UNI-Miljø og BJFF.
Elveside / Arkiv/Biologisk mangfold

Spennende prosjekt i elva vår

I høst ble det igangsatt et spennende prosjekt med flytting av yngel i Kongsfjordelva for å øke produksjonen av laks.

 

BJFF Info
tirsdag 20.september 2016 / 08:32

 Som kjent gjør UNI- miljø et flerårlig og omfattende kartleggingsprosjekt i og rundt Kongsfjordvassdraget. Oppdraget er gitt av Pasvik Kraft etter pålegg fra myndighetene. Det er i hovedsak Gednjeelva som UNI- miljø skal utrede og finne aktuelle løsninger for å tilbakeføre store deler av gyteplassene i vassdraget som gikk tapt med kraftreguleringen. Dette er tredje høstsesongen forskerne fra Bergen besøker Kongsfjordelva og gjør en lang rekke undersøkelser som om et par års tid skal munne ut i en løsning for den nesten tørrlagte Gednjeelva. Iår ble det derfor gjort et prøveprosjekt med flytting av yngel fra områder med høye tettheter av yngel og ungfisk - og flyttet oppstrøms til områder hvor kartlegging har påvist liten produksjon og liten tetthet av ungfisk.

Prosjektet ble hastig og direkte godkjent av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og BJFF, og på kort varsel ble det igangsatt elektrisk fiske og fanging av ungfisk, som så ble flyttet til de øvre delene av Gednjeelva. Mannskap fra BJFF deltok i både innfanging og utsetting, og utsetting skjedde i hele området fra nedenfor demning Gednjevann og ved Brøytestasjonen til nedenfor juv og foss i Gednjeelva. Noen tusen ungfisk, fra årsunger til eldre fisk ble så flyttet fra Kongsfjordelva til øvre del av Gednjeelv nå i september

Prosjektet skal så følges opp til neste år, man ønsker å se både overlevelse og vekt på fisken som ble flyttet - men også hvordan forholdene ble der fisken ble tatt og tettheten av ungfisk betydelig redusert. Om prosjektet lykkes kan det være en fremtidig mulighet for å utnytte elvearealet i Kongsfjordvassdraget, gi bedre foredeling av fiskebestanden og utnyttelse av elvearealet.