Laksefiske i Audna
Takket være kalkingen er laksen tilbake i Audna. I 2016 har elva fått et nytt anlegg i tillegg til de to eksisterende.
Elveside/Kalking

Nye kalkingstiltak for laks

Bevilgningen til kalking over statsbudsjettet i 2016 åpner for å sette i gang flere nye kalkingstiltak.

Paal
mandag 13.mars 2017 / 11:33

Av Hanne Hegseth, seniorrådgiver Miljødirektoratet

I desember 2016 tildelte Miljødirektoratet 24 millioner kr til nye kalkingstiltak for laks i Agderfylkene og Rogaland. Midlene vil i hovedsak gå til etablering av nye doseringsanlegg for kalk i laksevassdrag. Kalkingsbevilgningen i 2017 ligger på samme nivå som i 2016, og dette betyr at det også i 2017 vil være midler til igangsetting av nye kalkingstiltak.

Den viktigste prioriteringen innenfor kalkingsvirksomheten er å videreføre pågående kalking så lenge det er behov. Ved høyere bevilgninger enn det som trengs til videreføring, vil nye kalkingstiltak bli prioritert. I 2016 var kalkingsbevilgningen såpass høy at det åpnet for tildeling av 24 millioner kr til igangsetting av nye kalkingstiltak for laks. Disse midlene ble tildelt i desember 2016.

Flere nye kalkingstiltak i Agder

I Agderfylkene ble det tildelt midler til tiltak for å sikre en mer stabil vannkvalitet i sidebekker til Mandalsvassdraget, og midler til oppstart av kalking av den sure sidebekken Ertseidbekken i Audna. Det ble også tildelt midler til et nytt doseringsanlegg i Uldalsgreina i Tovdalsvassdraget. Her er planen å erstatte de tre gamle doseringsanleggene som står der i dag, med ett nytt anlegg. I tillegg ble det tildelt mer midler til etableringen av to doseringsanlegg i Dåsånavassdraget, som er et sidevassdrag til Otra. Her skal det kalkes for innlandslaksen bleke. Etablering av doseringsanleggene i Dåsånavassdraget forventes å komme i gang i første halvår 2017.

Nytt kalkingstiltak i Rogaland

I Rogaland ble det tildelt midler til etablering av doseringsanlegg for kalk i Sokndalsvassdraget. I dag kalkes det kun ved hjelp av innsjøkalking i deler av vassdraget, men undersøkelser viser at dette ikke er tilstrekkelig til å opprettholde god nok vannkvalitet for laks hele året. Overvåkingsdata viser tidvis lav pH og for høye nivåer av giftig aluminium i deler av vassdraget, og våren 2016 ble det funnet så høye nivåer av aluminium på gjeller av laksesmolt at det måtte forventes en betydelig reduksjon i sjøover Sollevelse. Etablering av et doseringsanlegg for kalk i greina Bakkåna i Sokndalsvassdraget er derfor nå under planlegging. Målet er at doseringsanlegget skal gi god nok vannkvalitet for laks i Bakkåna hele året, og også gi en bedre av vannkvalitet i nedre del av Sokndalselva.

Midler til nye tiltak også i 2017

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilke nye tiltak som vil bli finansiert i år. Kalkingstiltak som er nevnt i den nasjonale planen for kalking av vassdrag er svært aktuelle, men det kan også være aktuelt å finansiere andre tiltak enn disse.