laks, Storelva - Kongsfjordelva

Rapport fra sesongen -22

Både Kongsfjordelva og Storelva kan både i tall på oppgang og opplevelse for våre fiskere, se tilbake på et godt år i sesongen -22. Også for BJFF har året vært greit, og vi er alle glade for aktive og engasjerte medlemmer og venner av elvene.

BJFF Info
søndag 18.desember 2022 / 15:23

 

Så er året 2022 på hell og vi ser at 2023 nærmer seg. Før det nye året skal ringes inn er tid for ettertanke og å se fremover. Vi i Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF) kan igjen se tilbake på et innholdsrikt år med mye positivt. Begge elvene som foreninga forpakter, Storelva og Kongsfjordelva, hadde gode og betryggende bestander av laks. Vi merker oss at stadig flere er glad og stolt over BJFF sitt engasjement og innsats for våre elver. Og at flere av våre medlemmer og venner av elvene tar del. Det er en betryggende visjon for de tøffere årene som kommer. La oss oppsummere noe rundt sesongen som nå er bak oss.

Kongsfjordelva

I Kongsfjordelva hadde laksebestanden negativ utvikling fra 2016 til bunnåret i 2021. I år ble det heldigvis opptur i en sesong med godt innsig av smålaks. Det begynte også godt for mellom- og storlaks men det dabbet av ganske tidlig i sesongen. Kvotene ble satt ned i forkant av sesongen for å redusere beskatningen. Og en endte gledelig med at en nådde gytebestandsmålet. Det var også god vannføring gjennom store deler av sesongen og godt med laks vandret opp i øvre deler av vassdraget. For sjørøya i Kongsfjordelva er tilstanden kritisk, bestanden er liten og vår overvåking viser at den minker – tross fredning.

Kongsfjordelva

En håper at denne sesongen er starten på en oppgående positiv utvikling for årene som kommer, samtidig som en ser en bekymring med flere andre elver i regionen der bestanden av laks også i år var dårlig. I flere elver i Øst-Finnmark ble fisket stengt tidlig i sesongen på grunn av lite laks. For Kongsfjordelva håper vi bunnivået er nådd og at nå går det oppover.

BJFF vil også fremover etterstrebe å sikre at det blir tilstrekkelig med atlantisk laks som gyter i elvene vi forpakter. Dette skal vi gjøre med å fortsatt ha fokus på bestandskontroll underveis i sesongen med ulike overvåkinger som video- og drivtellinger, oppdaterte fangstoppgaver og utvikle videre metodene for å sikre at vi har god kunnskap om bestandene.

Storelva

I Storelva fortsetter den positive utviklingen og det ble igjen en god sesong for laksen, som var i godt hold og fin størrelse. Gytebestanden av sjørøye har bedret seg de siste årene og en håper bestanden fortsetter å øke i årene som kommer.  I Storelva fortsatte prosjektet ved Jernbanebroa, der en i fellesskap med samarbeidspartnere arbeider med å bruke ny teknologi for å registrere fisk som vandrer opp og å skille ut – sperre oppgang for uønsket fisk. Dette er svært givende og spennende arbeid der vi har mulighet å være med på å utvikle systemer som kan gjøre det enklere og bedre med å forvalte vassdrag.

Som tabellen under viser har utviklingen for Storelva vært overveiende positiv siden 2011. Laksen har hatt en kraftig vekst, og sjørøyebestanden har langt på vei stabilisert seg og vil i årene som kommer også få økt vekst.

Oppgang Storelva

Fremtiden

Det ligger til rette for noe tøffe og utfordrende tider for foreninga og elvene. Det forventes stort innsig av pukkellaks i 2023 og BJFF er godt i gang med forberedelsene. Det er blant annet oppretta ei egen gruppe som jobber med problematikken med pukkellaksen. Det vil kreves en massiv innsats også fra alle våre medlemmer og interesserte. Forberedelsene til en ny pukkellaks- invasjon vil utfordre oss alle, og vi regner også med deg for å ta del i arbeidet med å stoppe pukkellaksen. Det vil være en skremmende tanke om den russiske svartelistede og uønskete arten får fotfeste i våre elver.

BJFF vil fortsatt følge nøye med bestandsutviklingen til laksen og sjørøya i elvene. En vet at det er sårbart og ser fortsatt at flere elver i nærområdet som sliter med svake bestander.

Foreninga er godt skodd med et stort nettverk av ulike samarbeidspartnere både i det offentlige der en i årrekke har hatt ulike prosjekter støttet av statsforvalteren og det samme med grunneier FeFo. BJFF er tilknyttet store organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. I tillegg samarbeider en med flere forskningsinstitusjoner for overvåking av fiskebestandene og annen innhenting av materiale eller data. I 2022 ble det blant annet samlet inn smolt av pukkellaks som ble sendt inn til analyse av diett og genetikk. Vi skal komme tilbake til det senere i vinter, også resultater fra andre undersøkelser i og nær våre elver.

- Vi i BJFF er vel vant med utfordringer og klarer å håndtere dem. Det forutsetter at også våre medlemmer tar aktivt del i god dugnadsånd. Våre laksebestander i elvene er en glede til opplevelser, men som vi alle vet det er sårbart og vi må være ydmyke å lytte til naturen og de naturgitte forhold. Å bevare elvene og muligheten for et givende sportsfiske er trolig den beste grunn for bolyst og lokal bosetting. Vi står nå alle trolig foran en reell utfordring og trussel – pukkellaksen, som er ventet å forsøke å invadere våre elver igjen i kommende sesong. Vi skal stoppe den, og vi trenger nettopp deg med på laget, sier Geir Kristiansen, leder i BJFF.