Ulovlig fiske i Storelva
I 2013 foregikk et omfattende ulovlig fiske i Storelelva.
Elveside / Arkiv/Ulovlig fiske

Hvem plyndrer i Storelva..?

Det foregår et betydelig rovfiske på gyteplassene i Storelva ved Berlevåg. 

BJFF Info
torsdag 12.september 2013 / 15:47

Storelva i Berlevåg kommune renner ut like ved tettstedet i havneområdet. De senere år har sjørøyebestanden vært fredet av myndighetene, og det har blitt åpnet kun for kortere fiske i nedre del etter laks. Hele den øvre delen av vassdraget har vært fredet. Alt fiske i Storelva ble stengt fra 1. August. 

Likevel viser våre undersøkelser i høst at det foregår et skjult og betydelig fiske i den fredete sonen, samt at nesten alle midler tas i bruk for å fange fisken. Det er fisket med ulovlige redskaper, det er fisket og fanget laks og sjørøye på gyteplassene. Dette skjer i en tid hvor vi samtidig registrerer en ørliten vekst og bedring i bestanden av sjørøye, og den lokale bestanden av laks som gyter i vassdraget øker. Storelva er på vei tilbake mot heder og verdighet igjen. Til å bli en flott lokal fiskeelv like utenfor tettstedet.

Men tiltross for de positive tegn så er det altså enkeltpersoner eller grupper som forsøker å rasere bestanden i egen vinnings hensikt. Hvem er disse personene…?  

Vi registrerer at det foregår et skjult fiske fra Skihytta og innover mot de øvre delene av vassdraget. I sommer har det foregått fra juli og august og videre utover helt til september og gytetid. Vi har funnet redskaper, fiskerist og godt brukte fiskeplasser. Det er tatt fisk på gyteplassene, og mye tyder på at fiskerne er godt kjente og har noen form for lokal tilknytning til Berlevåg. 

Disse fiskere er på vei å rive ned alt det positive som skjer i Storelva. En håndfull får lov å ødelegge den veksten i bestanden vi registrerer. Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF) som forpakter vassdraget ber om tips om hvem det er som driver denne ødeleggende aktiviteten. For får utviklingen følge en naturlig leie, så er det mye som tyder på at Storelva om noen få år har fått en egen fin laksebestand og sjørøya er tilbake. Det viser registreringene i et flerårig sjørøye- prosjekt som også omfatter Storelva. 

Etter mange tiår med svak og svinnende bestand så har man de siste år registrert positiv oppgang. Dessverre ser det ut som enkeltpersoner igjen skal rasere vassdraget. For la oss fortelle historien om Storelva:

Elva var engang kjent som en av de virkelig gode og betydelige sjørøyevassdrag i Finnmark. Sjørøyebestanden – eller ”Blinken” som den kalles lokalt var stabil og god. Vassdraget er langt, nesten to mil innover Raggovidda med fine kulper og gode forhold for fisken. Naturen rundt elva er vakker, variert og karrig. 

Sjørøyebestanden var engang betydelig, og oppgangen av ”Blink” stor. Storelva var en flott fiskeelv både for ivrige sportsfiskere fra Berlevåg, og ikke minst en god rekrutteringselv for barn og ungdom. For fiskeværet her ytterst ute på Varangerhalvøya var Storelva en perle og en aktivitetsspreder.

Nedturen begynte på -60 tallet. Bestanden og oppgangen ble mindre og mindre. Årsakene kan være mange, og lokalt i fiskeforeningen hevdet man at nedturen startet samtidig som kommunen gjorde betydelige inngrep i munningssonen med nedlegging av vannrør. Det foregikk også den gang et utbredt ulovlig fiske, både med garn og stangredskap. I ly av høstmørket ble gyteplassene plyndret, og resultatet sa seg selv. Bestanden skrumpet inn år for år.

På -70 tallet satte fiskeforeningen ut tusenvis av lakseyngel i vassdraget, men de neste tiårene så man lite til noen vekst i bestanden verken av sjørøye eller laks. Storelva var på vei inn i historien, vakker – men fisketom.

De siste årene har pendelen svingt igjen, og mange av oss har gledet seg over at det kan registreres noe vekst både i oppgangen av sjørøye og laks. De siste tre årene har BJFF foretatt årlige bestandsregistreringer, og vurderinger av gytebestanden. Derfor er skuffelsen svært stor når man registrerer at samtidig med veksten i bestanden så øker rovfisket. Igjen er det enkeltpersoner som vil høste til egen fordel, uten tanke på fiskebestanden og fremtiden.

- Vi i BJFF er ikke glade for denne utviklingen. I dag er de fleste så opplyste at feilgrepene som ble gjort for mange tiår siden må vi kunne unngå. Vi som ønsker at Storelva skal komme tilbake til heder og verdighet igjen må få satt en endelig stopper for dette ulovlige rovfisket som foregår i øvre del av Storelva. Vi ber om tips, sier leder i BJFF, Sigve Frantzen.