Kvalitetsnormstatus

Skienselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 90% siste fem år
Totalbeskatning 18% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 97% siste fem år
Totalbeskatning 13%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 85% siste fem år
Totalbeskatning 32%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 95% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 90% siste fem år
Totalbeskatning 25%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Det er store utsettinger av smolt og settefisk i vassdraget.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 93% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 89% siste fem år
Totalbeskatning 13%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 93% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 77% siste fem år
Totalbeskatning 23%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Etter det vi kjenner til ble fiskereguleringene fra 2016 videreført i 2017, men vi har ikke mottatt skjema om fangstforhold. I trappa i Klosterfoss i Skien (trappa i Mølla var etter dert vi vet stengt for ombygging) passerte 2580 fisk (både laks og sjøørret), mens 748 laks og 99 ørret passerte Skottfoss. Det ble totalt rapportert en fangst på 270 laks. Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi samme artfordeling i Klosterfoss som i Skottfoss og at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss blir beskatningen 18 % (likt tidligere år) og vi antar at beskatningen ligger mellom 17 og 20 % (det kan være urapportert fangst oppstrøms Skottfoss).
2018 Fiskreguleringene ble viderført i 2018, men det ble ikke åpnet for forlenget sesong (sesong var 1/6-31/8, døgnkvote på to laks). Fangstrapporterigen vurders som svært god, selv om det er noen mangler i øvre del. Det opplyses at det var lav sommervannføring og varmt vann i store deler av sommeren, men god oppgang i trappene. Det er en ny trapp i Møllefossen. I trappa i Klosterfoss (optisk og video) og Møllefossen (estimert) i Skien passerte 3211 laks, mens 1188 laks passerte Skottfoss (optisk teller, estimert artsfordeling). Det ble totalt rapportert en fangst på 218 laks. Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss blir beskatningen ca. 6 % (mye lavere enn tidligere år) og vi antar at beskatningen ligger mellom 6 og 7 %.
2019 Fiskreguleringene ble viderført i 2019, og det ble åpnet for forlenget sesong (sesong var 1/6-15/9, døgnkvote på to laks). Fangstrapporterigen vurders som svært god, selv om det er noen mangler i øvre del. Det opplyses at det var uvanlig lange perioder med svært lav vannføring på grunn av arbeider i Klosterfossen. I henhold til nettsiden til Gresland sportsfiskere ble det i trappa i Klosterfoss og Møllefossen i Skien totalt registrert en oppvandring på 2295 laks, mens 907 laks passerte Skottfoss. Det ble totalt rapportert en fangst på 527 laks (1906 kg), den nest høyeste fangsten på vektbasis. Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss/Møllefossen blir beskatningen ca. 21 % (mye høyere enn i 2018, men på nivå med 2017) og vi antar at beskatningen ligger mellom 19 og 23 %.
2020 Fiskereguleringene fra 2019 ble i utgangspunktet videreført i 2020, med det ble ikke åpnet for forlenget sesong (sesong var 1/6-31/8, døgnkvote på to laks). På grunn av lite innsig ble kvoten redusert til en fisk fra 19. august. Fangstrapporterigen vurders som god. Det opplyses at det var mye vann og stor variasjon i vannføring ved Klosterfoss, og at mye sel stresset fisken. Videre opplyses det at Covid-19 ga økt tilstrømming av nye fiskere (som dels kjente vassdraget dårlig) og en 50 % økning i kortsalget. Beskatningsnivået vurderes som noe høyere enn normalt. I henhold til nettsiden til Grenland sportsfiskere ble det i trappa i Klosterfoss og Møllefossen i Skien totalt registrert en oppvandring på 1771 laks, mens 527 laks passerte Skottfoss. Det ble totalt rapportert en fangst på 526 laks (1510 kg). Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss/Møllefossen blir beskatningen ca. 26 % (det høyeste vi har estimert) og vi antar at beskatningen ligger mellom 23 og 30 %. Økningen samsvarer med økt kortsalg.
2021 Fiskereguleringene fra 2020 ble i etter det vi kjener til videreført i 2020, men vi har ikke mottatt skjema om beskatningsforhold og kjenner ikke tol om det ble gjort endringer i fiskeregler underveis. I henhold til nettsiden til Grenland sportsfiskere ble det i trappa i Klosterfoss og Møllefossen i Skien totalt registrert en oppvandring på 1836 laks, mens 976 laks passerte Skottfoss. Det ble totalt rapportert en fangst på 234 laks (760 kg). Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss/Møllefossen blir beskatningen ca. 11 % (mye lavere enn i 2020) og vi antar at beskatningen ligger mellom 11 og 13 %.
2022 Fiskereguleringene fra 2021 ble videreført i 2022. Vi har fått opplyst at det var en lang periode med tørke som ga dårligere oppgang og dårligere fiske. I henhold til nettsiden til Grenland sportsfiskere med link til rapportering hos Riverwatcher ble det i trappa i Klosterfoss og Møllefossen i Skien totalt registrert en oppvandring på 1560 laks, mens 904 laks passerte Skottfoss. Det ble totalt rapportert en fangst på 270 laks (830 kg). Ingen laks ble rapportert gjenutsatt. Antar vi at 80 % av fangsten gjøres nedstrøms Klosterfoss/Møllefossen blir beskatningen ca. 15 % og vi antar at beskatningen ligger mellom 15 og 17 %.
Kultivering
Utsettinger siden 1983. Fra 1998 er det satt ut ca. 9000 1-somrig og 70 000 uforet yngel årlig. Stamfiske etter sesongslutt: 34 hunner i 2009 og 46 i 2010. I 2010 ble det satt ut 9175 yngel og 68 800 ensomrig settefisk. Vi har ikke mottatt informasjon om kultivering for 2011. I 2012 ble det statt ut 66 stamfisk i eget fiske og satt ut 70 000 plommesekkyngel i Bøelva og 10 000 ensomrig yngel i Heddøla øverst i vassdraget, samt 50 000 smolt i Skienselva. Det ble i 2013 tatt ut 69 laks i stamfiske (37 hunner og 32 hanner). Det ble satt ut 68 800 plommesekkyngel av laks i Bøelva, 9175 1-somrig laks i Heddøla og 50 000 1-årig smolt nederst i Skienselva. I 2014 ble det tatt ut 93 laks i stamfiske (55 hunner og 38 hanner). Det ble satt ut 68 800 plommesekkyngel av laks i Bøelva, 9175 1-somrig laks i Heddøla og 50 000 1-årig smolt nederst i Skienselva. Vi har ikke mottatt opplysninger om stamfiskuttak i 2015. Det ble satt ut 50 000 smolt nedstrøms Skien i 2015. I 2016 ble det tatt ut 34 hunner og 35 hanner i stamfiske, og satt ut 68 800 plommesekkyngel i Bøelva, 9175 1-somrig settefisk i Heddøla og ca 50 000 smolt i Skien. Vi har ikke mottatt opplysninger om fiskeutsettinger i 2017. I 2018 ble det fanget 97 stamlaks, 45 hunner og 52 hanner. Det ble satt ut 10 000 1-somrig (0+) laks i Bøelva, og 10 000 1-somrig (0+) laks i Heddøla, fra regulantpålegget. Det blir også satt ut 50 000 ettårlig fisk (ca 80 % smolt) nedstrøms kraftstasjonene i Skien, egenfinansiert av Grenland Sportsfiskere og Skienselva Elveeierlag. I 2019 ble det fanget 27 stamlaks, 11 hunner og 16 hanner. Det ble satt ut 10 000 1-somrig (0+) laks i Bøelva, og 10 000 1-somrig (0+) laks i Heddøla, fra regulantpålegget. Det blir også satt ut intil 50 000 smolt nedstrøms kraftstasjonene i Skien, egenfinansiert av Grenland Sportsfiskere og Skienselva Elveeierlag. I 2020 ble det fanget 34 stamlaks, 21 hunner og 13 hanner. Det ble satt ut 10 000 1-somrig (0+) laks i Bøelva, og 10 000 1-somrig (0+) laks i Heddøla. Det blir også satt ut 48 000 ettårig smolt nedstrøms kraftstasjonene i Skien. Det er nå ei ny trapp i Mølla og det har blitt gjort utbedringer av trappa i Klosterfoss. Det er et mål å redusere utsettingene når vandringsutfordringene er løst og tiltak for å bedre naturlig rekruttering gjennomføres. Vi har ikke mottatt opplysninger om kultiveringern i 2021, men fra stamlakskontrollen (NINA Rapport 2133) framgår det at det innkom skjellprøver fra 31 stamfisk. 2022 ble det fanget 42 stamlaks, 21 hunner og 21 hanner. Det ble satt ut 20 000 1-somrig (0+) laks i Bøelva og Heddøla og 19 000 ensomrig mellom Skien og Skotfoss. Det blir også satt ut 20 000 smolt nedstrøms kraftstasjonene i Skien.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 195 10 102 20 10
1990 138 3 80 3 3
1991 109 4 58 12 4
1992 90 17 31 13 17
1993 138 7 91 29 7
1994 90 4 0.81
1995 92 10 94 3 10
1996 74 5 1.02
1997 63 5 83 18 5
1998 91 4 71 38 4
1999 88 11 13 54 11
2000 112 20 28 14 20
2001 146 16 56 16 16
2002 46 33 6.7
2003 60 32 6.43
2004 46 7 80 15 7
2005 63 3 126 6 3
2006 99 16 109 13 16.16
2007 83 4 95 7 3.61
2008 114 8 122 10 7.89
2009 125 10 122 14 9.6
2010 144 5.6 121 15.7 5.6
2011 140 7.1 120 9.2 7.1
2012 174 8.6 114 13.2 8.6
2013 154 1.9 133 5.3 1.9
2014 187 3 96 3 2.7
2015 152 7 166 0 6.6
2016 144 3 100 0 2.8
2017 173 3 139 1 2.9
2018 73 6 275 0.4 5.5
2019 165 2 90 0 1.8
2020 153 3 107 0 2.6
2021 119 3 57 5 2.5
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.