Aagaardselva Fisker
Fisker kjøre fisk på gressbakken i Aagaardselva
Elveside/Fiskeregler

Fiskeregler for Glomma og Aagaardselva Norsk Engelsk

KaiAubyLeren
tirsdag 24.mai 2022 / 08:23

Generelle regler

For å fiske i Glomma og Aagaardselva på NGOFA sine leide strekninger, må det løses fiskekort. For kjøp av fiskekort til Glomma og Aagaardselva, skal fisker ha lest og forstått fiskeregler før fisket begynner, og som aksept av fiskeregler og gebyr signere på fiskekortet


Rettighetshaver kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene. Fiskere er pliktig til å innrette seg etter anmodninger fra fiskeoppsynet. Blir ikke dette overholdt kan fisker bli bortvist fra elvene NGOFA disponerer.

All bruk av klepp er forbudt i begge elver da hunnlaks er fredet. Påtreffes fisker med klepp, kan denne bli bortvist fra elven. Ved gjentagelse vil fisker få inndratt fiskekortet for gjeldende sesong.

Fredning eller endring av fiskereglene, kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom Forholdene tilsier det.

Fiske kun gyldig ved betalt fiskeriavgift og desinfisering.

Sjøørret er fredet i begge elver hele sesongen

Fisketider
Aagaardselva: Fra   1. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.
Glomma:         Fra 15. juni kl 00:00 til 31. august kl 24:00.

Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden.

Kvoter gjeldende begge elver
Kvote for avlivet laks er maks 1 stk. pr døgn samlet for hele vassdraget. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn. Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet, for døgnkort og 3 døgnkort. For sesongkort følges døgn fra 00:00 til 24:00. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil nytt fiskedøgn starter.

Kvoter i Glomma
Villaks med fettfinne er fredet i hele sesongen (Lokal regel). Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, hvorav en opptil 70 cm og en hann kan være opp til 80 cm. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten, heller ikke døgnkvoten ved verifisering av Ngofa umiddelbart etter fangst. Blir den ikke verifisert skal fisket opphører med en gang. 
All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs.


Kvoter i Aagaardselva
Hunnlaks over 70 cm er fredet hele sesongen. Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks, hvorav en opptil 70 cm og en hann av fri størrelse. Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes, inntil ny sesong starter. Ved godt innsig av storlaks og mellomlaks, kan kvoten økes med en laks til opp til 70 cm(daglige styret gjør vurderingen ved midtveisevaluering) Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten, heller ikke døgnkvoten ved verifisering av Ngofa umiddelbart etter fangst. Blir den ikke verifisert skal fisket opphører med en gang. All avlivet laks skal bekreftes med bilde og relevante opplysninger til laksebørs.

Rapporteringsplikt
Innrapportering av antall fiskedøgn er obligatorisk, og er pålagt av myndighetene. Det gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, vil det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn les artikkel om rapportering under aktuelt. Rapportering skal være mottatt NGOFA senest 14 dager etter sesongslutt.

Innrapportering av fangst
All fangst av Laks og sjøørret skal rapporteres inn med navn, lengde, kjønn, satt ut, eller Avlivet, vekt (gjelder kun avlivet laks) med eller uten fettfinne på Elveguiden.no.  All avlivet Laks og sjøørret skal dokumenteres med bilde. Bilde skal tas slik at kjønn er lett å bedømme, Bilde tas fra siden på fisken så hele hode med krok og panne synes. Bilde skal ikke taes av fisken med gjellene over vann. Skjellprøve skal tas av all avlivet laks. Skjellprøveposer er lagt ut i gapahuker langs elva, eller kan fåes av fiskeoppsyn. Ferdige utfylte skjell konvolutter med skjell legges i postkasser plassert i gapahuker langs elva, eller leveres fiskeoppsyn. Bilde kan også sendes inn av utsatt laks og sjøørret så sant det ikke går ut over fiskens overlevelse. Ved utsetting av laks, skal fang og slipp som blir lagt ut på nettsiden følges. Fisken skal ikke opp av vannet ved bildetaging.

Ved avlivet fisk, SKAL det, i tillegg til egen rapportering til Elveguiden.no, sendes bilde for kontroll som SMS/MMS til:  91 15 55 46 / 99 09 62 11


Redskapsbruk

 

Multiliner/flettede liner er forbudt. (eks Fireline)
Fiskeutstyret skal være tilpasset laksefiske. Det vil si ei kraftig stang med god rygg, ei snelle med stor linekapasitet og kraftig brems, og snøretykkelse på minimum 0,40 millimeter, vanlig nylonsene. Fra 15. juli og ut sesongen kan det også brukes ned til 30 mm nylonsene.

Ved fluefiske med fluestang skal stangens klasse ikke være lavere en klasse 8. fra sesongstart og til og med den 15/7. Fra den 16/7. og til sesongslutt kan det brukes en stang som er minimum klasse 7. Dette grunnet gjenutsettingspåbud av hunnlaks over 70 cm.

Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Det er kun tillatt å bruke én stang per person. Det er tillatt med inntil et agn per stang, med max 1 trippelkrok og eller 1 enkeltkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for trippelkrok. For enkeltkrok ikke større enn 15 mm  Det er forbudt å bruke fiskeredskapen på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stangen skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt.. Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske der dette er mulig, et skritt et kast, nytt skritt nytt kast osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt. Der det må praktiseres stasjonært fiske, skal det skiftes på etter 20 minutter/30 min i Lillehøla Glomma dersom flere fiskere står i kø. All bruk av elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk i elva er forbudt.

Barns fiske
Barn under 16 år kan fiske på foresattes fiskekort, med foresattes fiskeredskap, under oppsyn av foresatt. Dette er ment som et opplæringsfiske. Den foresatte/voksne kan ikke fiske samtidig med den mindreårige, da fiskekortet kun gjelder for én stang. Hvis barn skal fiske alene, må han/hun ha eget, gyldig fiskekort.

Fiske fra båt
Fiske etter laks og sjøørret fra båt, er bare tillatt i Glomma fra Sarpsfossen til Sandesund bru (E-6), og i Glomma i området ved Vamma. Ankring er tillatt, men båtfiskere skal vike for fiske fra land. Også for båtfiske gjelder regelen om en stang per person. Båtfiske er forbudt i Aagaardselva.

NB!:Fiske fra båt og bruk av klepp under fiske, vil ikke være tillatt når det er innført fredning i elva. Ettersom vill laks er fredet vil båtfiske og bruk av klepp altså være forbudt i Glomma hele sesongen.

Minstemål og utsettingsplikt
Laks og sjøørret under 35 cm skal settes varsomt ut igjen. Det samme gjelder for laks og sjøørret som er fanget utenom fisketidene, fredet fisk, fisk som er fanget på ulovlig redskap, og fisk som er feilkroket. Med feilkroket fisk menes fisk som er kroket bakenfor gjellelokkene.
Fisk som ikke kan settes ut igjen på grunn av skade eller blødninger fra gjeller, skal avlives og leveres til fiskeoppsynet. tlf 91 15 55 46 / 99 25 40 60 / 99 22 26 70 / 92 43 99 54 / 99 09 62 11 / 90 88 22 44.
NGOFA henstiller alle fiskere om å sette ut igjen gytefarget hunnfisk.

Fang og slipp 
Om fisken er under minstemålet, er vinterstøing, eller av andre årsaker tilhører en kategori som etter fiskereglene ikke er lov å ta opp, skal den settes tilbake skånsomt. 
Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken selv om fiske reglene tillater at den beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjellene og fisk som ikke får tilbake livskraften skal uansett ikke settes tilbake. Fisk som ikke skal gjenutsettes skal slås bevisstløs ved slag mot hodet og avlives ved bløgging. Fredet fisk skal innleveres og rapporteres og vill ikke medføre straff.


Fluesone
I Aagaardselva er det i august måned spesielle fluesoner. Disse er merket med skilt. I disse sonene er heller ikke flue og dupp tillatt, kun fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten

Sone for lettfiske
Lett fiske inntreffer i renna nedenfor Gressbakken i Aagaardselva ved 25 kubikk og nedover og oppheves over 25 kubikk. Fiskere skal selv kontrollere når det er 25 kubikk og nedover eller 25 kubikk og oppover på Glb (vannføring) sine sider for vannføring i Aagaardselva. Med lett fiske menes fiske med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten og snøret med tipp skal være flytende. Mark uten søkke regnes også som lett fiske. Det er ikke lov til å kaste oppstrøms inn i sonen for lett fiske med sluk eller lignende, selv om fisker står på utsiden av sonen.

Båter, Aagaardselva
NGOFA har 3 båter som ligger på østre elvebredd ved Nedre/Øvre Holme. Båtene kan brukes til å komme over til holmene. En båt er prioritert for overfart til motsatt side av Wiren. Hvis begge båtene er i bruk er det bare å rope, så skal du bli hentet, gjelder ikke båten for wiren motsatt.

Straffebestemmelser
Brudd på regler er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene og medvirkning til brudd, bli håndhevet privatrettslig av daglige styret i NGOFA, jfr. fiskernes aksept av fiskereglene, ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene, medføre overtredelsesgebyr og utestengelse, se satser nedenfor. Det vil si at personer som blir tatt for regelbrudd/medvirkning til dette, eller uakseptabel adferd bortvises etter gjeldene straffe bestemmelser med gebyr for Glomma og Aagaardselva. Rapportering/ tatt fredet fisk, eller brudd på regler i forbindelse med redskapsbruk eller fang og slipp, se satser nedenfor. Ved skjerpende tilfeller, blir utestengelsen utvidet.
Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra å fiske. Dersom dette ikke blir overholdt, vil utestengelsen utvides og nytt gebyr ilagt. 
Fisket kan ikke gjenopptas i Glomma og Aagaardselva før gebyret er betalt, og eventuelt utestengelses perioden er ferdig. Ved ytterligere brudd vil fisker bli anmeldt til politiet.
 

Følgende reaksjoner gjelder for brudd på NGOFA’s fiskeregler (gjelder per hendelse og per fisker):

  • Fiske uten fiskekort: 3000 kr samt utestengelse for 3 år ved privatrettslig brudd.
  • Kvotebrudd/fredningsbestemmelser: 3000 kr samt utestengelse resten av sesongen + neste sesong.
  • Redskapsbrudd: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen. (bruk skjønn instruks til Fiske oppsynet/)
  • Ukorrekt Fang og slipp i henhold til overnevnte retningslinjer: Utestengelse resten av sesongen
  • Manglede skjellprøveinnlevering ved avlivet fisk: 1000 kr.
  • Manglende rapportering av fangst/ Tatt fredet fisk: 1000 kr / utestengelse resten av sesongen + neste sesong.
  • Øvrige brudd på disse fiskereglene: 3000 kr.
  • Medvirkning til brudd likestilles med brudd etter denne bestemmelsen. Utøvelse av fiske i perioder hvor vassdraget er midlertidig stengt eller utøvelse av fiske i forbudssoner, anses som kvotebrudd.