Vidar Helgesen
Vidar Helgesen fikk sin egen grønne bok om villaks på Altakonferansen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.
Norske Lakseelver/Genetikk

Ingen skam å snu

Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.

Paal
fredag 13.januar 2017 / 10:45

NB! Den 19/1, fikk vi beskjed om at Klima- og miljødepartementet likevel ikke beordrer destruksjon av innsamlet materiale. Helgesen har altså valgt å lytte til de mange protestene.

I februar i fjor var Vidar Helgesen fersk klima- og miljøminister. Da var han og nyutnevnt fiskeriminister Per Sandberg tilstede på den store villakskonferansen i Alta. Der fikk både de og Hans Majestet Kong Harald høre fra verdensledende forskere hvordan det står til med villaksen i Norge.

Og det står ikke så bra til. Derfor er det mange som kjemper for at villaksen må tas vare på.

I sitt innlegg på konferansen uttalte Vidar Helgesen blant annet at "Vi har en jobb å gjøre for å sikre det genetiske mangfoldet og for å sikre et høstbart overskudd".

En jobb å gjøre for å sikre det genetiske mangfoldet, het det fra Helgesen i februar 2016.

Et av tiltakene for å ta vare på villaksen, var genbank i Hardanger. I denne vakre fjorden, som så ofte vises fram til utenlandske turister, har først kraftindustrien, så oppdrettsindustrien kraftig desimert  de unike villaks- og sjøørretstammene. Først gjennom tørrlegging og ødeleggelser av gyteområder, deretter gjennom lakselus og rømt oppdrettsfisk.

Hva ville vi sagt om Kenya bestemte seg for å destruere de siste nesehornene, om India destruerte alle tigrene, om USA destruerte bisonen, om Kina destruerte pandaen?

Men de som bryr seg om villaksen øynet håp. Genbank Hardanger ble vedtatt opprettet av regjeringen Stoltenberg i 2013 som et forsøk på å redde stumpene. For de genetiske unike laksefiskbestandene i Hardangerfjorden har det derfor pågått innsamling av genmateriale. Dette materialet er oppbevart midlertidig i levende og fryst genbank i påvente av bygging av egen lokalitet.

Innsamlingen har bekreftet  at mange av bestandene står på randen av utryddelse. Det er vanskelig å finne fisk som ikke er påvirket av rømt oppdrettslaks i Hardanger. Eksempelvis ble det i Granvinvassdraget i 2016 funnet kun tre hunnlaks som tilhørte opprinnelig stamme - ingen hannlaks! Øvrig laks var rømt oppdrettslaks eller hybrider. Også status for innsamlet fisk fra Rosendalselva, Kinso og Steindalselva viser gjennomgående at genetisk integritet er vurdert som svært dårlig.

Derfor er det gjort en stor innsats for å samle inn gener fra de opprinnelige stammene.

Nå skal dette destrueres.

Det er altså ikke nok at Helgesen har strøket tidigere bevilgning til bygging av egen genbank. Materialet som ildsjeler og forskere har samlet inn de to siste årene skal destrueres.

Ikke oppbevares så lenge vi kan. Nei, destrueres.

Hva ville vi sagt om Kenya bestemte seg for å destruere de siste nesehornene, om India destruerte alle tigrene, om USA destruerte bisonen, om Kina destruerte pandaen?

Samme det? Ikke så nøye? Ja, ja? Eller ville vi protestert?

Destrueres. Smak på ordet. Det er bare mennesket som bevist kan si at denne arten trenger vi ikke mer. Vi destruerer den. Fordi det koster litt mer enn vi trodde å ta vare på den for våre etterkommere.

Hvordan skal vi leve med det? Hvordan skal denne regjeringen leve med at de sannsynligvis aktivt utrydder den unike villaksen og sjøørreten i Hardanger?

Vi lurer virkelig.

Og så var det dette med lovverket da. Helgesen har vist til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen i ulvestriden. Hvorfor kikker han ikke på lovteksten når det gjelder villaks og sjøørret?

Naturmangfoldloven paragraf 5 slår fast at: "Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder".

Genetisk mangfold står det. Jobb å gjøre, sa Helgesen.

Jaha.

I Norge har vi et særlig nasjonalt ansvar for den atlantiske villaksen. Norge har sluttet seg til den internasjonale konvensjonen for bevaring av nordatlantisk laks. Den forplikter partene til å bevare, gjenoppbygge, utvikle og sikre bærekraftig forvaltning av villaksen i Nord-Atlanteren. Forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven vektlegger at det ikke bare er arten i seg selv som skal ivaretas, men også det genetiske mangfoldet innen arten.

Av den grunn har Stortinget vedtatt en kvalitetsnorm for ville bestander av laks. Den ble fastsatt ved kgl.res. 20. september 2013, med hjemmel i naturmangfoldloven, og har som formål å  bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Mangfold og bestander. Internasjonale konvensjoner. Nasjonal kvalitetsnorm.

Destrueres.

Henger det sammen?

Nei. Det gjør ikke det.

I mai skal regjeringen legge fram proposisjonene;  "Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet". Det såkalte reviderte nasjonalbudsjettet.

Så, det er fortsatt ikke for sent å snu, Vidar Helgesen.