Stornes
Fiskekort kjøper dere via elveguiden.no.

Fiskeregler for 2024 i Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA

Her kan du lese fiskereglene for 2024

Hanne Sørvik
mandag 22.mai 2023 / 13:14

Vedtatt av Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA 

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene. Det er fiskers plikt å sette seg inn gjeldende fiskereglene i vassdraget slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. 

«Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA» har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder fra «01.06.2022 til 15.09.2022» og til grense elv/sjø ved skilt merket sone i sjø. Det er i dette område forvaltningslagets fiskeregler gjelder, og fiskeoppsyn har ansvaret. I fra grensen/elv sjø, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn. 

I den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter i sjøen, fra grensen elv og sjø (100-metersonen). I den tiden det er tillat å fiske i vassdraget, kan man fiske fra land med stang og håndsnøre i 100-metersonen. Da gjelder samme kvotebestemmelse som er fastsatt i forskrift, på 1 laks og 1 sjøørret. Fiske fra båt i 100-metersonen er ikke tillatt. 

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar.

§1 Fisketid laks og sjøørret 

- Oppfordrer til gjenutsettelse av alt hofisk gjennom hele sesongen

Fisketid etter laks i «Storelva, Laget&Songe» er: 01/08/2024 – 15/09/2024
Fisketid etter sjøørret i «Storelva, Laget&Songe» er: 01/06/2024– 15/09/2024

All hun laks skal settes ut i tidsrommet fra 15. august til 15. september. Gjelder hele vassdraget

Fisketid etter gjedde «Storelva, Laget&Songe» er: 01/06/2024 – 15/09/2024

Kun fiske i hoved vassdraget. Ikke fiske fra oppstrøms Vassenden. I Lagselva bare fiske fra land.

 

§2 Fredningsområder og fiskefredning

Fredningssoner

 • Er vist på kart på vassdragets hjemmeside

Fredning ved vandringshindre

 • Ved fisketrapper og demninger 

 

Minstemål

All laks og sjøørret under 35 cm skal settes levende ut igjen 

Vinterstøing.

Alle vinterstøinger settes ut

Hunnlaksfredning

Fra 15/08 er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes ut på en skånsom måte. 

§3 Midtsesongsevaluering

 • Da vassdraget har kamera overvåkning som gir løpende informasjon om oppvandring gjøres det evaluering fortløpende

Ved avvikende lavt innsig av laks kan Miljødirektoratet innføre ekstraordinære tiltak, ut over forhåndsavtale tiltak som beskrevet over.

§4 Kvotebestemmelser og gjenutsetting

Fiskekort og fiskeavgift

 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Alle over 18 år må ha betalt fiskeavgift for å fiske i «Storelva, Laget&Songe Fiskelag SA»

Kvoter

 • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget. 
 • Døgnkvote følger datodøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet.
 • Sesongkvote følger kalenderåret. 
 • Når døgnkvote for Laks og sjøørret er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 

Døgnkvote

Laks: 1 avlivet laks per døgn 
Sjøørret: 1 avlivet sjøørret per døgn 

Gjenutsetting

 • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer godkjent av mattilsynet (lakseelver.no)
 • Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt.  
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til «laget/fiskerettshaver»
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen og registreres/rapporteres. 
 • All oppdrettslaks skal avlives og dokumenteres/vises til fiskeoppsynet. Husk å registrere/rapportere.
 • All pukkellaks skal avlives og dokumenteres/varsles fiskeoppsyn. Husk å registrere/rapportere.

§5 Redskapsbruk og fiskemetoder 

Dette kan du fiske med

 • «Flue, sluk/spinner, mark (ikke faststående redskap) , wobbler (med kun en treble krok)»

Alle andre fiskeredskaper er forbudt.

Slik kan du fiske

Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt

Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)

Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende

Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til 

Fiske fra bro er ikke tillatt

Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssoner.  Disse er merket på fiske kartet.Fredningssoner er skiltet.

Alt som ikke er nevnt her er forbudt.

§6 Fangstrapportering

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks til «Storelva, Laget&Songe Fiskelag SA» via «Elveguiden.no» snarest. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald/sone/strekning, type, kjønn, vekt, fiskerens fulle navn, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.

 • All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing.
 • All oppdrettslaks skal registreres som oppdrett.  
 • All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

§7 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap 

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra forvaltningslagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag. 

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på vassdragets hjemmeside

 §8 Unntaksregler ved spesielle forhold

Ved spesielle forhold vil det bli sendt meldinger til registrerte fiskere samt info på hjemme side

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske. Ved endringer av regler vil det blir opplyst «der dere opplyser fiskeregler»

 §9 Oppførsel i elva

 • Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
 • Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
 • Vis hensyn til andre fiskere.
 • Rapporter ulovligheter til oppsynet eller Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA sin kontakt personer
 • Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
 • All ferdsel på eget ansvar Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen.
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09. unntatt der det er det er oppsatt bålpanne /grill plass.

 

 

 

§10 Brudd på fiskereglene 

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse. Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her. 

Følgende reaksjoner gjelder for Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA (gjelder per hendelse og per fisker):

 • Fiske uten fiskerettshaver tillatelse/gyldig fiskekort: utstengt i 2 uker
 • Kvotebrudd: utstengt i 1 sesong
 • Manglede fangstrapportering: utstengt i 2 uker
 • Brudd på reglene om redskapsbruk: utstengt i 2 uker
 • Manglende desinfisering: utstengt i 1 uke 
 • Fiske i fredningssone: utestengt i 1 sesong

Brudd på offentlige fiskeregler blir politianmeldelse. 

§11 Aksept fra fisker

Ved utøvelse av fiske aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved utøvelse av fiske aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i «Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA», og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere. 

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for «Agder tingrett».