Surna

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km. 

Mesteparten av fisket foregår mellom Surnadalsøra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner/vald og det må kjøpes fiskekort for hver enkelt sone. For flere av sonene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiskekort for vedkommende sone. For at alle skal få like god tilgang på god fiske, skal det være bevegelig fiske i elva. Fiskingen starter øverst i sonen og fiskerne beveger seg nedover etter hvert som de fisker.

 

Surnakortet er obligatorisk for alle som skal fiske i Surna, det får du kjøpt her.
Surna er oppdelt i vald og det må kjøpes fiske for hvert enkelt vald. For flere av valdene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiske for vedkommende vald. Klikk her for oversikt over fisketilbydere.
Klikk her for å komme til kart i hovedmenyen for en oversikt over fisket i elva.

Generell beskrivelse av fisket

Flue, meite eller sluk? 
Det kan fiskes både med sluk og flue. Reker og levende fisk som agn er forbudt, likeså sluker med mer enn trippelkrok. Deler av elva er også eksklusivt forbeholdt et rent fluefiske. Se mer om dette inne på de forskjellige valdene.

Fiskeregler

Fiskeregler i surnavassdraget 2021

Sesongen 2021: 1. juni – 31. august.

Alle som skal fiske i surnavassdraget 2021 må registrere seg i www.elveguiden.no . Der må man kjøpe digitalt surnakort og akseptere fiskereglene. Da er du registrert i både surnaregistret og fangstappen for Surna. I tillegg må fisketrygd være betalt og valdkort/fiskekort anskaffet, før fisket kan starte. Vadere og annet fiskeutstyr som er brukt i annet vassdrag skal desinfiseres før bruk.
All laks både avlivet og gjenutsatt skal rapporteres i fangstapp snarest, innen 3 timer. Om ikke fangstapp kan brukes kontakt valdansvarlig for hjelp med rapportering.
Ørret er fredet fra og med sesongen 2018. All ørret skal gjenutsettes og rapporteres på fangstappen. Eventuelt skadet avlivet ørret skal rapporteres som avlivet i fangstapp.
Fra og med 1. aug. er all holaks over 70 cm. fredet og skal gjenutsettes. Dersom det etter 1 aug. av humane hensyn må avlives holaks over 70 cm. som ikke kan gjenutsettes pga. skade eller blødning fra gjellene, må dette varsles til elveeieierlaget pr. tlf. eller sms. til tlfnr. 92622040 eller 90504417.

Deretter registreres laksen på vanlig måte som fanget fisk av personlig kvote. Dette gjelder også hvis man av humane hensyn må avlive laks over 70 cm. etter at denne kvote er oppfylt og en fortsatt har smålakskvote igjen. Varsle med tlf eller sms først og så registrere deretter.
Hvis det forkommer at man fanger laks som er stygt skadet av f.eks. sel, oter eller lignende må det tas bilde og kontakte elveeierlaget på telefonnummer ovenfor. Slik laks går som regel ikke av kvote og skal ikke gjenutsettes.
Fra og med 1 aug. er det ikke tillatt med mark som agn, heller ikke agn med mer enn 1 trippelkrok pr. stang. Kvotebestemmelser:

Kvote laks: 1 laks pr. døgn – 6 laks pr. sesong derav maks. 3 laks over 70 cm. (3 kg.) Presisering av kvote: Det kan ikke avlives mer enn 2 laks over 70 cm. i Juni.
I kvoten inngår fisk som tas på land og ikke gjenutsettes. Etter at kvote (døgn eller sesong) er fylt avsluttes fisket.
Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.

Kvote gjenutsatt laks:

 • Det kan gjenutsettes maks. 3 laks pr. døgn (før personlig kvote belastes). Maks 15 gjenusatte laks pr. sesong.
 • Fra og med 1. august etter holaksfredning må fisket avsluttes etter 3 gjenutsatte laks pr. døgn.
 • Kvotene følger person og kan ikke på noe vis overføres til annen fisker.
 • Døgnkvoten gjelder fra kl. 00:00 til kl. 24:00 påfølgende natt (”kalenderdato”). Et døgnkort løper fra når fisket tidligst kan starte i henhold til fiskekortet/valdkort og løper i henholdsvis 24 timer. Det kan maks. avlives 1 laks pr. døgnkort.
 • Det oppfordres til gjenutsetting av voksen holaks hele sesongen. Det oppfordres til gjenutsetting av all gytefarget laks.


Minstemål:

 • 35 cm. for laks.
 • Mindre fisk enn 35 cm. skal gjenutsettes og ikke registreres i fangstskjema.


Rømt oppdrettsfisk og pukkellaks: Fisk som har tydelige synlige tegn på at det er rømt oppdrettsfisk eller pukkellaks skal avlives. Slik fisk skal registreres som rømt oppdrettsfisk eller pukkellaks og inngår ikke i personlig kvote. Det skal sendes nærbilde av fisken til Arne O. Sæter tlf. 90 50 44 17 eller Georg Solem tlf. 92 62 20 40.

Skjellprøver: Det skal tas skjellprøver av all laks og ørret som er avlivet (også rømt oppdrettsfisk). Skjellprøven med fiskerens navn og telefonnummer legges i skjellprøvebokser ved Surnatavla. Instruks vedr skjellprøvetaking fås hos utleier / kortselger, og står beskrevet på Surnatavla / surna.no.

Fiskeredskap: Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk (max. 45 g.), spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Kunstig mark, gulp o.l er forbudt. Bruk av flue og søkke er ikke tillatt. Glidesøkke er ikke tillatt. Ved fiske fra land er det tillatt å bruke en stang eller ett handsnøre pr fisker. Det er bare tillatt med inntil to agn pr stang eller handsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 fiskeredskap, stang eller handsnøre, pr båt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket. Mark skal være fra nærområdet eller butikk i Norge. (mattilsyn etc.). Det er forbudt å bruke fiskeredskap på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Dette er for eksempel å kaste motstrøms med tungt redskap. Bruk av klepp er forbudt.
Bevisst krøking av fisk vil føre til bortvisning fra elva.

Gytebestandsmål og bestandsvurdering: Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet.

Brudd på regelverket: Uakseptabel adferd, brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelser kan medføre utestengelse i inntil 2 år og eller gebyr opp til kr 10 000 og eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Eksempel på overtredelse: Manglende rapportering, brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk, brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd, fiske uten gyldig surnakort og/eller valdkort/fiskekort. Fiskere som har blitt utestengt fra Surna er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides strafferammen ytterligere.

Utleier/selger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere at fiskeren har løst fisketrygd, Surnakort og dermed kvittert for å ha lest og akseptert fiskeregler for Surna før fisket kan starte.

NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet for kilden.

Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1. juni 2021.

Surna Elveeierlag www.surna.no

Vedtatt i representantskapet for Surna Elveeierlag 15.03.2021

Midtsesongevaluering

Gytebestandsmål og bestandsvurdering

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet. 

Ungdomsfiske

Flere steder i Surna er det mulig å fiske gratis og til redusert pris for ungdom til og med 16 år. Her er tilbudet:

 • Skei/ Bergem- Surnadal Camping = gratis
 • Tellesbø/Ranes = gratis
 • Kragnes/Sogge = gratis
 • Røv/Ytre Moen- Vindøla Camping = halv pris

Ta kontakt med de aktuelle fiskekorttilbyderne for å avtale ungdomsfiskekort.