Laks fra klekkeriet for Glomma tatt på flue
Laks fra klekkeriet for Glomma tatt på flue
Elveside/Fiskekort

Fiskekort Glomma og Aagaardselva 2023

Kjøp av fiskekort for 2023

KaiAubyLeren
fredag 14.april 2023 / 15:38

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på Ngofa sine leide strekninger må det løses fiskekort. For å få kjøpt fiskekort til elvene Glomma og Aagaardselva må man kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Ved kjøp av fiskekort kan tolk også brukes, men da må en tolk også være til stede under fisket. Er ikke begge til stede under fisket vill fiskekortet bli inndratt.
Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk og er pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter endt fiske vil det bli en ekstrakostnad på fiskekortet året etter pålydende kr 500,-.
 

Fiskekort kjøpes kun på Elveguiden.no 

Register deg som bruker for Elveguiden og følg instruksene på nettsiden.

 

Ordinære priser: 

Sesongkort, hele området, voksne 1500,-
Sesongkort, hele området, ungdom (under 18 år) 600,-
Døgnkort, hele området, voksne 300,-
Døgnkort, hele området, ungdom 200,-   
3-døgnskort, hele området, voksne 700,-
3-døgnskort, hele området, ungdom 400,-

Priser medlemmer 

Sesongkort, hele området, voksne kr 1300,-
Sesongkort, hele området, ungdom kr 500,-

 

Ved kjøp av fiskekort til medlemspris må medlemskap, i en av NGOFA’s medlemsorganisasjoner, dokumenteres ved oppsyn.

Husk pliktig innrapportering med bilde ved avlivet fisk. Send SMS/MMS til: 91155546 / 99096211

 

English

In order to fish in Glomma and Aagaardselva on Ngofa's leased stretches, a fishing license must be issued. In order to buy a fishing license for the rivers Glomma and Aagaardselva, you must be able to understand and make yourself understood in Norwegian or English. When buying a fishing licence, an interpreter can also be used, but then an interpreter must also be present during the fishing. If both are not present during fishing, the fishing license will be revoked.
Reporting the number of fishing days is mandatory and is required by the authorities and applies to everyone who issues a fishing licence. If fishing days are not reported after the end of fishing, there will be an extra cost on the fishing license the following year in the amount of NOK 500.

Fishing licenses can only be purchased at Elveguiden.no

Register as a user for Elveguiden and follow the instructions on the website.

Ordinary prices:
Season ticket, entire area, adults NOK 1,500
Season ticket, entire area, youth (under 18) NOK 600
Day pass, entire area, adults NOK 300
Day pass, entire area, youth NOK 200
3-day pass, entire area, adults NOK 700
3-day pass, entire area, youth NOK 400

Prices members
Season ticket, entire area, adults NOK 1,300
Season ticket, entire area, youth NOK 500

When buying a fishing license at the membership price, membership in one of NGOFA's member organizations must be documented by supervision.

Remember the mandatory reporting with a photo of killed fish. Send SMS/MMS to: 91155546 / 99096211