Driftsplan for Storelva Laget & Songe Fiskelag SA

Introduksjon / forord

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter.

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet.  

Driftsplanområde
Området Storelva Laget & Songe
Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Elvemusling  (Margaritifera margaritifera) var tidligere svært vanlige i elver og vann i området, både perlefiske og tilstedeværelse har lenge vært kjent. I dag er ikke arten å finne i sidevassdragene. Elvemusling ble gjenoppdaget i selve Storelva i 2010, undersøkelser i 2016 viste en sammenhengende bestand opp mot Berge. DNAanalyser har vist at det finnes en ørettmuslingbestand i Storelva som høyst sannsynlig er stedegen, samt en laksemuslingbestand som sannsynligvis stammer fra tidligere utsettning fra Håelva. Mer informasjon finnes i Elvemuslingbasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=9140001

Visjon

Hovedmål 1 Fiskeressursen

 1. Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA produksjonsgrunnlag for laks og sjøørret skal økes for å bli mer bærekraftig og tilfredsstille krav til gytebestandsmål
 2. Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA skal ikke smittes av gyro, andre fiskesykdommer eller få tilført fremmede fiskearter
 3. Tiltak og fiskeregler skal sikre etablering av en levedyktig laksestamme og ørret stamme i Storelva så raskt som mulig
 4. Storelva, Laget & Songe Fiskelag SA produksjon av laks og ørret skal i størst mulig grad utnyttes på en bærekraftig måte.  Laks og sjøørret skal uhindret kunne vandre fra sjøen t.o.m. til Hauglandsfossen
 5. Innlandsfiskeressursen skal utnyttes på en måte som ikke er i konflikt med etablering av laks
 6. Moderat fangst av laks og sjøørret
 7. Tilbake rapportering av fiskekort med utfylt fangstoppgave skal være minst 90% for alle kort
 8. Oppsyn skal være etablert i hele planområdet.
 9. Desinfisering stasjoner skal være etablert langs vassdraget

Hovedmål 2: Næring

 1. Inntekter fra fiskekortsalg skal økes
 2. Omsetning av fiske skal skape ringvirkninger lokalt slik at verdiskapningen innen bygdeturisme og detaljhandel øker

Hovedmål 3 Fritidsfiske

 1. Alle fiskere skal få god informasjon om fisket i elva
 2. Fysisk tilrettelegging for fiskere langs elv og vei skal være så god at konflikter forbundet med ferdsel reduseres til et minimum
Oppfølging
Årsjulet Storelva Laget Songe

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement