skjellprøve

Resultater fra skjellprøve sesongen 2021

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2021-sesongen er klare og igjen viser resultatene kun 1 oppdrettslaks i Kongsfjordelva, og ingen i Storelva.

BJFF Info
Tirsdag 10.mai 2022 / 08:13

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir viktig informasjon om laksebestanden. I en årrekke har skjellprøver fra Kongsfjordelva blitt sendt inn og analysert. Det er Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som analyserer prøvene. 
Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. Analysene av skjellprøvene gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks, med alder og vekst og om det er vill eller oppdrettsfisk. For storelva er det også nå viktig å få inn skjellprøver av fangstene i årene fremover slik at en får følge utviklingen av bestanden.

KONGSFJORDELVA
I alt ble det sendt inn ca 130 skjellprøver av atlantisk laks fra sportsfisket i Kongsfjordelva sesongen 2021. I tillegg til prøver fra pukkelaks. Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3 eller 6 år før de smoltifiseres.

De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks) eller 2 år (mellomlaks) mens noen hadde vært 3 vintre til havs, og en hannlaks hadde vært 4 år ute. Det var bare 2 laks som var sikre flergangsytere, som altså hadde vært i Kongsfjordelva og gytt tidligere. 

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de prøvene som var lesbare var det i år som i fjor en (1) som kom fra rømt oppdrettslaks. 

STORELVA
I alt ble det sendt inn 16 skjellprøver av laks fra sportsfisket i Storelva sesongen 2021. Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen. I Storelva sesongen 2021 var det ingen laks med smoltalder på 3 eller 6 år, noen hadde 5 år, mens de fleste hadde smoltalder på 4 år.

9 av laksene hadde sjøalder på 2 år, 6 hadde vært et år ute og 1 hadde vært 3 år ute til havs. En av de som hadde vært to år ute i sjøen hadde gytt tidligere.

Det var heldigvis ingen oppdrettslaks blant de innsendte prøvene.

Litt generell fakta om skjellprøver: 
Alle skjellprøvene fra fangsten i elvene blir analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Analysene forteller om både oppvekst, alder og vandringsmønster. Viktige data som også kommer med er oppvekstsvilkårene i elven, og tiden i havet. Prøven viser også om fisken er fler gangs gyter, og naturligvis konstateres det om fisken har vært en original villaks fra elvas bestand – eller oppdrettslaks. Skjellprøvene kan også danne grunnlag for ytterligere analyser, deriblant DNA som kan vise om laksestammen har fått innblanding av oppdrettsfisk. Som kjent har slike prøver blitt analysert for Kongsfjordelva og vist innblanding av oppdrettslaks i genmaterialet. 

Resultatene fra skjellprøvene blir blant annet brukt i arbeidet til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) https://www.vitenskapsradet.no/ og i det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks https://www.fiskeridir.no/.../Overvaakingsprogram-for....

BJFF takker alle som har levert inn skjellprøve og oppfordrer til bidrag også i kommende sesonger