Frierfjorden
Test 2
Nasjonal laksefjord/Fakta

Skiensvassdraget, del av en nasjonal laksefjord (Svennerbassenget)

Stortinget har opprettet ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg på om lag 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse.

Laksebestandene som omfattes av ordningen skal: beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Faktorer som truer laksen i disse lokalitetene skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak.

EigilMovik
onsdag 13.mars 2024 / 14:10

Skienselva, også kjent som Skiensvassdraget, er en viktig elv i Telemark fylke, Norge. Her er noen interessante fakta om denne elva:


Beliggenhet: Skienselva renner gjennom Skien kommune og munner ut i Frierfjorden ved Porsgrunn. Den er en del av Numedalslågen-vassdraget som er en nasjonal lakseelv/ fjord. Nasjonale laksefjorder er spesielle områder i Norge som gir særlig beskyttelse til viktige laksebestander. Disse fjordene har strenge regler for å bevare laksens livsmiljø og hindre skadelige inngrep. I Telemark finner vi ikke en nasjonal lakseelv, men laksefjorden her hører til Numedalslågen i Vestfold, som er en nasjonal lakseelv. Dette betyr at laksefjorden i Telemark også har spesielle verneregler, inkludert forbud mot etablering av oppdrettsanlegg for fisk. Formålet med disse nasjonale laksevassdragene og laksefjordene er å beskytte laksen mot skadelige påvirkninger, forurensning og inngrep i vassdragene og de nærliggende fjord- og kystområdene. Så selv om Telemark ikke har sin egen nasjonale lakseelv, er det viktig å ivareta laksefjorden som en del av dette verdifulle økosystemet. Lengde: Elva er omtrent 62 kilometer lang fra kilden i Skien til munningen i Frierfjorden.

Laksefiske: Skienselva er kjent for sitt laksefiske. Hvert år vandrer laksen opp elva for å gyte. Det er flere laksetrapper og fisketrappanlegg langs elva for å hjelpe laksen med å overvinne hindringer.

Industrihistorie: Historisk sett har Skienselva vært viktig for industriutviklingen i regionen. Vannkraften fra elva ble brukt til å drive sagbruk, møller og fabrikker.

Rekreasjon: Elva gir flotte muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Det er fine turstier langs elvebredden, og man kan nyte utsikten over elva og de omkringliggende områdene.

Miljøutfordringer: Som mange andre elver har også Skienselva utfordringer knyttet til forurensning, regulering og inngrep i vassdraget. Det pågår arbeid for å bevare og forbedre elva som et viktig økosystem. Skienselva er en vakker og betydningsfull elv som har formet historien og livet i Telemark.