Masseutlegg i Aurlandselva
100 m3 grus og rullestein (32-200 mm) utlagt langs en erosjonssikret elvebredd i Aurlandselva (2016). Året etter var mesteparten av sedimentet erodert og fordelt nedstrøms utover elvebunnen, der det virker som gytesubstrat og ungfiskhabitat. Foto: (E-Co Energi og NORCE).
Mal for tiltak i elv/Elvemorfologi

Tilførsel av naturtypiske masser

Utlegging av sediment brukes for å kompensere for kunstig redusert sedimenttransport som kan forårsakes av demninger og erosjonssikring. 

Paal
torsdag 27.juni 2019 / 14:48

Hvorfor?

 • Etterligner naturlig sedimenttransport ved flommer
 • Kan avbøte effekter av redusert sedimenttilførsel nedenfor demninger og erosjonssikring
   

Hvor og når?

 • Ved kunstig mangel på naturtypisk substrat
 • Ved reduserte flommer og substratdynamikk
 • Nedenfor demninger og erosjonssikring.
   

Effekt

 • Kan avbøte for redusert sedimenttilførsel
 • Kan øke skjul og gyteplasser for fisk
 • Bidrar til å vedlikeholde elvas bunnivå.
 • Bidrar til utvikling av en naturtypisk morfologi
 • Kan øke substratoverflaten, og naturlige fluviale prosesser som sedimenttransport.

Utlegg av slike masser gjøres for å kompensere for elvenes bunnerosjon og senking nedenfor demninger, og for å opprettholde naturtypiske habitater (gyteplasser og grusbanker). Metoden kan sammenlignes med utlegging av gytegrus. En forskjell er likevel at det her er lagt opp til at det skal skje en egendynamisk transport av massene i vassdragene. Samtidig er volumet av masser større per tilførselssted. Massene bidrar til en naturtypisk morfologi. Metoden brukes både til miljøforbedring og som vassdragsteknisk tiltak til vedlikehold av bunnivå.

Anvendelse og gjennomføring
Sedimentsammensetningen bør avveies etter lokale hydrauliske forhold og i forhold til det som er det naturtypiske sedimentet i elvestrekningen under gitte hydromorfologiske rammebetingelser. En forutsetning er at det fortsatt kommer flomvannføringer som kan fordele massene. Det anbefales her å gjøre en hydraulisk modellering av erosjon og sedimentasjon, slik at effekten kan vurderes i forkant.

Skal substratet skape gyteplasser og ungfiskhabitat, bør det bli liggende stabilt i områder som alltid er vanndekt. Tilførselssted, sammensetning og mengde av substrat bør også avveies mot evt. andre bruksinteresser, f.eks. vanninntak eller flomsikring. Også enkeltsteiner og steingrupper kan legges ut. Disse blir vanligvis ikke transportert av vannmassene. 

Varighet og vedlikehold 
Dersom ikke årsakene til sedimentmangel fjernes, kreves det vedlikehold, vanligvis gjentakelse av tiltaket etter en periode.

Kostnader
Tiltaket anses som kostnadseffektivt. Kostnader består i stor grad av transport av grus og rullestein.