Tord Lien og Torfinn Evensen
Norske Lakseelver og Surna Elveeierlag overleverte en trøstelaks til Olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med et møte om laks og vannkraftrevisjon i august 2016.
Elveside/Nasjonalt

Statkraft må tenke helhetlig i Surna

I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.

Paal
onsdag 29.juni 2016 / 14:23

Mange av høringsinstansene som har uttalt seg om Statkrafts søknad, er kritiske til hva et ekstra aggregat  vil ha å bety for laksen og sjøørreten i Surna. Det foregår for tiden også en revisjonsprosess rundt den opprinnelige konsesjonen i vassdraget, og disse må ses i sammenheng, og ikke hver for seg, krever Norske Lakseelver.

- Vi viser til det arbeidet som pågår i Mandalselva og Sira-Kvina, der regulantene benytter metodikken for miljødesign i regulerte laksevassdrag. For Surna sin del foreligger det både undersøkelser og kunnskap som lett kan innarbeides i en miljødesigntilnærming, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

Må bruke ny kunnskap

Metodikken for miljødesign er utarbeidet av SINTEF, UNI Miljø, NINA, NTNU og UiO gjennom forskningsprogrammet CEDREN. Her er målet å finne flaksehalser for villaksen i løpet av året, og bl.a. tilpasse vannslipp og forbedre habitat for å styrke livsgrunnlaget for villaksen. CEDREN har også nylig avsluttet et arbeid som ser på miljøeffekter av effektkjøring.  

- Dagens vassdragsregulering av Surna har påført laksebestanden betydelig negative skader, og det er store forventninger om at revisjonen av konsesjonsvilkårene vil gi villaksen bedre livsvilkår i framtida. I denne sammenheng vil det være både unaturlig og uakseptabelt å gi Statkraft konsesjon for bygging og drift av Aggregat 2 i Trollheim kraftverk på bakgrunn av en isolert søknad uavhengig av hele revisjonsprosessen. Miljøvurderingene som er gjort for laks viser at det omsøkte aggregatet vil gi negative effekter på villaksen, og vil således være i strid med beskyttelsesordningen for nasjonale laksevassdrag, understreker Evensen.

Også Miljødirektoratet skeptiske

Miljødirektoratet mener at de negative konsekvensene av det omsøkte aggregatet på laksebestanden i Surna er så betydelige at de ikke er forenlig med beskyttelsesregimet som Surna er underlagt i kraft av å være et nasjonalt laksevassdrag.

"Vi kan ikke se at forslag til avbøtende tiltak er tilstrekkelige til å avbøte negative effekter på fiskebestanden. Miljødirektoratet fraråder derfor at det gis tillatelse til tiltaket.  Foreslåtte avbøtende tiltak er de samme som er fremmet i forbindelse med pågående revisjonssak for reguleringen der etablering av et tilleggsaggregat i Trollheim kraftverk også ble adressert som et vesentlig moment i regulantens kraftverkstrategi. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det omsøkte aggregat behandles i sammenheng med revisjonen", heter det i Miljødirektoratets søknadsuttalelse.

 

 

 

 

 

.