Fiske i Skiensvassdraget

Namsen_fangst_damer_jenter_torger haugen

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen. Vanligvis ligger årlig laksefangst i elva mellom 1,5 og 2 tonn, med snittvekt på drøyt 3 kg. Den lakseførende delen av Skiensvassdraget strekker seg helt fra Omnesfossen i Heddøla, Oterholtfossen i Bøelva og Røyvannet i Bliva til Frierfjorden. Nedslagsfeltet til Skiensvassdraget starter på Hardangervidda og omfatter den østre delen av Telemark. Elva har meget god vannkvalitet. Elveeierlaget oppfordrer Grenlands befolkning til å prøve fiskelykka i ”ælva”.

Fiskebestand

Det som gjør elva så spennende er mulighetene til å fiske sjøfisk, ørret, gjedde, abbor, sik og andre ferskvannsfisker i tillegg til laks og sjøørret.

Gyrodactylus salaris - Gyro

Gyro er en lakseparasitt som er tilnærmet 100 % dødelig for laksen (smolten). Vassdraget vårt er ikke smittet og alle fiskere og andre brukere av vassdraget har et selvstendig ansvar for å forhindre spredning av gyro. Vi har derfor etablert tre desinfeksjonsstasjoner i Porsgrunn/Skien. Alt fiskeutstyr, båter osv. som skal benyttes under fiske skal desinfiseres før fiske. For ytterligere informasjon se lenker nedenfor. Av større vassdrag som er smittet her på Østlandet nevens Drammenselva, Lierelva og Sandvikelva.  

Fiskeregler

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes på iNatur ved å følge lenken i menyen. 

Alle som fisker i vassdraget mellom Frierfjorden (fra Kulltangbrua) og til Skotfoss må kjøpe fiskekort.

Barn under 16 år kan fiske for kr 1. Ungdom mellom 16-22 år betaler halv pris.

Fisketider

 • Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i Gunnekleivfjorden, Porsgrunnselva/Skienselva, Hjellevannet, Meierelva og Falkumelva fra 1. januar til 31. mai. Laks og sjøørret som fiskes i denne perioden skal settes skånsomt ut igjen.
 • Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og innlandsfisk fra 1. juni til 31. august, unntatt i fredningssoner. Fredningssoner er avmerket i kart på kortsiden på iNatur.
 • Det er nattfredning mellom kl. 24.00 og 05.
 • Døgnkvote pr. fisker er 2 laks/sjøørret fra 1. juni til 31. august.
 • Alt fiske er forbudt i gyteperioden fra 1. september til 31. desember
 • Fiske etter ål er forbudt i hele vassdraget.
 • For fiske i Bliva, Klosterfoss og Skotfoss er det kun fisketid 1. juni til 31. aug. Resten av året er fisket fredet. Egne tilleggsregler gjelder for disse sonen:
  • Sone 3 – Bliva: Onsdager er forbeholdt GS sine dugnadsmedlemmer
  • Sone 4 a - Klosterfossen: Fredager er forbeholdt GS sine dugnadsmedlemmer
  • Sone 4 b – Skotfoss: Mandager er forbeholdt GS sine dugnadsmedlemmer
   • Disse dagene må kortholder fiske på sone som ikke er forbeholdt dugnadsmedlemmer.
  • Ytterligere fiskeregler for Bliva, Klosterfossen og Skotfoss finner du her: Egne fiskeregler

Redskap

 • Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobler, konvoi og flue.
 • Det er ikke tillatt å bruke redskap som kan fylles med vann av hensyn til smittefare mellom vassdrag.
 • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller et håndsnøre pr. person med inntil to agn pr. stang eller håndsnøre.
 • Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskap (stang eller håndsnøre) pr. båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre ved fiske fra båt.
 • Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 • Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.
 •  Andre fiskeredskap er ikke tillatt (herunder f.eks. Oter)

Desinfisering av redskap

Gyrodactylus Salaris  - gyro - er en lakseparasitt som er tilnærmet 100 % dødelig for laksen (smolten). Vassdraget vårt er ikke smittet og alle fiskere og andre brukere av vassdraget har et selvstendig ansvar for å forhindre spredning av gyro. Av vassdrag som er smittet her på Østlandet nevens Drammenselva, Lierelva og Sandvikelva. Utstyr som skal brukes i elva skal desinfiseres før bruk. Dette omfatter alt fiskeutstyr som skal benyttes til fiske, vadere, støvler etc, herunder båt og andre farkoster.

Desinfisering gjelder også andre brukere av vassdraget.

Dette må du huske på

 • Ikke flytt fisk mellom vassdrag
 • Ikke vask eller sløy fisk andre steder enn der du fanget den
 • Ikke slå ut vann i andre vassdrag enn der du hentet det (vannflasker osv)
 • Desinfiser alt fiskeutstyret før bruk
 • Båter, kajakker, kano, flytemadrasser og annet må også desinfiseres eller være helt tørt før det flyttes

Vi har etablert tre desinfeksjonsstasjoner i Porsgrunn og Skien, som du finner her:

Desinfeksjonsstasjoner

Fredningssoner, hager, innmark og industriområder

 • Det er forbudt å fiske både nedstrøms og oppstrøms laksetrappene.
 • Det er ikke tillatt å fiske innenfor lysfontenene ved Langbryggene.
 • Det er heller ikke tillatt å fiske i tilknytning til fredningssona ved Gromstulhølen i Bliva
 • Området er merket med skilt/merker.
 • Fiskesoner og Fredningssonene er inntegnet på forsiden. 
 • Det er ikke tillatt å fiske fra innmark (jorder, hager etc), private brygger eller inngjerdet industritomt.

Fangstregistrering

Alle som kjøper fiskekort skal levere fangstrapport. Fangstrapport skal leveres løpende etter hver fisketur. Fangststatistikk gir svært verdifull informasjon i villaksforvaltningen.

Dersom du har kjøpt kort i butikk og registrert fangsten på nett så skriver du «fangst registrert på nett» på baksiden av fiskekortet ved innlevering av fiskekortet i butikk, slik at det ikke blir dobbeltregistrering. Dersom du fisker på sonen Klosterfossen, Skotfoss og Bliva og leverer fangstrapport til GS skal du ikke registrere fangsten her. Dette også for å hindre dobbeltregistrering.  

Krav til fangsregistrering er et pålegg i.h.t. § 44 i forskrift om oppgaveplikt. 

Ungdomsfiske

Barn under 16 år kan fiske for kr 1. Ungdom mellom 16-22 år betaler halv pris i forhold til voksne.

Midtsesongevaluering

Tekst her