Aagaardselva Fisker
Fisker kjøre fisk på gressbakken i Aagaardselva
Elveside/Fiskeregler

Fiskeregler for Glomma og Aagaardselva fra 2024

KaiAubyLeren
torsdag 14.mars 2024 / 08:23

Introduksjon

Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. Les mere om overtredelse av fiskereglene under §13.

HUSK at du må desinfisere all fiskeutrustning før du starter ditt fiske i Glomma og Aagaardselva. Les mere om desinfisering under §9.

§1          Fiskeravgift og fiskekort

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på NGOFA sine leide strekninger, må det løses fiskekort. For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva skal fisker ha lest og forstått fiskeregler før fisket begynner.

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises fiskeoppsynet ved oppsyn. Medlemskap i forening må dokumenteres for fiskekort til medlemspris.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Alle over 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i vassdrag med anadrom fisk.

§2          Fisketider

Aagaardselva:

Fra 1. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.

Glomma:

Fra 15.juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.

Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort på nettsiden, www.lakseelver.no.

§3          Kvoter

Kvotene gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overdras. Det er personen som kroker fisken som plikter å ta den på kvoten.

Kvoter gjeldende begge elver

·        Kvote for avlivet laks er maks 1 stk. pr døgn samlet for begge elver.

·        Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn.

·        Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet for døgnkort og 3 døgnkort. For sesongkort følges døgn fra 00:00 til 24:00.

·        Når døgnkvoten er nådd skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil nytt fiskedøgn starter.

·        Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten, heller ikke døgnkvoten ved verifisering av NGOFA umiddelbart etter fangst. Blir den ikke verifisert skal fisket opphører med en gang.

      All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs.

Kvoter i Glomma

·        Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks, hvorav en opptil 70 cm og en hann uten fettfinne kan være opp til 80 cm.

·        Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter.

·        Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.

·        Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.

 

Kvoter i Aagaardselva

·        Hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen.

·        Det er en sesongkvote på 3 avlivet laks, hvorav 2 opptil 70 cm og en hann av fri størrelse.

·        Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes, inntil ny sesong starter.

·        Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.

·        Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.

§4          Fredning

Fredning eller endring av fiskereglene, kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom forholdene krever det.

Sjøørretfredning

Sjøørret er fredet og skal umiddelbart settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens art skal fisken umiddelbart settes levende ut på en skånsom måte.

§5          Minstemål og Gjenutsetting

Minstemål og utsettingsplikt

Laks under 45 cm og sjøørret skal settes varsomt ut igjen. Det samme gjelder for laks og sjøørret som er fanget utenom fisketidene, fredet fisk, fisk som er fanget på ulovlig redskap og fisk som er feilkroket. Med feilkroket fisk menes fisk som er kroket bakenfor gjellelokkene.

Fisk som ikke kan settes ut igjen på grunn av skade eller blødninger fra gjeller, skal avlives og leveres til fiskeoppsynet. tlf  91 15 55 46 / 99 25 40 60 / 47 83 32 62.

Fang og slipp

Om fisken er under minstemålet, er vinterstøing, eller av andre årsaker tilhører en kategori som etter fiskereglene ikke er lov å ta opp, skal den settes tilbake skånsomt.

Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken selv om fiskereglene tillater at den beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjellene og fisk som ikke får tilbake livskraften skal uansett ikke settes tilbake.

Fisk som ikke skal gjenutsettes skal slås bevisstløs ved slag mot hodet og avlives ved bløgging. Fredet fisk skal innleveres og rapporteres og vill ikke medføre straff.

§6          Midtsesongevaluering

Ifølge Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag §6, er det slik at dersom resultatet av midtsesongevalueringen antyder at gytebestandsmålet for laks ikke nås, skal beskatningen reduseres (50-90 % gytebestandsmåloppnåelse) eller opphøre (<50 % gytebestandsmåloppnåelse).

Medio juli skal det daglige styret i NOGFA vurdere status for innsiget av laks til Glomma og Aagaardselva. Denne vurderingen kan få innvirkning på fisketider og/eller kvote.

Vedtatt midtsesongbeslutning publiseres straks dette foreligger medio juli måned.

§7          Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske og foregå aktivt.

All bruk av elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva er forbudt.

Multiliner/flettede liner Eks fireline er forbudt.

Fiskeutstyret skal være tilpasset laksefiske. Det vil si ei kraftig stang med god rygg, ei snelle med stor linekapasitet og kraftig brems, og snøretykkelse på minimum 0,40 millimeter, vanlig nylonsene. Fra 15. juli og ut sesongen kan det også brukes ned til 0,30 mm nylonsene.

Ved fluefiske med fluestang skal stangen ikke være lavere enn klasse 8. fra sesongstart og til og med den 15/7. Fra den 16/7. og til sesongslutt kan det brukes en stang som er minimum klasse 7. Dette grunnet gjenutsettingspåbud av hunnlaks over 70 cm

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark (dvs. biologisk mark, eksempelvis meitemark), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark (dvs. teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp) er forbudt

Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten.

Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

All bruk av klepp er forbudt i begge elver. Påtreffes fisker med klepp, kan denne bli bortvist fra elven. Ved gjentagelse vil fisker få inndratt fiskekortet for gjeldende sesong.

§8          Fangstrapportering

Rapporteringsplikt av fiskedøgn

Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk og pålagt av myndighetene. Det gjelder alle som løser fiskekort. Fiskedøgn rapporteres til Elveguiden. Den enkelte fisker vil få mail/melding om å rapportere fiskedøgn. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, kan det medføre at det ikke vil være mulig å kjøpe fiskekort før gebyr er betalt. 

Innrapportering av fangst

Den enkelte fisker plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, oppdrettslaks og pukkellaks til NGOFA via elveguiden.no snarest og senest innen 6 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing. All oppdrettsfisk skal registreres som oppdrett. All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

All fangst skal rapporteres inn med navn, lengde, kjønn, satt ut eller avlivet, vekt (gjelder kun avlivet laks), med eller uten fettfinne på Elveguiden.no. Avlivet fisk skal dokumenteres med bilde. Bilde skal tas slik at kjønn er lett å bedømme. Bilde tas fra siden på fisken så hele hode med krok og panne synes. Skjellprøve skal tas av all avlivet laks. Skjellprøveposer er lagt ut i gapahuker langs elva.

Ferdig utfylte skjell konvolutter med skjell legges i postkasser plassert ved parkeringer og langs elva eller leveres til fiskeoppsyn. Bilde kan også sendes inn av utsatt laks så sant det ikke går ut over laksens overlevelse. Ved utsetting av laks, skal fang og slipp som blir lagt ut på nettsiden følges.

Fisken skal ikke opp av vannet ved bildetaging. Innmelding av fangst skal gjøres umiddelbart etter fangst.

§9          Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, er det innført tvungen desinfisering av fiskeutstyr før fiske i Glomma og Aagaardselva kan starte.

Desinfisering av fiskeutstyr (vadere, hover, stenger, sneller mm) gjøres på NGOFA’s desinfiserings stasjon(er) og koster ingen ting. Se Elveguiden for info om plassering av desinfiseringsstasjon(er).

Desinfisering skal dokumenteres. Følg retningslinjene ved stasjonen om hvordan du registrer dette via elveguiden.no

Desinfiseringen vil være gyldig ut sesongen så lenge fisker ikke oppsøker annet vassdrag.

Dersom fisker har vært i annet vassdrag, skal desinfisering skje før neste besøk i elvene.

§10     Lett fiske, fluesone og andre unntaksregler ved spesielle forhold

Fluesone

I Aagaardselva er det i august måned spesielle fluesoner. Disse er merket med skilt. I disse sonene er heller ikke flue og dupp tillatt, kun fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten

Sone for lettfiske

Lett fiske inntreffer i renna nedenfor Gressbakken i Aagaardselva ved 25 kubikk og nedover og oppheves over 25 kubikk. Fiskere skal selv kontrollere når det er 25 kubikk og nedover eller 25 kubikk og oppover på GLB sine sider for vannføring i Aagaardselva. Med lett fiske menes fiske med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten og snøret med tipp skal være flytende. Mark uten søkke regnes også som lett fiske. Det er ikke lov til å kaste oppstrøms inn i sonen for lett fiske med sluk eller lignende, selv om fisker står på utsiden av sonen.

§11     Oppførsel i elva

Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.

Vis hensyn til naturen, andre fiskere og grunneiere.
Rapporter regelbrudd til oppsynet.
Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
All ferdsel på eget ansvar.

Bevegelig fiske

Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske der dette er mulig, et skritt et kast, nytt skritt nytt kast osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt. Der det må praktiseres stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter eller etter avtale med andre fiskere dersom flere fiskere står i kø.

Barns fiske

Barn under 16 år kan fiske på foresattes fiskekort, med foresattes fiskeredskap, under oppsyn av foresatt. Dette er ment som et opplæringsfiske. Den foresatte/voksne kan ikke fiske samtidig med den mindreårige, da fiskekortet kun gjelder for én stang. Hvis barn skal fiske alene må han/hun ha eget gyldig fiskekort.

Fiske fra båt

Fiske fra båt er ikke tillatt i Glomma på oversiden av Sannesund bru (E6). Fiske fra båt er ikke tillatt i Aagaardselva på oversiden av Solli bru (E6).

Båter, Aagaardselva

NGOFA har 3 båter som ligger på østre elvebredd ved Nedre/Øvre Holme. Båtene kan brukes til å komme over til holmene. En båt er prioritert for overfart til motsatt side av Wiren. Hvis begge båtene er i bruk er det bare å rope, så skal du bli hentet. Gjelder ikke båten til motsatt av Wiren.

Fiskeoppsyn

Ved kontroll skal fisker fremvise;

·        Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten

·        Fiskekort

·        Medlemskap, i en av NGOFA’s medlemsorganisasjoner, ved kjøp av fiskekort til medlemspris.

·        Dokumentert desinfisering.

Fiskere er pliktig til å innrette seg etter anmodninger fra fiskeoppsynet. Blir ikke dette overholdt kan fisker bli bortvist fra elvene NGOFA disponerer.

Tips:

Lagre bilde av fiskekort etc, i tilfelle det er dårlig dekning. Det er fiskers plikt å kunne dokumenter gyldig fiskekort, fiskeavgift etc.

§12     Aksept fra fisker

Ved utøvelse av fiske, kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd, samt at NGOFA ved behov kan formidle relevant informasjon om brudd på fiskeregler til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere.

§13     Brudd på fiskeregler

Straffebestemmelser

Brudd på regler er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene og medvirkning til brudd, bli håndhevet privatrettslig av daglige styret i NGOFA, jfr. fiskernes aksept av fiskereglene, ved kjøp av fiskekort.

Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene, medføre overtredelsesgebyr og utestengelse, se satser nedenfor. Det vil si at personer som blir tatt for regelbrudd/medvirkning til dette, eller uakseptabel adferd bortvises etter gjeldene straffe bestemmelser med gebyr for Glomma og Aagaardselva.

Rapportering/ tatt fredet fisk, eller brudd på regler i forbindelse med redskapsbruk eller fang og slipp, se satser nedenfor.Ved skjerpende tilfeller, blir utestengelsen utvidet.

Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra å fiske. Dersom dette ikke blir overholdt, vil utestengelsen utvides og nytt gebyr ilagt.

Fisket kan ikke gjenopptas i Glomma og Aagaardselva før gebyret er betalt, og eventuelt utestengelses perioden er ferdig. Vedytterligere brudd vil fisker bli anmeldt til politiet.

 

Følgende reaksjoner gjelder for brudd på NGOFA’s fiskeregler

·        Fiske uten fiskekort: 3000 kr samt utestengelse for 3 år ved privatrettslig brudd.

·        Kvotebrudd/fredningsbestemmelser: 3000 kr samt utestengelse resten av sesongen + neste sesong.

·        Redskapsbrudd: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen. (bruk skjønn instruks til Fiske oppsynet/)

·        Ukorrekt fang og slipp i henhold til overnevnte retningslinjer: Utestengelse resten av sesongen

·        Manglede skjellprøveinnlevering ved avlivet fisk: 1000 kr.

·        Manglende rapportering av fangst: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen + neste sesong.

·        Øvrige brudd på disse fiskereglene: inntil 3000 kr.

·        Utøvelse av fiske i perioder hvor vassdraget er midlertidig stengt eller utøvelse av fiske i fredningssoner/forbudssoner: 3000 kr samt utestengelse resten av sesongen + neste sesong.

·        Medvirkning til brudd likestilles med brudd i henhold til bestemmelsene over.

Bestemmelsene gjelder pr hendelse og pr fisker