Midtsesongevaluering 2023 -fisket fortsetter med samme regler som i dag frem til og med 31.08.2023.

Status for årets sesong i Audna er at Juni og Juli frem til og med 09.07 har vært en  laber måned med tanke på vannføring og tilsig av laks til elva. Fra 10 juli har det derimot vært bra forhold med hensyn til nedbør og tilsig av laks. Sesongen frem til dags dato har totalt sett vært bra.

Resultat av midtsesongevalueringen :

190 %  forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet.

 

Ut fra ovenforstående ønsker styret i Audnaelva Fiskerettseierforening i år å fortsette fiske ut fastsatt fisketid(31.08.2023) med samme fiskeregler som vi har hatt til nå i sesongen.

Dette begrunnes som følgende:

Tilsiget av laks for inneværende år har vært relativt normalt. Lite tilsig i Juni og bra i Juli (må sees sammen med vannføringen i elva).

Tore J. Lølandsmo

 

 

ToreJarleivLolandsmo
mandag 07.august 2023 / 13:44