Elveside/Vedtekter

Vedtekter Storelva elveeierlag

Paal
Fredag 16.september 2016 / 09:38

§ 1      Elveeierlaget:

Storelva Elveeierlag (senere kalt elveeierlaget) er en sammenslutning (andelslag) av grunneiere. Medlemmene har beskrevet ansvar. Elveeierlaget har vekslende medlemstall og vekslende kapital.
 

§ 2      Formål og arbeidsfelt:

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området (jfr. § 3) for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Elveeierlaget skal arbeide for å utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket, samt bevare ressursene på lang sikt.

Laget skal også arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov.
 

§ 3      Elveeierlagets område:

Elveeierlagets område er begrenset slik;

Storelva fra Songevannet til dam ved Ubergsvann (Vassenden).

Årsmøtet kan treffe vedtak om utvidelse av lagsområdet.
 

§ 4      Medlem av elveeierlaget kan alle bli som har fiskerett.

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne.

Hvert medlem betaler et andelsinnskudd på kr. 100,- pr. andel. Medlemmene er bare ansvarlig for lagets gjeld med andelsinnskuddet. Utmelding kan skje skriftlig med ett års varsel.

Utmeldt medlem er allikevel bundet av eventuelle langsiktige leieavtaler laget har inngått etter vedtak på årsmøtet, dog ikke utover 5 år. Utmeldt medlem har ikke krav på tilbakebetaling av innskutte midler eller fonds.

Hvert medlem får en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje.

Medlemmer som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles tilleggsandeler av styret, etter forslag fra sakkyndig.

§ 5      Styret:

Elveeierlaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Gyldig vedtak fattes med 3 stemmer.

Styret velger selv blant sine medlemmer nestformann, sekretær og kasserer.

Styrets oppgave er å lede laget og dets virksomhet innenfor rammen av gjeldende vedtekter. En sentral oppgave vil i så måte være koordinering og tilrettelegging av fellestiltak og andre samarbeidstiltak innen Storelva.

Styret skal bl.a.;

 • Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 • Ordne med utnyttelsen av områdets utmarksressurser på den måten årsmøtet bestemmer. Styret skal prioritere utnyttelse som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter.
 • Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de forskjellige saksområder.
 • Anmelde ulovlig fikse på lagets område.
 • Ta opp, forberede og/eller gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.

Det skal føres protokoll over styret forhandlinger.
 

§ 6      Årsmøtet:

Det skal holdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar måned. Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Ett medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for flere.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. For øvrig kan årsmøtet treffe vedtak på de områder som inngår i elveeierlagets virkeområde og herunder også omgjøre styrets vedtak.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Saksliste skal vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. januar samme år.

Årsmøtet skal;

 • Velge møteleder og 2 personer til sammen med formannen å underskrive protokollen.
 • Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, herunder avsetning til fonds og budsjettforslag for kommende år.
 • Treffe avgjørelse om disponering av overskudd.
 • Fastsette retningslinjer for fisket i området, jfr. §7 – 9.
 • Velge formann for ett år.
 • Velge det antall styremedlemmer med varamenn som står på valg. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at 2 medlemmer trer ut ved loddtrekning etter det første år.
 • Velge to revisorer
 • Velge nødvendige underutvalg.
 • Velge utsending til fylkeslag eller annet samarbeidsorgan.
 • Fastsette godtgjørelse til valgte tillitsmenn
 • Behandle andre saker som blir tatt opp

Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettigede forlanger det. Elles har hvert medlem kun en stemme.

I de tilfeller gradert stemmerett brukes, blir fordelingen av stemmer slik;

Inntil 5 andeler:1 stemme

6 – 15 andeler:2 stemmer

16 – 30 andeler:3 stemmer

31 – 50 andeler:4 stemmer

Over 50 andeler:5 stemmer

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.


§ 7      Disponering av fisket:

Styret ordner omsetningen av fisket gjennom arbeidsåret slik det er bestemt på årsmøtet.

Ett eller flere medlemmer som ønsker å disponere egen fiskerett, eller deler av denne, meddeler laget dette et år i forveien
 

§ 8      Samarbeid:

Elveeierlaget kan etter behandling i årsmøtet opprette avtaler med lokale foreninger angående spesielle arbeidsoppgaver og ansvarsområder innen elveeierlagets område.

Elveeierlaget kan videre tiltre aktuelle samarbeidsorgan etter nærmere årsmøtevedtak, herunder inngå i større forvaltningsregioner.
 

§ 9      Egne enheter innenfor elveeierlaget:

Der det ansees mest hensiktsmessig og faglig forsvarlig kan elveeierlagets område deles i planenheter, fordelingssoner eller saksområder. En planenhet er et mindre geografisk område innen elveeierlagets totale areal som det er naturlig å planlegge under ett. Grunneierne innenfor et slikt område kan selv stå for gjennomføringen av planen innenfor rammen av de retningslinjer elveeierlaget trekker opp. De kan vedta interne fordelingsordninger for grunnlagsinvesteringer og repartisjonsordninger, og få disse godkjent av elveeierlaget. Til å lede arbeidet i et slikt område kan nedsettes et lokalt utvalg på 3 medlemmer. Alt arbeid i et slikt område skal skje etter de retningslinjer som er vedtatt av elveeierlaget.


§ 10    Inntekter og utgifter:

Årsmøtet kan gjøre vedtak om at alle medlemmer som har nytte av det, skal ta del i kostnader med planlegging, anlegg, vedlikehold og drift av de felles tiltak som er nødvendige for en tjenlig utnytting av området.

Ved utdeling av utbytte eller fordeling av utgifter legges medlemmenes andeler til grunn. For medlemmer som selv disponerer eget fiske reduseres utbyttet tilsvarende. Disse medlemmene kan pålegges å dekke en del av elveeierlagets administrasjonsutgifter.


§ 11    Oppløsning og vedtektsendring:

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være tilstede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de frammøtte.

Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet om endringsforslaget for støtte fra 2/3 flertall. Ellers gjelder bestemmelser tilsvarende første ledd, andre og tredje punktum.
 

§ 12    Tvister:

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for aller parter (jfr. rettergangslovens kap. 32) av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Den tredje oppnevnes av Sorenskriveren i ………………….

Retningslinjer for Storelva Elveeierlag

 1. Det skal selges fiskekort for hver sesong. Årsmøtet bestemmer pris og eventuelt begrensninger i antall kort.
 2. Hvert kort gir rett til fiske med en stang. Kortet utstedes på navn og kan ikke benyttes av andre enn korteier.
 3. Kortkjøper får kartutsnitt som viser hvilke elvestrekning kortet gjelder for.
 4. Medlemmer med husstandsmedlemmer kan fiske på egen fiskerett. Medlemmer blir tildelt gjestekort etter følgende regler:
  2 – 5 andeler:       1 gjestekort
  6 - 10 andeler:      2 gjestekort
  11 - 20 andeler:    3 gjestekort
  Over 20 andeler:   4 gjestekort
 5. Kortutsteder skal påse at kortkjøper har betalt gyldig fisketrygdavgift før kortet utstedes.
 6. Det organiseres oppsyn som skal påse at fiskeregler og retningslinjer blir fulgt.
  I tillegg kan det enkelte medlem og den som har kjøpt fiskekort, kontrollere andre fiskere.
 7. Styret skal sammensettes slik at det velges 2 representanter på strekningen Fosstveit til dam ved Ubergsvann og to representanter på strekningen fra Fosstveit til Songevannet.

AS Jacob Aall og Sønn forbeholder seg rett til å være representert i styret til enhver tid. Dette på grunn av andelen av strandlinje og eiendomsrett til eksisterende laksetrapp.