Toåa
Oppsynet er forvaltningslagets vertskap for laksen og fiskeren. Foto: Nathan Lediard

Informasjon til fiskere

Årets laksesesong er spesiell – og vil bli husket i mange år fremover.  Det er ennå usikkert om dette er et engangstilfelle, eller om vi nå går inn i en periode med svakere innsig av laks til norske vassdrag. 
Vi må uansett sørge for at laksen har fokus. 

PerFredrik
lørdag 29.juni 2024 / 18:00

Det vi nå opplever får betydning for fisketilbudet.  Det er allerede dokumentert en svikt i innsiget av mellom- og storlaks.  Laks over 3 kg må derfor beskyttes i alle elver som er berørt.

Dette kan bare løses på to måter:

  1. Stenge laksefisket
  2. Gjenutsetting av mellom- og storlaks, samt den mest verdifulle fisken i smålaks-segmentet

Det er allerede på det rene at vassdrag som er rammet vil bli stengt med mindre det tas lokale grep for å redde laks over 3 kg.  Slike grep vil i hovedsak være fredning av all laks, begge kjønn, over 65 cm.  Dette får betydning for deg som laksefisker.

Her er en plakat som kan deles med sportsfiskere. Vi anbefaler at man printer ut den lokalt og henger den opp langs med de elvene som er åpne.

Opplæring:
Alle som skal fiske etter laks plikter å ha basiskunnskap om gjenutsetting.  Norske Lakseelver har laget en egen informasjonsfolder som du finner ved å klikke her.  Dersom du ikke har erfaring med gjenutsetting, anbefaler vi at man alltid fisker sammen med andre, slik at flere kan trå til ved fangst for å forhindre skader på laks. 
I tillegg krever dette noe mer utrustning:

  • En egnet knipetang for skånsom fjerning av fiskekrok
  • Stor, knuteløs hov for ikke å skade laksen

Fiskeregler:
Det kan bli behov for å endre fiskereglene underveis i sesongen.  Alle laksefiskere plikter derfor holde seg orientert både om offentlige pålegg og lokale bestemmelser.  Forvaltningslaget plikter selvsagt å gjøre dette lett tilgjengelig på nettsider eller på annen måte.
Hold deg orientert om status for elva du fisker i!

Fiskeredskap:
Selv om man fisker etter smålaks, er det alltid risiko for å få større fisk på kroken.  Utstyret må tilpasse dette, slik at man ikke skader fisk unødig:

  • Fiske med krok uten mothaker – gjelder for alt redskap (kan klemmes inn med en tang)
  • Kun sirkelkrok ved markfiske
  • Maks 1 trippelkrok på sluk eller wobbler.  Ikke oppheng.
  • Forvaltningslaget kan fastsette andre bestemmelser med hensyn til lokale forhold.

Fiskeforhold:
Alle fiskere oppfordres til å bidra i arbeidet med å beskytte mellom- og storlaks.  Dersom elvevannet blir for varmt, bør man unngå fiske.  Man bør også unngå fiskeplasser hvor man lett kan miste kontrollen over laksen – for eksempel nær et brekk med stri strøm.

Oppsyn:
Forvaltningslagene eller den forpaktende foreningen har fiskeoppsyn i elva. Ta oppsynet vel i mot! De er der for laksen og for at du som fisker etter fiskereglene skal få en god fiskeopplevelse.
Ser du ulovligheter i elva, er det viktig at du snarest kontakter oppsynet. Det er til stor hjelp for laksen!
Ser du ulovlig fiske i sjø eller vassdrag som er stengt for fiske, er det viktig du tipser Statens naturoppsyn, klikk her for å komme til deres tipsside.

Avslutning:
Vi oppfordrer alle laksefiskere til å ta sin del av ansvaret i den situasjonen som har oppstått.  Dette betyr i første rekke å følge lojalt opp om fiskeregler og andre bestemmelser.  Det vil også være nyttig med konstruktive innspill til lokalt forvaltningslag om forhold som skilting og annen tilrettelegging.