Elveside/Meninger

Sandberg er bekymret, men hvor er Helgesen?

KarianneJohansen
tirsdag 14.november 2017 / 09:40

Sandberg er bekymret, men hvor er Helgesen?

Det er med en viss interesse jeg leser Per Sandbergs innlegg i Altaposten 25.oktober, og tilsvar til SV`s ønske om å få på plass en produksjonsavgift i oppdrettsindustrien. Her redegjør Sandberg om hvor viktig det er for kystsamfunn at SV`s foreslåtte avgift ikke innføres, og internasjonale forpliktelser som kan brytes ved innføring av avgifter. Nå er det ikke selve avgiften som interesserer meg, den har nok de ansvarlige for slunkne kommunekasser større interesse for.

Jeg lar meg kort og godt imponere av den oppriktige bekymringen Sandberg viser, ikke bare for de store oppdretterne, men for kystsamfunnene, grunderne og de små familiebedriftene (les: lakseoppdrett). Og det går knapt nok ei uke uten at Sandberg er å se i media, eller aviser og argumenterer for viktigheten av oppdrettsnæringen. Så det skal Fiskeriministeren ha, han har et oppriktig engasjement.

Da tenker jeg at jeg skulle virkelig ønske at villakseinteresser også hadde en minister som sto på barrikaden hver uke. Med oppriktig bekymring for villaksen, fjorder, elver, lokalsamfunn, ja sågar familier som måtte ha innkomme av denne. Når viste og ytret Miljøminister Helgesen samme bekymring når det kommer til villaksen? Samme engasjement for kommuner og lokalsamfunn hvor en levende elv har vært en bærebjelke, ja like til pionerer ift utvikling av turistnæringa i Norge? Etter konferansen «Villaks i nord» i Alta, februar 2016, kan i hvert fall ikke jeg huske å ha hørt, eller sett Helgesen bekymret for villaksen, fjorder, elver eller lokalsamfunn. Enten går det virkelig bra for villaksen, eller så må Helgesen være en nokså bekymringsløs person. Og det siste kan jo være en god egenskap i dagens samfunn for øvrig.

Under konferansen, i Hans Majestet Kongens åsyn, holdt Helgesen en festtale. Ja han kalte liketil villaksen vårt naturlige arvesølv. Helgesen uttalte også at han følte et ansvar for den nordatlantiske villaksstammen som gyter i norske elver. Hvis vi da ser for oss den annonserte veksten som skal komme i næringen. Det er snakk om en 5-dobling! Med de naturgitte forholdene vi har i Finnmark er i hvert fall jeg, og flere med meg bekymret for hvor mye av denne veksten som skal komme i nord, kanskje det viktigste området i verden for bevaring av den unike nordatlantiske villaksen. Vil Helgesen ta ansvar hvis dette påvirker villaksen negativt, et ansvar han for øvrig følte under festtalen i Alta? Ofrer Miljøministeren dette en bekymring overhodet? Tenker Helgesen på lokalsamfunnene, og elvene som kan berøres slik Sandberg på beundringsverdig vis bekymrer seg for oppdrettsgrunderne? Dette er tanker jeg gjør meg siden jeg ikke har sett, eller hørt noe fra Helgesen i denne forbindelse. Forresten, sist gang jeg med hånda på hjertet kan si jeg hørte noe fra Helgesen var under ulvedebatten sist vinter.   

Sandberg er i samme innlegg også opptatt av å vise til redegjørelser gjort av regjeringen rundt EFTA-handelsavtalene. Samt de internasjonale forpliktelser Norge har opp mot en mulig eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk. Nå er det som nevnt ikke avgiften som opptar meg, men de internasjonale forpliktelser er altså viktig i flg. Regjeringen. En regjering Helgesen er en del av. Da lurer jeg på de internasjonale forpliktelsene Norge har som tilsluttet Nasco, og konvensjonen som skal bevare, gjenoppbygge, og utvikle de nordatlantiske laksestammene. Dette brakte Helgesen selv fram i Alta.

Bekymrer ministeren seg for disse forpliktelsene? Nordområdene, med Finnmark, er kanskje de viktigste områdene for bevaring av den nordatlantiske villaks stammen. Er det her 5-doblingen skal komme? Om ikke ministeren er bekymret, så er i hvert fall jeg det når det henvises til at rømning og lus er den største trusselen mot villaksen. Og åpen merdeteknologi fortsatt er mantraet for næringa. Hvordan harmonerer det omdiskuterte «Trafikklyssystemet» med de internasjonale forpliktelsene Helgesen løftet fram under konferansen? Som en illustrasjon kunne jeg tenke meg å trekke fram en sammenligning med et lyskryss på en vei. La oss si at lyskrysset forårsaket inntil 30% dødelighet på bilistene. Noe var rett og slett feil med kryssets koordinering av trafikken. Ville man vente inntil 2-3 år før man gikk inn for å justere koordineringen i krysset? Mulig at det det ville vært gjort slik i Finnmark, men neppe rundt regjeringskvartalet. Til sammenligning for øvrig argumenteres det mot et omsøkt oppdrettsanlegg i Oslofjorden. Til det er Oslofjorden blitt for ren etter mange års miljøarbeid!

Fra Alta Laksefiskeri Interessentselskap har vi deltatt to ganger på Hardangerfjordseminaret. Her burde Helgesen absolutt være hvert år, og vist sin dype bekymring for villaksen som han visstnok er minister for. Personlig håper jeg at hverken jeg, eller mine barn vil oppleve de tilstandene i Alta som er i Hardangerfjordens elver, for det er stort sett trist, og det er ikke som følge av at elvene er tømt med stangfiske. Det burde ministeren også vite, til tross for at han under talen i Alta påpekte at den eneste befatningen han stort sett har med laks er på matfatet! Jeg har heller ikke sett ministerens bekymring for genbanken i Hardanger som skal sikre de verdifulle genene til elvene der? Kanskje noe å tenke på for Miljøministeren, når man ser hvor oppriktig bekymret Fiskeriminister Sandberg vet å være for kystsamfunnene, og menneskene der? Kanskje burde Miljøminister Helgesen også sette seg inn i hva villaksen betyr for lokalsamfunn, og mennesker?

Nå ble det kanskje mange bekymringer å tenke på for ministeren, så avslutningsvis vil jeg bare avrunde med at hverken jeg, eller styret i ALI er mot oppdrett, videre velferdsbygging og bevaring av kystsamfunn. Så det trenger ministeren ikke bekymre seg for. Vår bekymring er at det vises liten vilje til utprøving av sikrere systemer som ville håndtert mye av problemene vi ser med rømning, lus, og sykdomsspredning. Veksten skal komme før man har full kontroll med dagens situasjon, og det tilkjennegir til og med en gigant som Marine Harvest en viss bekymring for! Det sies at teknologien ikke er kommet langt nok, at kostnadene er for høye osv, men dagens bønder har da måttet omstille seg både ift utslipp og anlegg. Det er snakk om politisk vilje, pisk, gulrot, og kanskje litt bekymring for internasjonale forpliktelser, samt for neste generasjon laksefiskere.

For øvrig har vi i Alta hatt en bra sommer hvor det ikke har vært rømning hverken av laks, eller kyr så da trenger ikke ministeren bekymre seg for det. Det får kanskje være nok med bekymringene for ulven?     

Bent Håvard Romsdal

Styremedlem Alta Laksefiskeri Interessentselskap