to 15.09.23, and i zones 1, 2 and 3 the fishing ends at 31.08.23. Todays fishing rules and quotas will be contiuned to seasons end

Catch and release is still prohibitet due to the discovery of Saprolegnia in the river.

Tight lines for the remaining season!