Laks med soppskader

Funn av sopp/sykdom på laks

Fredag 10.06.23 ble det funnet død lakse- og sjøørret yngel (3 årsklasser) i Sodelandsbekken. Dagen etter ble det funnet en død laks i elva med tydelige soppangrep. Samtidig ble det oppdaget sopp på laksen i akvariet på Mandalselva Villakssenter.

KarlGjermundDamli
fredag 16.juni 2023 / 01:20

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Statsforvalteren i Agder ble umiddelbart varslet. Det er nå tatt vannprøver og prøver av død og soppbefengt laks av veterinærer. Disse prøvene tar det normalt noe tid før blir ferdig analysert. Mandalselva Elveeigarlag kjenner pr dd ikke til om det er noen sammenheng mellom disse hendelsene, eller hva som er årsaken. Selv om dette er et begrenset grunnlag, velger vi allikevel å innføre noen tiltak allerede nå.

Tiltak:

Mandalselva Elveeigarlag understreker regler som allerede gjelder i Mandalselva:

  • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres (Virkon S) før bruk i Mandalselva. Fiskeutstyr desinfiseres på våre utsalgssteder.

I samråd med Statsforvalteren i Agder innføres følgende regler som et «føre var prinsipp» f.o.m 16.06.23:

  • Gjenutsetting av laks / sjøørret er ikke lenger tillatt
  • Syk laks skal leveres oppsynet / Elveeigarlaget, og teller ikke på kvoten
  • All regnbueørret og pukkellaks skal avlives, og tas ut av elva

Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt meldingssystem for sykdom og dødelighet hos villfisk i vassdrag og sjø.

Mandalselva nettside varsling

Meldingssystemet skal bidra til at vi oppdager alvorlige sykdommer som har betydning for fiskehelsen i Norge. Fiskere som finner, observerer eller får syk laks med sopp eller skader, skal løpende melde dette inn i meldingssystemet (Varsling av hendelser – under menyknappen på våre nettsider). Dere kan også melde til kontaktperson eller fiskeoppsynet i elva, hvor også syk fisk skal leveres. Mandalselva Elveeigarlag vil melde videre om eventuelle funn til Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Statsforvalteren, og sørge for at nødvendige prøver av fisken tas.

Mandalselva Villakssenter gjennomfører nå saltbehandling av laksen i akvariet (rensker bort soppsmitte), samt desinfiserer hele anlegget. Dette er i henhold til senterets egen beredskapsprotokoll godkjent av Mattilsynet. Det understrekes at akvariet ikke er smittekilden, men at laksen har hatt smitten med seg inn dit fra elva.

Mandalselva Elveeigarlag avventer tilbakemelding fra myndighetene dersom ytterligere tiltak bør iverksettes.

 

Vannføring

Det meldes fra Å Energi Vannkraft at vannføringen i elva forventes å bli på dagens nivå ut juni. Det pågår revisjonsarbeider på flere av deres anlegg. Vanntemperaturen er nå ca. 18 grader.

 

Uønskede arter

Regnbueørret og Pukkellaks er uønskede arter i Mandalselva. Disse skal avlives og tas ut av elva. Hvis dere får slike, kontakt fiskeoppsynet for innlevering.

Mandalselva oppdrett regnbueørret ca 3 kg.jpg
Regnbueørret (oppdrett) ca 3 kg med sårskade på hale, tatt i Mandalselva 2023.