Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
700.0m3
07:38
20:11
01:01
13:23

Fiskeregler 2019 for Glomma og Aagaardselva Norsk Engelsk

Fisker Aagaardselva

Aagaardselva Fisker
Fisker kjøre fisk på gressbakken i Aagaardselva

 

Generelle regler

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på Ngofa sine leide strekninger må det løses fiskekort. Rettighetshaver kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene. Fiskere er pliktig til å innrette seg etter anmodninger fra fiskeoppsynet. Blir ikke dette overholdt kan fisker bli bortvist fra elvene NGOFA disponerer.

All bruk av klepp er forbudt i begge elver da hunnlaks er fredet. Påtreffes fisker med klepp, kan denne bli bortvist fra elven. Ved gjentagelse vil fisker få inndratt fiskekortet for gjeldende sesong.

Fredning eller endring av fiskereglene, kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom Forholdene tilsier det.

Fisketider
Aagaardselva: Fra   1. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.
Glomma:         Fra 20. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.

Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Kvoter i Glomma
Villaks med fettfinne er fredet i hele sesongen (Lokal regel). Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, hvorav en opp til 70 cm og en hann kan være opp til 80 cm. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten.

Kvoter i Aagaardselva
Vill hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen (lokal regel). All vill hunnlaks er fredet fra 15.08.2019 kl 00:00 – 31.08.2019 kl 24:00 (nasjonal regel). Sesongkvote er 3 laks i fiskesesongen. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes, inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten. All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs.

Rapporteringsplikt
Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk, og er pålagt av myndighetene. Det gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, kan det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn les artikkel om rapportering under aktuelt.

Innrapportering av fangst
All fangst av Laks og søørret skal rapporteres inn med navn, lengde, vekt, kjønn, satt ut, eller Avlivet, med eller uten fettfinne.  All avlivet Laks og sjøørret skal dokumenteres med bilde. Bilde skal tas slik at kjønn er lett å bedømme, Bilde tas fra siden på fisken så hele hode med krok og panne synes.. Bilde kan også sendes inn av utsatt laks og sjøørret så sant det ikke går ut over fiskens overlevelse. Skjellprøve skal tas av all avlivet laks og sjøørret. Innmelding av fangst skal gjøres fortløpende etter fangst. Sendes som SMS/MMS til: 99 56 44 03/99 09 62 11 eller til E-post: fangstngofa@gmail.com

Redskapsbruk
Fiskeutstyret skal være tilpasset laksefiske. Det vil si ei kraftig stang med god rygg, ei snelle med stor linekapasitet og kraftig brems, og snøretykkelse på minimum 0,40 millimeter. Da er det snakk om vanlig nylonsene. Med såkalt multiline kan man gå ned til minimum 0,30 mm. Fra 15. juli og ut sesongen kan det også brukes ned til 30 mm nylonsene. Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Det er kun tillatt å bruke én stang per person. Det er tillatt med inntil et agn per stang, med max 1 trippelkrok. Det er forbudt å bruke fiskeredskapen på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stangen skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for trippelkrok. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske der dette er mulig, et skritt et kast, nytt skritt nytt kast osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt. Der det må praktiseres stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter/30 min i Lillehøla Glomma dersom flere fiskere står i kø. All bruk av elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva er forbudt.

Barns fiske
Barn under 16 år kan fiske på foresattes fiskekort, med foresattes fiskeredskap, under oppsyn av foresatt. Dette er ment som et opplæringsfiske. Den foresatte/voksne kan ikke fiske samtidig med den mindreårige, da fiskekortet kun gjelder for én stang. Hvis barn skal fiske alene, må han/hun ha eget, gyldig fiskekort.

Fiske fra båt
Fiske etter laks og sjøørret fra båt, er bare tillatt i Glomma fra Sarpsfossen til Sandesund bru (E-6), og i Glomma i området ved Vamma. Ankring er tillatt, men båtfiskere skal vike for fiske fra land. Også for båtfiske gjelder regelen om en stang per person. Båtfiske er forbudt i Aagaardselva.

NB!: Fiske fra båt og bruk av klepp under fiske, vil ikke være tillatt når det er innført fredning i elva. Ettersom vill laks er fredet vil båtfiske og bruk av klepp altså være forbudt i Glomma hele sesongen.

Minstemål og utsettingsplikt
Laks og sjøørret under 35 cm skal settes varsomt ut igjen. Det samme gjelder for laks og sjøørret som er fanget utenom fisketidene, fredet fisk, fisk som er fanget på ulovlig redskap, og fisk som er feilkroket. Med feilkroket fisk menes fisk som er kroket bakenfor gjellelokkene.
Fisk som ikke kan settes ut igjen på grunn av skade eller blødninger fra gjeller, skal avlives og leveres til fiskeoppsynet. tlf 995 64 403 / 99 25 40 60 / 91 18 44 98.
NGOFA henstiller alle fiskere om å sette ut igjen gytefarget hunnfisk.

Fluesone
I Aagaardselva er det i august måned spesielle fluesoner. Disse er merket med skilt. I disse sonene er heller ikke flue og dupp tillatt, kun fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten

Sone for lettfiske
Lett fiske inntreffer i renna nedenfor Gressbakken i Aagaardselva ved 25 kubikk og nedover og oppheves over 25 kubikk. Fiskere skal selv kontrollere når det er 25 kubikk og nedover eller 25 kubikk og oppover på Glb (https://glb.no/vannstander/?vassdrag=Ågårdselva) sine sider for vannføring i Aagaardselva. Med lett fiske menes fiske med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten og snøret med tipp skal være flytende. Mark uten søkke regnes også som lett fiske.

Båter, Aagaardselva
NGOFA har to båter som ligger på østre elvebredd ved Nedre/Øvre Holme. Båtene kan brukes til å komme over til holmene. En båt er prioritert for overfart til motsatt side av Wiren. Hvis begge båtene er i bruk er det bare å rope, så skal du bli hentet.

Straffebestemmelser
Brudd på regler er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene og medvirkning til brudd, bli håndhevet privatrettslig av daglige styret i NGOFA, jfr. fiskernes aksept av fiskereglene, ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene, medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 3000,- og inntil 3 års utestengelse avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Det vil si at personer som blir tatt for regelbrudd/medvirkning til dette, eller uakseptabel adferd kan bortvises for inntil tre år fra Glomma og Aagaardselva, og ilegges et gebyr på inntil 3000 kroner. Gebyr for manglende rapportering/ tatt fredet fisk, eller brudd på regler i forbindelse med redskapsbruk, er på inntil 3000 kroner og inntil 3 års utestengelse. Ved skjerpende tilfeller, blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra å fiske. Dersom dette ikke blir overholdt, vil utestengelsen utvides og nytt gebyr ilagt.
Fisket kan ikke gjenopptas i Glomma og Aagaardselva før gebyret er betalt, og eventuelt utestengelses perioden er ferdig. Ved ytterligere brudd vil fisker bli anmeldt til politiet.

 

Rules and regulations for fishing in the rivers Glomma and Aagaardselva

Rules

In order to fish in Glomma and Aagaardselva on Ngofa's rented stretches you must have bought a fishing license. A valid receipt must be brought when you are fishing. The guard can ask those who fish to show their documents/receipts for the area they fish in. All capture must be documented.

He can also alarm the right authorities about possible breach of rules..

Those who fish must behave according to the rules and regulations, and is obliged to adapt to requests from the fisheries supervision. If you break the rules you risk to be expelled from the rivers NGOFA controls.

Any use of a gaff is prohibited because salmon (female) is protected.  If you are met with a gaff you can be expelled from the rivers. If the incident is repeated you will loose your license.

Rules of protection or change of rules can occur immediately in the season, if the situation in the rivers demands it.

 

Season

Aagaardselva:  01.06 – 31.08

Glomma: 20.06- 31.08

If the amount of farmed salmon is changed NGOFA will open the river for fishing farmed salmon exclusively after 31 august. Changes will be stated on this web-site.

 

Quotas in Glomma

Salmon with adipose fin are protected the whole season (local rule) The season quota is two killed salmon without adipose fin.  One up to 70 cm, and one male can be up to 80 cm, for the season 2019. When you have reached your quota, you have to stop until a new season starts. You can not transfer you quota to someone else.  Released fish is not counted in your quota.

 Farmed fish should be killed and shown on the salmon stock on a picture. All killed salmon must be confirmed with a picture and all relevant information given to the salmon stock.

 

Quotas in Aagaardselva

Wild female salmon over 70 cm is protected all season (local rule) All wild female salmon is protected from 15.08 2019 00.00- 31.08 2019 24.00.(national rule). Quota for the season is 3 killed salmon. When the quota is reached you have to stop for this season .Your quota can not be transfer to someone else.

Released fish is not counted in your quota. Farmed fish should be killed and shown on the salmon stock on a picture. All killed salmon must be confirmed with a picture and all relevant information given to the salmon stock.

 

Duty to report

You have to report the amount days you have fished. This is from the authorities and concerns everybody who has bought a card. If you fail to report number of the days, you can be charged an extra fee on 500 NOK the next time you buy a card.

 

Enrolment of catch

All catch of salmon and sea trout must be reported with name ,length, weight, sex, released or killed,  with or without adipose fin. All Killed salmon and sea trout must be documented with a picture.

The picture should be taken in away that makes easy to see which sex. The picture should be taken from the side so you can see the whole head with hook and forehead.

Scale sample must be taken of all killed salmon and sea trout.

The image can also be sent in by released salmon and sea trout as long as it does not affect the survival of the salmon. Enrolment of catch must be done continuously after catch.

Sent as SMS / MMS to: 99 56 44 03/99 09 62 11 or to E-mail: fangstngofa@gmail.com

 

Equipment/gear

The gear should be adapted to fish salmon .A powerful rod with a good back, a reel with good capacity and a powerful brake. The line must at least be 0.40 mm (nylon) with a multiline you can go  down to 0.30 mm. From July 15th and out of season it can also be used down to 30 mm nylons. You can only catch salmon and sea trout with a rod.

 It is only permitted to fish with lures, spinners, wobblers, worms and flies. Using sinkers/lead is only allowed when fishing with worms. Only one rod per person is allowed. It is allowed to use one bait per rod whit max 1 triple hook. It is forbidden to use the fishing gear in such way that the fish will probably be wrong hookt. The rod should not be left during fishing and take place actively.

The distance between the hook stem and the hook tip should not be greater than 13 mm for triple hook, for single hook no greater than 15 mm.

Try to practise downstream movable fishing if it is possible, one step a throw, new throw, etc.

Newly arrived fisher starts behind not in front of those who are already in position. 

Never start in front of another fisher unless you have made an agreement.

If you fish from one position change place after 20 minutes / 30 minutes in Lillehøla Glomma if there are more people in line.

All use of electronical devices to find fish is prohibited.

 

Fishing for children.

All children under 16 can fish on their parents card and use their gear under control of their parents.

 

This is training. The adult can not fish at the same time because the card is just meant for one person. If a child is going to fish alone he/she must get their own valid card.

 

Fishing from boat.

To fish salmon and seatrout from boat is only allowed in Glomma (from the waterfall to the Sandesund bridge, and in the area around Vamma. You can anchor but you have to give room to those who fish from land. The rule about one rod a person is also for people who fish from a boat .To fish from a boat is prohibited in Aagaardselva.

NB! Fishing from a boat and the use of a gaff during fishing will not be allowed when there is a protection in the river.  As wild salmon is protected, boat fishing and the use of gaff will therefore be prohibited in Glomma all season.

 

Measures an release duty

Salmon and seatrout under 35 cm must be gently released back into the water.

The same goes for salmon and sea trout that are caught outside fishing times, protected fish, fish caught on illegal gear and fish that are mistaken. By hooked fish is meant fish that is hooked behind the gill lids.

Fish that cannot be discharged due to damage or bleeding from the gills must be killed and delivered to the fisheries department, tel. +45 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. NGOFA recommends fishermen to put out all spawning colored female fish.

 

 

 

Zone for fly  fishing

In the river Aagaard, in August you have designated areas for flie fishing .These areas are marked with a sign. Just fly fishing where the line is the weight of the throw.

 

Zones for light fishing

Light fishing occurs in the stream (gutter) below Gressbakken in Aagaardselva at 25 cubic meters down and is lifted over 25 cubic meters.

Fishermen must control it themselves when there are 25 cubic and down or 25 cubic meters and up on Glb's webpage (https://glb.no/vannstander/?vassdrag=Ågårdselva) for water flow in the Aagaardselva. Light fishing is fishing with a fly rod where the line is the weight and the line must float Using a worm without a sinker is also light fishing.

NGOFA has two boats .They are placed on the east bank by Nedre/øvre Holme. The boats can be used to get out to the small islands. A boat is a priority for crossing to the opposite side of the Wire.   If the boats are used, just shout, then you will be pick you up..

 

 Penalties

Violations of rules are punishable, and may result in a police report, cf. the Act on Salmon Fish and Inland Fish. Alternatively, breaches of the rules and participation in violations will be enforced in private law by the daily board of NGOFA, cf. Fishermen's acceptance of the fishing rules when buying a fishing license.

 In the case of private law enforcement, violations of the fishing rules will result in a violation fee, of up to NOK 3,000, and up to 3 years of exclusion depending on the severity of the violation. This means that persons who are taken for breach of the law / participation in this, or unacceptable behavior can be expelled for up to three years from Glomma and Aagaardselva, and be charged a fee of up to NOK 3000.

The fee for non-reporting / taken protected fish or breach of rules, in connection with implement use, is up to NOK 3,000.and up to 3 years of exclusion. In cases of aggravation, the exclusion is extended. Foreclosed fishermen are themselves responsible for refraining from fishing. If this is not complied, the exclusion will be extended and a new fee charged.
The fishing cannot be resumed in Glomma and Aagaardselva, before the fee is paid and possibly the exclusion period is finished. By further breach of rules and regulations you will be reported to the police.