Vi oppfordrer alle som rapporterer fangster til å legge inn
bilder av fangsten. Bildedokumentasjon er viktig for vår dokumentasjon
opp i mot offentlig forvaltning. Særlig
med tanke på pukkellaks, oppdrettslaks og laks med ytre
skade. Når det gjelder alle disse er det viktig med
bilde av hele fisken i tillegg til bilde av ev. skaden.
Bilder av oppdrettslaks og skadd laks sendes til
tlf. 92622040 eller 90504417.

Surna Elveierlag og Surnadal Kommune venter for tiden
på at NVE skal komme med et pålegg til regulanten etter
slamutslippet i 2022. Vi forventer at pålegget konkret
er å undersøke tilstanden til ungfisk og bunndyr etter slam-
utslippet. Dette omfatter både overlevelse og produksjon
i elva. Når det gjelder faktagrunnlaget i saken har
Surna Elveierlag nå fått alle opplysninger vi har etterspurt.
Dette har vært viktig for videre behandling av saken.
Det arbeides kontinuerlig med denne saken på flere fronter
og flere samarbeidspartnere er involvert. En anmeldelse
er fortsatt et aktuelt utfall av saken.

Fangst-statistikk i Surna i 2022
4,97
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
812
Totalt antall fisk fisket
235
Laks 7kg og over
288
Laks under 3kg
Surna

Informasjon om pukkellaks og midtsesongsevaluering.

Surna Elveierlag er informert fra Statkraft AS om følgende i forhold til vannslipp som vil påvirke Surna.
Fra og med i dag 08.06.23 vil det bli et sammenhengende slipp på 15-20 m3
gjennom Folla.
Det vil også bli kjørt 30% mer vann gjennom Vindøla i minimum en mnd.
Dette vil mest sannsynlig føre til en relativt høy vannstand i ganske lang tid fremover,
sett i forhold til at det også er mye snø som skal smelte.
Vannslippet i sideelva Bulu vil bli stengt ca. medio Juli. Dette for å lage nytt inntak for minstevannføring.
Vannslippet i sideelva Rinna vil bli stengt ca. månedsskiftet aug./sept. av samme grunn.

På enkelte steder i elva er det fortsatt et ganske tykt lag med slam etter slamhendelsen i høst. Dette gjelder i særlig grad i stillere og dypere områder. Eksempel på dette er i innersvinger (mellom strøm og stille vann) og i innløpet til høler. Ber om at fiskere tenker på egen sikkerhet hvis man kjenner løs masse under føttene ved vading. Slamlaget kan være over 30 cm. tykt. Vi ønsker at eventuelle observasjoner av slam rapporteres inn (helst med bilde/film) via sms eller telefon til 92622040 eller 90504417. Se film fra Bjorhølen.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!