pukkellaks

«Pukkellaksgruppa» i BJFF

Den svartlistede russiske pukkellaksen forventes å komme i en ny invasjon kommende sesong. Fiskeforeningen i Berlevåg er i gang å forberede seg på det. En liten og sterk ressursgruppe skal være spydspiss i forberedelsen i kampen mot pukkellaksen.

BJFF Info
mandag 19.desember 2022 / 17:27

Som kjent ventes det storinnrykk av pukkellaks til elvene i 2023 – og Øst-Finnmark er uttalt som den mest utsatte regionen.  Pukkellaksen er en uønsket art i norske elver der det er vedtatt en bekjempelsesstrategi. En skal forøke og stoppe innvandring i elvene og fjerne den før den får gytt. Myndighetene har bevilget mer penger enn tidligere og en nasjonal kompetansegruppe har sett på ulike tiltak og løsninger. BJFF har siden en fikk betydelig oppgang av pukkellaks i 2017 gjort tiltak og innhentet kunnskap og kompetanse. BJFF har lenge vært igang med problematikken rundt den russiske laksen, og har blant annet bidratt med prøvetaking for sjekk av sykdommer, innsamling av smolt for å analysere diett og genetikk, samt kartlegging av gyteområder og tidspunkt. I tillegg har foreningen sammen med nasjonale aktører utviklet teknikk og felle- løsning som kan bli helt avgjørende og banebrytende.

Pukkellaksgruppa

For å sikre at en er best mulig rustet mot pukkellaks invasjonen i 2023, både i Storelva og Kongsfjordelva har BJFF opprettet en arbeidsgruppe internt i foreningen med fokus på pukkellaksen. Gruppa er allerede godt i gang med forberedelser, innhenting av kunnskap og evalueringer.  Arbeidet fortsetter gjennom vinteren og ut sesongen 2023.

Gruppa består av Geir Kristiansen, Stein Rune Solli, Tor Schulstad og Håvard Vistnes. Gruppas medlemmer er satt sammen av ressurser med stort engasjement og med ulik kompetanse. Geir som også er leder i BJFF, har sammen med Tor, Stein Rune og flere vært sentral i prosjektet ved Jernbanebroa i Storelva. Der er det kommet mye kunnskap og erfaringer.  Geir og Håvard har også bidratt mye med arbeidet med uttak og kartlegging av pukkellaks i Kongsfjordelva. Alle i gruppa har vært aktiv i forvaltning av elvene.

BJFF hadde i 2021 utviklet to ulike bekjempelsesstrategier for uttak av pukkellaksen som ankom elvene. I Kongsfjordelva var det stort manuelt uttak med garn, avsperring, søk med dykking og senere utgraving av rogn på registrerte gyteplasser for pukkellaks.

I Storelva hadde man i 2021 etablert avsperring av elva ved Jernbanebroa sammen med første- generasjon av en felle og utsorteringssystem styrt av KI – kunstig intelligens. Systemet skulle identifisere all fisk på oppgang, og i år ble prosjektet videreført med en tilnærmet fullskala løsning som skulle sorterte fisken under oppgang. Storelva`s egen laks og sjørøye slapp uhindret gjennom, mens pukkellaksen skulle stoppes og samles opp. Nå var ikke oppgangen av pukkellaks som ventet ikke stor denne sesongen, men de få som prøvde seg på oppgang i Storelva kom aldri lengre enn til fellessystemet og der ble dem stengt inne og tatt ut.

Systemet på Jernbanebroa er et fellesprosjekt sammen med Huawei Norge, Simula i Oslo og Trolls i Bodø. Det har blitt stor oppmerksomhet om teknikken og Storelva både nasjonalt og internasjonalt.

For Geir har 2022 vært et svært begivenhetsrikt år og han har også arbeidet med utadrettet virksomhet om pukkellaks- problematikken, deltatt i flere arrangement med fokus på pukkellaksen. Han deltok blant annet på «Arendalsuka» med søkelys på å bruke teknologi/kunstig intelligens for å ta ut den russiske laksen fra elvene. Geir forteller at selv om det er en formidabel utfordring med pukkellaksen har han tro på at en skal komme godt i mål i de vassdragene BJFF forpakter. Det vil bli mange lange dager med arbeid, men at vi håper ved å bruke teknologi kan gjøre arbeidet både lettere og mer presist. Videre er det nok av bekymringer mener han; - hvordan det blir med pukkellaks i vassdrag som ikke er forpaktet eller ikke får feller for å stoppe den. Det er også bekymring rundt det som skjer i sjøen. Det er selvsagt positivt å utnytte en ressurs, for pukkellaksen kan vært god mat. Samtidig er en bekymret for at et fiske i sjøen, kan medføre bifangst og for hard beskatning på allerede pressede bestander av laks, sjørøye og sjøørret.

De oppløftende resultater i prosjektet ved Jernbanebroa i Storelva vil BJFF fortsette å utvikle dette videre. Det kan faktisk være den endelige og beste løsning for svært mange vassdrag, og en videreutvikling er ventet å komme på plass i god tid før sesongen – 23. I Kongsfjordelva planlegges det bruk av manuell fangstfelle. Her er det knyttet utfordringer med hensyn på at pukkellaksen må fanges et godt stykke utenfor allfarvei. Det må finnes frem løsninger for å kunne utnytte fisken både som mat og dyrefor. Arbeidsgruppa skal jobbe frem løsninger på de ulike utfordringene i begge elvene.

Det som er helt sikkert er at 2023 blir et hektisk år for BJFF og at det blir behov for mange hender i sving. Utover vinteren vil vi komme med mer konkret informasjon om det gruppa jobber med og om forberedelsene mot sesongen. Vi tar også gjerne imot innspill og flere som vil være med å bidra. Det vil bli behov for ulike kompetanser og til ulike tider i løpet av 2023.  

Det kan ikke unnslås at det ligger et stort og omfattende arbeid foran både pukkellaksgruppa og BJFF. Skal man lykkes må hele foreningens ressurser og medlemmer delta på ulike nivå, den utpekte gruppen skal i løpet av vinteren utpeke problemstillinger og ressursbruk.

Noen av de elementene det jobbes videre med nå:

 • Videreutvikle systemet på Jernbanebroa - bruk av teknologi for å skille ønsket og uønsket fisk i Storelva
 • Overføre og bruke BJFF kunnskap og erfaring fra elvene i ny teknologi
 • Ivareta fiskevelferd hos laks og sjørøye i forbindelse med fangstfellene
 • Ansettelse av personell til å røkte fellene
 • Lage gode og effektive arbeidsrutiner
 • Oppfølging og samarbeid med samarbeidspartnere og myndigheter
 • Håndtering og frakt av fanget fisk
 • Budsjetter og innkjøpsbehov
 • Bidra med forskning
 • Dokumentasjon av pukkellaksen, adferd og oppgang strategi
 • Arbeide mot den enkleste og beste løsning for å håndtere fremtidig behov for å stanse pukkellaksens lokale utvikling i våre vassdrag