Lakselus på villaks
Lakselus fra oppdrettsindustrien tar livet av vill smolt på vei ut gjennom fjordsystemene.
Norske Lakseelver/Lakselus

- Stortinget understreker villaksens betydning

Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.

Paal
Tirsdag 09.juni 2015 / 13:47

En grunnleggende forutsetning for Regjeringens forslag og Stortingets innstilling er, sagt med komiteens egne ord, at  ”Komiteen er av den oppfatning at det er en klar sammenheng mellom den totale lakselusforekomsten i merdene og lus på villfisk, og at dette også har en påvirkning på dødelighet på utvandrende smolt”.

 

- Norske Lakseelver er fornøyd med at Stortinget støtter regjeringen på at Kvalitetsnormen for villaks skal legges til grunn for de grenseverdiene som skal etableres for miljøindikatorene. Kvalitetsnormens minstekrav er at det høstbare overskuddet skal være minimum 80 % av naturlig nivå. Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning publiserte i går en rapport som viser at dette målet ikke er nådd for en lang rekke laksebestander, og at oppdrettsindustriens miljøpåvirkning er en medvirkende årsak til dette, understreker fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Bred støtte til områdeforvaltning

Innstillingen viser bred politisk støtte til Regjeringens forslag om å legge hensynet til bestander av vill laksefisk til grunn for fremtidig opp- eller nedjustering av oppdrettsproduksjonen.  Dette skal gjøres gjennom oppdeling av kysten i såkalte produksjonsområder, der i første omgang risikoen for lakselusrelatert dødelighet hos villfisk, skal være den styrende miljøindikatoren som sier om produksjonen skal økes eller reduseres med 6 % annethvert år. Det åpnes også for andre miljøindikatorer etter hvert.

 

I sin innstilling støtter Stortinget alle hovedprinsippene til Regjeringen, og ber dem komme med konkrete forslag til produksjonsområder. Stortinget støtter også Regjeringens forslag om en gradvis overgang fra dagens system med direkte luseovervåkning av villfisk, og over på en modellering av risikoen for uakseptabel lakseluspåvirkning. De ber om at Havforskningsinstituttet samarbeider med andre forskningsmiljøer om den endelige modellen. Inntil modellen er på plass må luseovervåkningen på villfisk utvides sier Stortinget.

 

- Det er meget viktig at det nå skal etableres et regime der det er samlet miljøbelastning som skal legges til grunn for justering av totalproduksjonen i hvert enkelt område, og at vi for aller første gang får en automatisert nedtak av oppdrettsproduksjonen dersom hensynet til villfisk krever det, sier Erik Sterud.

 

Krever strenge tiltak mot rømming og resistens

Stortinget mener Regjeringen må ta enda sterkere grep om både rømmingsproblemet og den delen av lakselusproblemet som dreier seg om resistens mot de anvendte legemidler. Stortinget ber regjeringen utvikle konkrete strategier mot disse problemene. Det er meget positivt, kommenterer Sterud avslutningsvis.

Kontaktperson: Fagsjef Erik Sterud tlf. 992 59 859,  eller erik@lakseelver.no