Surna

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km. 

Generell beskrivelse av fisket

Mesteparten av fisket foregår mellom Surnadalsøra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner/vald og det må kjøpes fiskekort for hver enkelt sone. For flere av sonene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiskekort for vedkommende sone. For at alle skal få like god tilgang på god fiske, skal det være bevegelig fiske i elva. Fiskingen starter øverst i sonen og fiskerne beveger seg nedover etter hvert som de fisker.

Flue, meite eller sluk? 
Det kan fiskes både med sluk og flue. Reker og levende fisk som agn er forbudt, likeså sluker med mer enn trippelkrok. Deler av elva er også eksklusivt forbeholdt et rent fluefiske. Se mer om dette inne på de forskjellige valdene.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 15. juli - 11:00 til 15. juli - 11:00

Fiskeregler i surnavassdraget 2019

Sesongen 2019:     1. juni – 31. august
Alle som skal fiske i surnavassdraget 2019 må registrere seg i www.elveguiden.no . Der må man kvittere for elektronisk surnakort og akseptere fiskereglene. Da er du registrert i både surnaregistret og fangstappen for Surna. I tillegg må fisketrygd være betalt og valdkort/fiskekort anskaffet, før fisket kan starte.

All laks både avlivet og gjenutsatt skal rapporteres i fangstapp, og fangstskjema på Surnatavlene snarest, innen 5 timer.
Ørret er fredet fra og med sesongen 2018. All ørret skal gjenutsettes og rapporteres på fangstappen og fangstskjema på Surnatavlene.  Eventuelt skadet avlivet ørret skal rapporteres som avlivet i fangstapp.
Fra og med 1. aug er all holaks over 70 cm. fredet og skal gjenutsettes. Eventuelt skadet holaks må avlives og registreres som fanget fisk av personlig kvote.
Fra og med 1 aug. er det ikke tillatt med mark som agn, heller ikke agn med mer enn 1 trippelkrok pr. stang.

Kvotebestemmelser:

Kvote laks:                 1 laks pr. døgn – 6 laks pr. sesong derav maks. 2 laks over 70 cm. (3 kg.).
Presisering av kvote:  Det er innenfor regelverket å avlive 6 laks under 70 cm.
I kvoten inngår fisk som tas på land og ikke gjenutsettes. Etter at kvote (døgn eller sesong) er fylt avsluttes fisket
Kvote gjenutsatt laks: Det kan gjenutsettes maks. 3 laks pr. døgn og maks. 15 pr. sesong.
Fra og med 1. august etter holaksfredning må fisket avsluttes etter 3 gjenutsatte laks pr. døgn.

Kvotene følger person og kan ikke på noe vis overføres til annen fisker.
Kvotedøgnet for døgnkort løper fra når fisket tidligst kan starte i henhold til fiskekortet og løper i henholdsvis 24 timer, eller til første laks er avlivet.
Ellers gjelder døgnkvoten fra kl. 00:00 til kl. 24:00 påfølgende natt (”kalenderdato”).

Det oppfordres til gjenutsetting av voksen holaks hele sesongen.
Det oppfordres til gjenutsetting av all gytefarget laks. 

Minstemål:
35 cm. for laks. Mindre fisk enn 35 cm. skal gjenutsettes og ikke registreres i fangstskjema.

Rømt oppdrettsfisk:

Fisk som har tydelige synlige tegn på at det er rømt oppdrettsfisk skal ikke settes ut igjen. Slik fisk skal registreres som rømt oppdrettsfisk og inngår ikke i kvoten. Ved tvilstilfeller skal fisken registreres som fanget villfisk. Spørsmål om dette rettes til utleier eller Arne O. Sæter (Surna Elveeierlag) tlf. 90 50 44 17 eller Georg Solem (Surna Elveeierlag) tlf. 92 62 20 40.

Skjellprøver:

Det skal tas skjellprøver av all laks som er avlivet (også rømt oppdrettsfisk). Skjellprøven med fiskerens navn og telefonnummer legges i skjellprøvebokser ved Surnatavla. Instruks vedrørende skjellprøvetaking fås hos utleier / kortselger, og står beskrevet på Surnatavla / surna.no.
 

Fiskeredskap:           
Fiskeredskap som er brukt utenfor surnavassdraget skal desinfiseres før bruk.

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk (max. 45 g.), spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Kunstig mark, gulp o.l er forbudt. Bruk av flue og søkke er ikke tillatt. Glidesøkke er ikke tillatt. Ved fiske fra land er det tillatt å bruke en stang eller ett handsnøre pr fisker. Det er bare tillatt med inntil to agn pr stang eller handsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 fiskeredskap, stang eller handsnøre, pr båt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket. Mark skal være fra nærområdet eller butikk i Norge. (mattilsyn etc.). Det er forbudt å bruke fiskeredskap på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Dette er for eksempel å kaste motstrøms med tungt redskap. Bruk av klepp er forbudt.

Bevisst krøking av fisk vil føre til bortvisning fra elva.

Gytebestandsmål og bestandsvurdering:

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet.

Brudd på regelverket:

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr 3000,-. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd og gjentagende brudd på redskapsbruk eller uakseptabel adferd, utestengt fra Surna i to år. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Surna er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.

Eier/utleier/kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere at fiskeren har løst fisketrygd og kvittert for å ha lest og akseptert fiskeregler for Surna før fisket kan starte.

NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet for kilden.

Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1. juni 2019.

Surna Elveeierlag                                                                                                                     www.surna.no

Vedtatt på møtet i representantskapet for Surna Elveeierlag 20.03.2019.

Midtsesongevaluering

Gytebestandsmål og bestandsvurdering

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet.