Storlaks fra Vina
En skikkelig rugg på 25,2 kg. ble fisket av Jeremy Block i Vinakjosen i 2008. Fighten varte i cirka en time og laksen ble pent satt ut igjen. Stakere var Karstein og Tormod Mosesen. Bildet er utlånt av Karstein Mosesen.
Sportsfiske/Sportsfiske

Blir det storlaks på kroken til sommeren?

2015 var en god laksesesong i mange av elvene i Norge. Nå er det på tide å  planlegge årets sesong om du ønsker muligheten til å få en storlaks på kroken.

Paal
Fredag 29.januar 2016 / 10:55

Statistisk sentralbyrås tall over elvefiske etter laks og sjøørret viser at sesongen 2015 ga 131 690 laks på kroken. Det er faktisk nesten eksakt det tallet Norske Lakseelver anslo ved sin foreløpige oppsummering av sesongen i oktober i fjor (131 772). Den oppsummeringen var basert på en oversikt fra de 43 mest sentrale elvene. I tillegg ble det fanget 63 515 sjøørret og sjørøye. Sammenlignet med 2014, var det en økning på 26% i antall laks. I tiårsperspektiv var fangsten omlag 11 % bedre en snittet (antall).  

- Vi bommet med kun 82 laks på vårt estimat. Det må kunne sies å være en fulltreff, sier biolog Erik Sterud, som er fagsjef i Norske Lakseelver.

Det er trolig den sterke generasjonen som gikk ut av elvene som smolt i 2013 som sikrer resultatet. I 2014 kom første delen av denne generasjonen tilbake som smålaks og i fjor rapporterte mange elver om godt med mellomlaks i 5-6 kilosklassen. I år blir det forhåpentlig storlaks.

- Fjorårsfangsten kan tyde på at det blir et bra storlaksår til sommeren når siste andel av 2013-årgangen kommer tilbake som voksen gytelaks. Havforskningsinstituttets overvåkning viste at det var lite lakselus i fjordene under smoltutvandringen i 2013. Oppdrettsindustrien lyktes med avlusningen denne våren, og flere lakseunger overlevde den første kritiske perioden i sjøvann. Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) har tidligere forklart den sterke 2013-årganen med redusert lusepress for utvandrende smolt - spesielt i Midt-Norge, og det er også her vi ser den største økningen i fangst. Laksen fra denne årgangen har også vært i godt hold, og har åpenbart funnet nok mat i havet, forklarer Sterud.

Gjenutsetting

Trenden med gjenutsetting fortsetter. I fjor ble nesten hver femte laks satt tilbake i elva. Dette skyldes både strengere fiskeregler og et skifte av fokus fra fangst til opplevelse hos mange fiskere. Orkla og Gaula var de viktigste vassdragene for dette fisket i 2015, begge med 2 800 fisk gjenutsatt.

- Situasjonen i elvene har blitt fortløpende evaluert, og mange steder har det både før og under sesongen blitt innført ekstra strenge fiskeregler. Sportsfiskere og elveeiere har dermed tatt ansvar for at det er nok gytelaks tilbake i elvene etter endt fiskesesong, påpeker Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Alt ikke rosenrødt

Totalt sett er det likevel en markert nedgang i lakse- og sjøørretfangsten de siste ti årene, og antall laks som kommer tilbake fra havet er blitt halvert de siste tretti årene. Lakseforskere peker på miljøeffekter av oppdrettsindustrien som sterkt medvirkende til dette. Lakselus og rømt oppdrettsfisk regnes som de viktigste truslene mot bestander av vill laksefisk. I tillegg kommer problemer som vannkraftreguleringer, parasitten Gyrodactylus salaris og annen forurensing.

- Vi skal glede oss over gode fangster, men må ikke glemme at det er langt igjen til at vi kan friskmelde den norske villaksen. Heldigvis ser vi at noen aktører i oppdrettsindustrien nå velger å gå for lukkede produksjonsløsninger som beskytter både oppdretts- og villaks mot lakselus. Det er flott, men vi ønsker enda klarere miljøkrav fra politikerne, slik at oppdrettsindustrien ikke skader vill laksefisk, påpeker Erik Sterud.

Stormøte i Alta

I starten av februar møtes forskere og politikere til en stor villakskonferanse i Alta. H.M. Kong Harald, som er ivrig laksefisker,  vil delta. Han får da bl.a. høre hva Fiskeriminister Per Sandberg og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har å fortelle om regjeringens tanker framover.

- Vi har lykkes i å samle de beste forskerne og de viktigste politikerne. Interessen er stor og vi gleder oss til å få en kunnskapsbasert diskusjon rundt muligheter og utfordringer for villaksen, avslutter Sterud.

Kontaktperson: Erik Sterud tlf. 992 59 859,  eller erik@lakseelver.no