Pukkellaksrøktere i Kongsfjord, Berlevåg

Anbefalinger til ekstraordinære reguleringer av fisket

Etter rapporter om svakt innsig og lave fangster kunngjorde Miljødirektoratet 21. juni 2024 at fisket etter laks og sjøaure blir stengt i 33 vassdrag fra søndag 23. juni. Tirsdag 9. juli kunngjorde direktoratet at 16 av 33 stengte elver i Sør-Norge åpner for et begrenset laksefiske, og to av seks stengte sjøområder åpner for sjølaksefiske. I nord strammes laksefisket inn i Varangerfjorden.

På denne nettsida gir Norske Lakseelver råd og informasjon om fiskesesongen 2024.

PerFredrik
tirsdag 25.juni 2024 / 17:00

Oppdatert 110724, 21:08

Sesongen 2024 er en spesiell sesong med færre villaks i elvene enn forventet, og det blir derfor viktig at lokal forvaltning tilpasser fiskereguleringene den kritiske situasjonen. Dette gjelder særlig i de elvene som ikke er stengt for fiske, men også for å kunne komme med lokale innspill til hvordan de stengte elvene eventuelt kan åpnes dersom det er biologisk forsvarlig.
Norske Lakseelver anbefaler som hovedregel å innføre strenge tiltak tidligere, og heller slippe opp dersom faglig informasjon tilsier at det er forsvarlig. En for stor høsting som gjør at vi ikke oppnår gytebestandsmålet vil påvirke negativt i lang tid framover. Nok gytefisk i elvene denne høsten er avgjørende for å kunne ha et høstbart overskudd i kommende år.

Tilbake til startmenyen

-Hva skjer videre?

Torsdag 11. juli og ut sesongen
-Midtsesongevalueringen for vassdraget gjennomføres på normalt vis til avtalt tid.

-Styret i forvaltningslaget bør møtes jevnlig for å vurdere status i elva, og raskt kunne igangsette tiltak.
Se avsnittet om fortløpende vurderinger i elva lenger ned på nettsida, eller klikk her for å komme direkte til avsnittet.

---Dette har skjedd tidligere---

Tirsdag 2. juli
-NL arrangerer regionvise møter med medlemslagene for i fellesskap å bistå i arbeidet med å vurdere og gjennomføre strengere fiskereguleringer tidligere enn i et «normalår». Stikkord hvordan vurdere årets innsig for egen elv og fortløpende evaluering av fiskesesongen 2024, og innspill til aktuell faginformasjon om elva. Vi diskuterer hva som er relevant å sende inn til direktoratet fra det enkelte vassdrag.

09:00 – 10:30: Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland

11:00 – 12:30: Vestland, Møre og Romsdal

13:00 – 14:30: Nordland, Troms, Finnmark

18:00 – 19:30: Trøndelag

Tirsdag 2. juli til torsdag 4. juli
Medlemslagene gjennomfører elvevise styremøter for å oppdaterefiskereguleringer og relevant dokumentasjon.
Harald Endresens foredrag fra møtet 26. juni er et godt utgangspunkt for diskusjon.

Vurderer forvaltningslaget allerede nå stenging av elva, er det fornuftig av hensyn til bestanden.

Torsdag 4. juli
-Frist for innsending av fiskereguleringer og relevant dokumentasjon til Miljødirektoratet. Informasjon sendes direkte til helge.axel.dyrendal@miljodir.no; lovise.marie.varhus@miljodir.no; post@lakseelver.no
Husk å sende den samme informasjonen til lokal statsforvalter.

Fredag 5. juli
-Kl. 14:00-16:00

 • Møte mellom medlemslagene i Norske Lakseelver og NL-administrasjonen.

-Miljødirektoratet kunngjør notatet som ligger til grunn for den nasjonale midtsesongevalueringen på her. Dette vil sendes medlemslagene på e-post fra Norske Lakseelver i tillegg. 

Søndag 7. juli
-Frist for å oversende oppdatert vedtak om ytterligere innstramming av fiskereguleringene eller stenging dersom NINA-notatet kunngjort fredag 5. juli viser at det er behov for strengere tiltak.
-Innsending av opplegg for fortløpende vurdering av situasjonen.

Tirsdag 9. juli
-Miljødirektoratet kunngjorde oppdaterte forskrifter med fiskereguleringer som omfatter hele landet og alle typer lakseelver.

Torsdag 11. juli
-NL arrangerer felles møte kl. 17:00-18:30 for medlemslagene etter nye fiskereguleringer.

Tilbake til startmenyen

-Hvordan gjøre vurderinger av status i elva forløpende?

Norske Lakseelver anbefaler å gjennomføre vurderinger av status i elva jevnlig og uavhengig av den ordinære midtsesongevalueringen. Her er link til NINA sin veileder for midtveis vurdering av gytebestandsmåloppnåelse. For å være på sikre siden i et kriseår bør det av biologiske hensyn iverksettes strengere tiltak og tidligere, enn hva ordinær midtsesongevaluering skulle tilsi.

Her er noen tips:

 • Bruk fangstdata fra overvåkingsnøter. Klikk her å vise forskningsnøter driftet av NINA.
 • Bruk fangststatistikk/laksebørs i fiskekortsystem for egen eller sammenliknbare elver.
 • Nedbørsdata og fangststatistikken. En annen god indikasjon på innsig og oppgang kan være å koble nedbørsdata med fangstdata fra laksebørs. Det vil være rimelig å anta at det vil gå opp en del fisk, som igjen blir fanget, ved økt vannføring som følge av nedbør. Får en ikke økte fangster/observasjoner av fisk etter perioder med nedbør, kan dette være et tegn på dårlig innsig og oppgang. Det samme vil være tilfelle ved vannslipp/lokkeflom i regulerte vassdrag.
 • Sørg for å ha målinger av temperatur i elva som er tilgjengelig for fiskerne. Dette er viktig for å sikre ansvarlig gjenutsetting.
 • Ha dialog med andre vassdrag som er åpne for fiske, og vurder egen elv ut ifra deres fortløpende evalueringer.

Forvaltningslaget må vurdere status fortløpende, og kunne gjennomføre stenging av fiske på kort varsel dersom fiskeforhold eller innsig tilsier at fortsatt fiske er uforsvarlig.

Sokndalselva i Rogaland har laget et godt opplegg for metodisk og hyppig vurdering av status for elva, og hvordan forvaltningslaget følger opp med handlingsalternativer og fiskeregler. Norske Lakseelver har bearbeidet dokumentet og laget et eksempel som kan brukes av medlemslagene. Dokumentet kan leses her: Eksempel på plan for elva

Tilbake til startmenyen

-Revisjon av fiskereguleringer

Fiskereglene er forvaltningslagets fremste virkemiddel for å ivareta og bevare bestanden.
For å unngå å høste unødvendig hardt på storlaks og mellomlaks, anbefales det et begrenset og bærekraftig fiske rettet mot høsting av smålaks.

Norske Lakseelver anbefaler:

 • Forsvarlig gjenutsetting av fisk over 65 cm, begge kjønn. Klikk her, for veileder med gode råd om ansvarlig gjenutsetting.
  Klikk her for Mattilsynets nettsider om gjenutsetting.
 • Vi anbefaler at det innføres krav om:

                -Knuteløs hov

                -Kroker uten mothaker

                -Maks en trebblekrok per redskap

                -Mothakeløs sirkelkrok ved eventuelt markfiske.
                (Mattilsynet fraråder bruk av mark som agn ved gjenutsetting)

                -Fiskeren må ha med målebånd og krokløsnertang

                -Redskapen må tilpasses det fisket som skal gjennomføres

Skadet fisk skal IKKE gjenutsettes. Denne leveres til forvaltningslaget.
Stans fisket ved varmt vann, her må lokale hensyn legges til grunn.
Fangstrapportering skal skje umiddelbart etter fangst.
Fisket skal opphøre umiddelbart etter kvoten er nådd ved avlivet fisk.

Videre bør det lages flere handlingsalternativer for elva. Se godt eksempel fra Sokndalselva i Rogaland.

Regulerer forvaltningslaget fisket strengere på egenhånd eller stenger fisket, vil lokalt forvaltningslaget også kunne justere og tilpasse fiskereglene utover sesongen. Dersom fisket blir regulert av MD i egen forskrift, vil reguleringen være gjeldende så lenge forskriften gjelder. Dette kan bety at det ikke vil gjort tilpasninger senere utover i sesongen.

Husk å orientere fiskeren!

Tilbake til startmenyen

-Kvoter

Norske Lakseelver anbefaler døgnkvote på 1 laks.

Forvaltningslaget bør vurdere fangsttrykket på sjøørret og laks.  

Tilbake til startmenyen

-Oppsyn

Oppsynet skal påse at gjeldene fiskereguleringer blir fulgt.
Forvaltningslaget er ansvarlig for oppsyn i elva oppstrøms grense elv/sjø. Bemanningen av fiskeoppsynet i elva må vurderes etter antall fiskere i elva.

Ved stenging av elva er det viktig å fortsette fiskeoppsynet.

Statens naturoppsyn har ansvaret sammen med forvaltningslaget for oppsyn i elver som er stengt for fiske gjennom offentlig forskrift.

 • Forvaltningslaget har ansvar for oppsyn oppstrøms grense elv/sjø og etter egne fastsatte fiskeregler. (Åpne elver)
 • SNO har ansvar nedstrøms grense elv/sjø og i elv etter offentligrettslig regelverk (fiskeravgift, fisketidsbestemmelser fastsatt i forskrift). (Åpne elver)

Tilbake til startmenyen

-Fiskekort og fisketrykk

Norske Lakseelver anbefaler å bruke et digitalt fiskekortsystem der en har mulighet for løpende kontakt med fiskerne og digital fangstrapportering.

Fangstbørs bør være åpen og på internett.

Forvaltningslaget må tenke gjennom hvor mange fiskere det er i elva, og at dette innebærer risiko for overbeskatning.

 • Sesongkort
  For å få et best mulig innblikk i fisketrykket, anbefaler vi å stenge salget av nye sesongkort. Det bør etableres egen rapporteringsordning for eksiterende sesongkort.
   
 • Døgnkort
  Salg av døgnkort bør begrenses med antall kort per dag. Dette må samkjøres med antall rapporteringskort for sesongkortfiskere eller tilsvarende løsning for å regulere fisketrykket.
 • Ved stenging
  Husk å stenge kortsalget.

Oppdaterte fiskereguleringer og relevant dokumentasjon sendes snarest til helge.axel.dyrendal@miljodir.no; lovise.marie.varhus@miljodir.no; post@lakseelver.no
Husk også å sende til lokal statsforvalter.

Tilbake til startmenyen

-Refusjon eller ikke refusjon for tapt fiske

Den enkelte grunneier råder selv over utnyttelsen av fiskeretten. Dette er ikke del av fellesforvaltningens kompetanse.
I dokumentet under har vi samlet noen råd og betrakninger rundt refusjon eller ikke refusjon for tapt fiske.

 

Tilbake til startmenyen

-Elver med endrede fiskebestemmelser for fiskesesongen 2024

 • Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna.
 • Rogaland: Figgjo, Vikedalselva.
 • Vestland: Daleelva, Oselva, Gaula i Sunnfjorden, Åelva og Ommedalselva, Hjalma.
 • Møre og Romsdal: Korsbrekkelva
 • Trøndelag: Stjørdalselva, Nidelva, Verdalselva, Namsen.
 • Finnmark: Komagelva, Skallelva, Vestre Jakobselv, Bergebyelva, Storelva i Vadsø, Munkelva, Haukelva, Braselvvassdraget, Sandneselva, Klokkerelva, Nyelva.

Tilbake til startmenyen

-Stengte elver ut fiskesesongen 2024

 • Østfold: Glomma m. Aagardselva.
 • Rogaland: Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva).
 • Vestland: Uskedalselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Nausta, Gloppenelva, Strynselva.
 • Møre og Romsdal: Austefjordelva, Rauma, Eira, Surna.
 • Trøndelag: Orkla, Gaula, Steinkjerelva og Byaelva.

Tilbake til startmenyen