Surna

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km. 

Mesteparten av fisket foregår mellom Surnadalsøra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner/vald og det må kjøpes fiskekort for hver enkelt sone. For flere av sonene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiskekort for vedkommende sone. For at alle skal få like god tilgang på god fiske, skal det være bevegelig fiske i elva. Fiskingen starter øverst i sonen og fiskerne beveger seg nedover etter hvert som de fisker.

 

Surnakortet er obligatorisk for alle som skal fiske i Surna, det får du kjøpt her.
Surna er oppdelt i vald og det må kjøpes fiske for hvert enkelt vald. For flere av valdene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiske for vedkommende vald. Klikk her for oversikt over fisketilbydere.
Klikk her for å komme til kart i hovedmenyen for en oversikt over fisket i elva.

Generell beskrivelse av fisket

Flue, meite eller sluk? 
Det kan fiskes både med sluk og flue. Reker og levende fisk som agn er forbudt, likeså sluker med mer enn trippelkrok. Deler av elva er også eksklusivt forbeholdt et rent fluefiske. Se mer om dette inne på de forskjellige valdene.

Fiskeregler

Fiskeregler i surnavassdraget 2024.
 

Fiskereglene er vedtatt ut ifra et forvaltningsmessig prinsipp satt av Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Elveeierlaget.

 

Fiskereglene er hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskeloven) §25.

§1. Fisketid:1. juni – 31. august

§2. Registrering:

Alle som skal fiske i surnavassdraget må registrere seg i www.elveguiden.no før fisket starter. Dette gjøres ved å kjøpe digitalt Surnakort og akseptere fiskereglene (alt utføres på www.elveguiden.no). Da er du registrert i både surnaregistret og Elveguiden sin fangstrapportering og eventuelt app. For ungdom t.o.m. 16 år er registrering gratis (Surnakort ungdom). I tillegg må fiskeravgift være betalt og valdkort/fiskekort anskaffet, før fisket kan starte.

§3. Desinfisering:
Vadere og annet fiskeutstyr som er brukt i annet vassdrag eller har krysset grensen inn til Norge skal desinfiseres før bruk. Når desinfisering utføres registreres dette på «Min side» på elveguiden.no.


§4. Fangstrapportering:
All fisk over 35 cm. både avlivet og gjenutsatt skal fangstrapporteres snarest, innen 3 timer. Hvis det oppstår problemer med fangstrapportering, kontakt valdansvarlig/grunneier for hjelp med rapportering. Det oppfordres til å legge med bilde av all avlivet fangst i rapporteringen.

§5. Fredet/skadet fisk:
All ørret er fredet og skal gjenutsettes og fangstrapporteres. Skadet, avlivet ørret skal rapporteres som avlivet.

Fra og med 1. aug. er all holaks over 70 cm. fredet og skal gjenutsettes.
Dersom man av humane hensyn må avlive laks over 70 cm. etter at denne kvote er oppfylt og fortsatt har smålakskvote igjen, skal det varsles med tlf eller sms (
92622040 eller 90504417) først og så rapportere på Elveguiden med avkryssing for skadet fisk.

Hvis det forkommer at man fanger laks som er stygt skadet av f.eks. sel, oter eller lignende må det tas bilde og kontakte elveeierlaget på telefonnummer ovenfor. Slik laks går som regel ikke av kvote og skal ikke gjenutsettes.

 

§6. Kvotebestemmelser:

Kvote laks:             Døgnkovte: 1 laks.
Sesongkvote: 4 laks, derav maks. 2 laks over 70 cm.

                              I Juni kan det ikke avlives mer enn 1 laks over 70 cm.

Det oppfordres til gjenutsetting av holaks hele sesongen.

 

I kvoten inngår fisk som tas på land og ikke gjenutsettes. Etter at kvote (døgn eller sesong) er fylt skal fisket avsluttes. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.

 

Kvote gjenutsatt laks: Det kan gjenutsettes maks. 3 laks pr. døgn. Maks 15 gjenusatte laks pr. sesong.


Kvotene følger person og kan ikke på noe vis overføres til annenfisker.
Døgnkvoten gjelder fra kl. 00:00 til kl. 24:00 påfølgende natt (”kalenderdato”).

Et døgnkort løper fra når fisket tidligst kan starte i henhold til fiskekortet/valdkort og løper i henholdsvis 24 timer. Det kan maks. avlives 1 laks pr. døgnkort.

 


§7. Minstemål:

35 cm. for laks. Mindre fisk enn 35 cm. skal gjenutsettes og ikke rapporteres.


§8. Rømt oppdrettsfisk og pukkellaks. Det skal sendes nærbilde av hele fisken.

Fisk som har tydelige synlige tegn på at det er rømt oppdrettsfisk eller pukkellaks skal avlives. Slik fisk skal registreres som rømt oppdrettsfisk eller pukkellaks og inngår ikke i personlig kvote. Det skal sendes nærbilde av hele fisken til Arne O. Sæter tlf. 90 50 44 17 eller Georg Solem tlf. 92 62 20 40.

§9. Skjellprøver:

Det skal tas skjellprøver av all laks og ørret som er avlivet (også rømt oppdrettsfisk og pukkellaks). Skjellprøven med fiskerens navn og telefonnummer legges i skjellprøvebokser ved Surnatavla. Instruks vedr skjellprøvetaking fås hosutleier / kortselger, og står beskrevet på Surnatavla / surna.no.
 

§10. Fiskeredskap/redskapsbruk:

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk (max. 45 g.), spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Ved markfiske er det kun tillatt med sirkelkrok. Sirkelkroker skal være av merket Mustad, Owner eller VMC (ekte sirkelkrok i størrelse 2/0, 11 mm. – 6/0, 15 mm.). For øvrige agn er det kun tillatt med maks en trippelkrok pr. agn hele sesongen. Kunstig mark, gulp o.l er forbudt. Bruk av flue og søkke er ikke tillatt. Glidesøkke er ikke tillatt. Ved fiske fra land er det tillatt å bruke en stang eller ett handsnøre pr fisker. Det er bare tillatt med inntil to agn pr stang eller handsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 fiskeredskap, stang eller handsnøre, pr båt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket.Mark skal være fra nærområdet eller butikk i Norge. (mattilsyn etc.). Det er forbudt å bruke fiskeredskap på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Dette er for eksempel å kaste motstrøms med tungt redskap. Bruk av klepp er forbudt.

Bevisst krøking av fisk vil føre til bortvisning fra elva.

 

§11. Fisker plikter til enhver tid under fisket å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er pålagt for å kunne utføre fiske (se paragraf 2 og 3), og uoppfordret kunne vise dette til Fiskeoppsyn ved kontroll.

 

§12. Brudd på regelverket/sanksjoner:

Brudd på (paragrafene i) fiskereglene samt medvirkning til brudd vil medføre sanksjoner. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.

 

 1. Gebyr for manglende registrering (ikke betalt Surnakort) jf. §2, er kr 2000,-.  Fiske uten fiskekort/valdkort eller dokumentasjon for lovlig fiske, rapporteres til valdansvarlige i det respektive vald.
 2. Gebyr for ikke å ville framvise pålagt dokumentasjon jf § 11 er kr 3000,-.
 3. Gebyr for manglende rapportering av fangst jf. §4, og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk, §10, er kr 3000,-.
 4. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd jf. §6, er kr 6000,-.
 5. Brudd på andre paragrafer kan medføre advarsel eller gebyr opp til kr 2000,-.
 6. Brudd på mer enn en paragraf i fiskereglene, gjentagende regelbrudd, og/eller uakseptabel adferd, kan medføre gebyr opp til kr 10 000,- og/eller utestengelse opptil to år.
   

Fisket kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
 

Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Surna er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.

Verneting for tvistesaker er Surnadal forliksråd og/ eller Møre og Romsdal Tingrett.
 

NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet for kilden.

§13. Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1. juni 2024.

 

Surna  Elveeierlag                                                                                                              www.surna.no

Vedtatt i representantskapet for Surna Elveeierlag (RS) 05.12.2023.

Informasjon:

Surna Elveierlag har fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet med fiskeregler består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder for hele lakseførende strekning fra Lomundsjø og til grense elv/sjø i surnavassdraget i perioden 01.06 – 31.08. Det er i dette område forvaltningslagets fiskeregler gjelder, og fiskeoppsynet har ansvaret. I fra grensen elv/sjø, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn.

I den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter i sjøen, fra grensen elv og sjø (100-metersonen). I den tiden det er tillat å fiske i vassdraget, kan man fiske fra land med stang og håndsnøre i 100-metersonen. Da gjelder samme kvotebestemmelse som er fastsatt for vassdraget. Fiske fra båt i 100-metersonen er ikke tillatt.

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar.

Gytebestandsmål og bestandsvurdering:

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Statsforvalteren i M/R og Miljødirektoratet.

Skjellprøvetaking er et viktig ledd i NINA (Norsk institutt for naturforskning) sitt overvåkningsprogram av laksestammen i Surna.
Skjellprøvene samles inn i løpet av sesongen og sendes NINA etter endt sesong.

Det oppfordres til gjenutsetting av voksen holaks hele sesongen.
Det oppfordres til gjenutsetting av all gytefarget laks.

Alle fiskere plikter å sette seg inn i veilederen for gjenutsetting: https://lakseelver.no/nb/news-2016/slik-gjenutsetter-du-laksefisk

 

 

Midtsesongevaluering

Gytebestandsmål og bestandsvurdering

Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av Statsforvalteren i M/R og Miljødirektoratet.

Ungdomsfiske

Flere steder i Surna er det mulig å fiske gratis og til redusert pris for ungdom til og med 16 år. Her er tilbudet:

 • Skei/ Bergem- Surnadal Camping = gratis
 • Tellesbø/Ranes = gratis
 • Kragnes/Sogge = gratis
 • Røv/Ytre Moen- Vindøla Camping = halv pris

Ta kontakt med de aktuelle fiskekorttilbyderne for å avtale ungdomsfiskekort.