Bjff - laks

Skjellprøve fra sesongen - 22

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2022-sesongen er klare og igjen viser resultatene ingen oppdrettslaks.

 

BJFF Info
tirsdag 16.mai 2023 / 16:52

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir viktig informasjon om laksebestanden. I en årrekke har skjellprøver fra Kongsfjordelva blitt sendt inn og analysert. Det er Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som analyserer prøvene. 
Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. Analysene av skjellprøvene gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks, med alder og vekst og om det er vill eller oppdrettsfisk. For storelva er det også nå viktig å få inn skjellprøver av fangstene i årene fremover slik at en får følge utviklingen av bestanden.


KONGSFJORDELVA
I alt ble det sendt inn ca 120 skjellprøver av atlantisk laks fra sportsfisket i Kongsfjordelva sesongen 2022.

Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3, og noen få 6 år før de smoltifiseres.

I 2022 var det en god smålaksesesong og langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks).  De større laksene hadde som vanlig vært 2 år (mellomlaks) eller 3 vintre til havs. Det var ingen hadde vært 4 år eller mer ute i havet og bare en laks som var sikker flergangsyter.

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de prøvene som var lesbare var det ingen som kom fra rømt oppdrettslaks. 

 

STORELVA
I alt ble det sendt inn 16 skjellprøver av laks fra sportsfisket i Storelva sesongen 2022. 

Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen. I Storelva sesongen 2022 var det ingen laks med smoltalder på 6 år. De fleste hadde smoltalder på 5 år, med noen færre på 4 år og en laks hadde smoltalder på 3 år.

Tre av laksene hadde sjøalder på 2 år, og resten 1 år. Det var heldigvis ingen oppdrettslaks blant de innsendte prøvene.

Litt generell fakta om skjellprøver: 
Alle skjellprøvene fra fangsten i elvene blir analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Analysene forteller om både oppvekst, alder og vandringsmønster. Viktige data som også kommer med er oppvekstsvilkårene i elven, og tiden i havet. Prøven viser også om fisken er fler gangs gyter, og naturligvis konstateres det om fisken har vært en original villaks fra elvas bestand – eller oppdrettslaks. Skjellprøvene kan også danne grunnlag for ytterligere analyser, deriblant DNA som kan vise om laksestammen har fått innblanding av oppdrettsfisk. Som kjent har slike prøver blitt analysert for Kongsfjordelva og vist innblanding av oppdrettslaks i genmaterialet. 

Resultatene fra skjellprøvene blir blant annet brukt i arbeidet til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 
https://www.vitenskapsradet.no/ og i det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks https://www.fiskeridir.no/.../Overvaakingsprogram-for....

BJFF takker alle som har levert inn skjellprøve og oppfordrer til bidrag også i kommende sesonger