Fiske i Klosterfossen

Skiensvassdraget - bynært laksefiske!

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen.

Les mer

Skienselva elveeierlag forvalter den nederste delen av Skiensvassdraget fra Nordsjø til utløpet i Frierfjorden. Den anadrom lakseførende strekningen til laget utgjør i underkant av 3 mil og  går fra utløpet i Frierfjorden og deler seg i skien i en arm opp til Nordsjø og en arm som går mot  Røyvann, se kart bilde 1. Skien og Porsgrunn er i den sammenhengen to av byene i Norge der det er muligheter for å kunne fiske laks i sentrum.

Elva nedenfor Skien sentrum er saltvannspåvirket, og det er fisket saltvannsfisk helt opp til Skien sentrum. Rett ved Skien sentrum er det to kraftverk og laksetrapper som ligger i tilknytning til disse: Klosterfossen og Mølletrappa. Området ved Klosterfossen er også en av de beste fiskeplassen for laks i elva. Inne i sentrum av Skien ligger den nye Mølletrappa som er en spaltetrapp der både ål og havniøye vandrer opp i tillegg til anadrom laksefisk. På grunn av den sentrale beliggenheten utgjør trappa også et attraktivt element i bybildet der folk ofte sitter og kikker på laksen hopper. Oppe mot Norsjø ligger kraftverket Skotfoss og også den siste trappa i elveeierlaget område. Den nordlige armen av vassdraget, Faret-elva og Bøelva representerer en liten bynær oase med svært rikt biologisk mangfold og følelse av å bevege seg i et tidvis urørt naturområde. I denne delen av elva ligger også en av de viktigste gyteområdene for laks innenfor lagets område.

Om elveeierlaget

Skienselva elveeierlag er et organisert fellesskap mellom de registrerte fiskerettshaverne i nedre del av Skiensvassdraget. Lagets geografiske avgrensing er Skienselva, nedstrøms Skotfoss til utløpet i Frierfjorden, avgrenset av en linje fra Torsbergodden og til utløpet av Gunneklevkanalen, samt Falkumelva og Bliva nedstrøms Røyvann. 

Laget er delt opp i følgende delområder: Delområde 1,Meierelva Definisjon: Nedstrøms Skotfoss, til og med Hjellevannet, unntatt det som inngår i delområde 4.

Delområde 2, Falkumelva. Definisjon: Falkumelva og Bliva til nedstrøms Røyvann, unntatt det som inngår i delområde 3.

Delområde 3, Bliva. Definisjon: Eiendommene gnr 9 bnr 1, 2 og 15, gnr 10 bnr 14 og 31, gnr 11 bnr 1, gnr 411, bnr 1 og gnr 413 bnr 2 i Falkumelva og Bliva opp til nedstrøms Røyvann. 

Delområde 4, Klosterfossen og Skottfoss. Definisjon: Eiendommene gnr 212 bnr 7, 564 og 696, gnr 283 bnr 928, gnr 300 bnr 1115, 1464, 1465, 1466, 1468, 1470, 1881, 2183, 2186, 2191, 2194, 2196, 2197, 2198, 2649, 2651, 3624, 3628, 4726 og 4814, gnr 404 bnr 3.

Delområde 5, Skienselva. Definisjon: Nedstrøms Hjellevannet, unntatt det som inngår i delområde 4.

Les mer