Kvalitetsnormstatus

Kongsfjordelva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 98% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 79% siste fem år
Totalbeskatning 25% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 98% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 86% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 92% siste fem år
Totalbeskatning 44%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 93% siste fem år
Totalbeskatning 38%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 95% siste fem år
Totalbeskatning 35%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1102 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 93% siste fem år
Totalbeskatning 35%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskreglene fra 2016 ble i all hovedsak videreført i 2017, men på grunn av høy vannføring ble perioden der det er tillatt med fortynga utstyr forlenget til 17. juli (normalt stopp 10. juli, eller tidligere). Vi har fått opplyst at vannføringen fra sesongstart og til midten av juli var til dels ekstremt høy, og at elva i starten var kald (2-3 °C). Dette tilsier at beskatningen i denne perioden trolig var lavere enn normalt. I siste del av juli og august vurderes beskatningen som mer normal. Det ble rapportert at 42 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I gytefisktellingene i 2017 (BJFF) ble det observert 1335 villaks (692 små, 537 mellom og 106 storlaks) og fire oppdrettslaks. Forholdene under tellingene var gode, og det ble brukt to eller fire tellere (på ulike strekninger). Felles telling mellom BJFF og Uni Research miljø kunne ikke gjennomføres på grunn av forholdene. På grunn av forholdene ble det ikke gjennomført videoregistreringer i 2017. Brukte vi resultatene fra gytefisktellingene under antagelsen om at 90 % av fisken ble observert blir totalbeskatningen 30 %. Vi brukte beskatning estimert fra gytefisktellingene, med 80-90-100 % observasjon som grunnlag for minimum, modal og maksimum beskatning og samme kjønnsfordeling som i senere år.
2018 Etter det vi kjenner til var fiskereglene de samme i 2018 som i de senere år. Det ble en spesiell sesong med lav vannføring og tidvis ekstremt høy temperatur (opp til 22,5 grader). Det ble rapportert at 35 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I gytefisktellingene i 2018 (Rapport fra BJFF) ble det observert 1267 villaks (894 små, 307 mellom og 66 storlaks). Forholdene under tellingene var moderate (noe høy vannføring, 5-7 m sikt i Geatnja og 6-10 m i hovedelva), og det ble brukt to eller tre tellere (på ulike strekninger). Det ble gjennomført videoregistreringer i 2018, med god dekning. Det var en kort periode (15 timer) med stopp i registreringene og en periode med dårlig sikt som samlet tilsier at to oppvandringsdøgn mangler (vurdering i rapport fra BJFF). Det ble registrert til sammen 2354 laks, fordelt på 1824 små-, 446 mellom- og 84 storlaks. Tallene inkluderer tidlig fangst og en egen drivtelling som gjennomføres når videosystemet starter (totalt 153 fisk som hadde vandret opp før videoregistreringen ble startet). En sammenligning mellom videotellingene minus fangst med drivtellingen tilsier at 81 % av fisken som var i elva ved telletidspunktet ble observert (77 % for små-, 90 % for mellom- og 97 % for storlaks). Vi brukte beskatning estimert fra videotellingene og samme kjønnsfordeling som i senere år.
2019 Fiskereglene i 2019 var de samme som i 2018. Det opplyses at det jevnt over var fine fiskeforhold, men noe kaldt både i luft og vann. Det ble rapportert at 38 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I gytefisktellingene i 2019 (Rapport fra BJFF) ble det observert 1121 villaks (670 små-, 416 mellom- og 35 storlaks). Forholdene under tellingene var gode (lav vannføring, 5-8 m sikt i Geatnja og 7-12 m i hovedelva), og det ble brukt to eller tre tellere (på ulike strekninger). Det ble gjennomført videoregistreringer i 2019, og det var driftsstans i bare fire timer den 31. juli (stømbrudd). Det ble registrert til sammen 1981 laks, fordelt på 1268 små-, 660 mellom- og 53 storlaks. Tallene inkluderer tidlig fangst og en egen drivtelling som gjennomføres når videosystemet starter. Sammenligninger med tellinger av oppvandring (minus fangst) viser at 91 % av fisken ble observert (likt for størrelsesgruppene). Vi brukte gytefisktellingene til å beregne måloppnåelse med observasjonsandeler på 85, 90 og 95 %, og samme kjønnsfordeling som i senere år.
2020 Fiskereglene fra 2019 ble videreført i 2020. Det opplyses at det var variable fiskeforhold. Det ble rapportert at 42 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I gytefisktellingene i 2020 (Rapport fra BJFF) ble det observert 743 villaks (433 små-, 236 mellom- og 74 storlaks). Forholdene under tellingene var gode (middels til lav vannføring og 7 m sikt), og det ble brukt fra en til tre erfarne lokale tellere (på ulike strekninger). Tellingene dekket 98 % av androm strekning. Noen av strekningene ble dekket flere ganger og andre ble supplert med droneobservasjoner. Det anslås at mellom 80 og 90 % av smålaksen og mer enn 90 % av mellom- og storlaksen ble observert. Det ble gjennomført videoregistreringer i 2020, og det var ingen driftsstans men kamerarekka ble satt opp senere enn vanlig på grunn av flom. Det ble registrert til sammen 1244 laks, fordelt på 763 små-, 388 mellom- og 93 storlaks. Tallene inkluderer tidlig fangst og en egen drivtelling som gjennomføres når videosystemet starter. Sammenligninger av tellinger av oppvandring (minus fangst) og gytefisktellingene viser at det ble observert mer fisk enn det skulle vært i elva, men gytefisktellingen før telleren ble montert (som er lagt til videotallene) ble gjennomført på noe vanskerlige forhold (høy vannføring). Sammenligningen viser at en svært høy andel av gytefisken ble observert i gytefisktellingene. Vi brukte gytefisktellingene til å beregne måloppnåelse med observasjonsandeler på 85, 90 og 95 % for alle størrelsesgruppene, og samme kjønnsfordeling som i senere år.
2021 Det ble endel endringer i fiskeregler i 2021. Mens kvotene tidligere var 15 laks pr sesong og 2 laks pr døgn ble døgnkvoten fra 7. juli redusert til 1 laks og sesongkvoten til 10 laks. I mer enn ti sesonger har all laks over 3 kilo vært fredet fra og med 1. august. I 2021 ble det oppfordret til å sette ut all laks over 3 kilo fra og med 7. juli, men fra 15. juli ble all laks over 3 kilo fredet. Vi har fått opplyst at fiskeforholdene var generelt gode, men at innførte restriksjoner ga færre fiskere. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt). Det ble rapportert at 68 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I gytefisktellingene i 2021 (Rapport fra BJFF) ble det observert 617 villaks (279 små-, 274 mellom- og 64 storlaks) og en oppdrettslaks. Forholdene under tellingene var gode (lav vannføring og 7-10 m sikt), det ble brukt fra en til tre erfarne lokale tellere (på ulike strekninger), og tellingene ble gjennomført 24-26. august (senere tellinger kan ikke brukes på grunn av dårligere forhold). Tellingene dekket mer enn 90 % av androm strekning. Det anslås at mer enn 80 av gytelaksen ble observert. Det ble gjennomført videoregistreringer i 2021, og det var ingen driftsstans og gode forhold. Det ble registrert til sammen 1052 laks, fordelt på 598 små-, 394 mellom- og 60 storlaks. Sammenligner vi beregnet oppgang og gytefisktellingene ble 90 % av gytefisken som skulle vært i vassdraget observert i gytefisktelligene. I denne sammenligningen kan det bemerkes at gytefisktellingene ble gjennomført tidligere enn vanlig i 2021. Vi brukte gytefisktellingene til å beregne måloppnåelse med observasjonsandeler på 85, 90 og 95 % for alle størrelsesgruppene, og samme kjønnsfordeling som i senere år.
2022 Vi har ikke mottatt skjema for fiskeregler og fiskeforhold i 2022. Fra lakseelver.no ser det ut til at sesongkvoten ble ytterligere redusert fra 10 laks i 2021 til 8 laks for innebygds og 6 laks for tilreisende fiskere i 2022. Døgnkvoten ble holdt på en laks. Slik vi forstår det ble de andre hunnfredningsreglene videreført. Det ble rapportert at 58 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (fra solgte og returnerte kort). I gytefisktellingene i 2022 (Rapport fra BJFF) ble det observert 1385 villaks (966 små-, 360 mellom- og 59 storlaks) og en oppdrettslaks. Forholdene under tellingene var gode (middels vannføring og 5-12 m sikt) og tellingene ble gjennomført 26-27. august. Tellingene dekket mer enn 90 % av androm strekning med to eller tre erfarne lokale tellere. Det anslås at mer enn 80 % av gytelaksen ble observert. Det ble gjennomført videoregistreringer også i 2022, og det var ingen driftsstans og gode eller moderate forhold. Det ble registrert til sammen (inklusive drivtellinger 28. juni og fangst før video ble satt ut 28. juni) 2148 laks, fordelt på 1581 små-, 497 mellom- og 70 storlaks. Sammenlignes beregnet oppgang og gytefisktellingene ble 80 % av gytefisken som skulle vært i vassdraget observert i gytefisktelligene. Vi brukte gytefisktellingene til å beregne måloppnåelse med observasjonsandeler på 75, 80 og 90 % for alle størrelsesgruppene, og samme kjønnsfordeling som i senere år.
Kultivering
Det drives ikke kultivering i vassdraget, og vi har ikke fått opplyst at slik aktivitet noen sinne har vært gjennomført.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1990 143 0 0
1991 72 0 0
1992 97 0 0
1993 39 0 0
1997 55 0 31 3 0
1998 23 0 0
1999 61 0 3 0 0
2000 18 0 0
2001 94 0 21 0 0
2003 27 7 1.5
2004 50 0 35 0 0
2009 63 0 39 0 0
2010 27 0 0
2011 115 0 0
2012 181 0 18 0 0
2013 126 0 0
2014 208 0 0
2015 196 0 0
2016 185 1 0.5
2017 182 0 0
2018 221 0 0
2019 338 0 0
2020 61 0 0
2021 118 1 0.8
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.