pukkellaks

Jakten på pukkellaks smolt

De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

BJFF Info
tirsdag 17.mai 2022 / 23:39

Pukkellaksen er som kjent uønsket art i norske vassdrag og det arbeides med å samle inn så mye informasjon som mulig for å øke kunnskapen om arten i alle livets faser. BJFF har i flere år bidratt med dette arbeidet og levert inn data til flere forskningsinstitusjoner og prosjekter og til forvaltningsmyndighetene. Nå ligger det store mengder smolt av pukkellaks i mange av elvene her i Finnmark, etter den store oppgangen og gytingen i høst.

Derfor har BJFF nå i mai søkt etter smolt av pukkellaksen som gytte i elvene i siste sesong. Elvene som er undersøkt er alle større vassdrag i Berlevåg kommune, med Kongsfjordelva, Vesterdalselva, Østre og Vestre Risfjordelv, Løkvikelva, Sandfjordelva, Storelva, Skånsvikelva og Store Molvik.

Arbeidet har pågått nå i mai, og både været, vannføring og elveis har vært utfordrende. I flere av vassdragene hadde man noe observasjoner og kunnskap om gyteplasser for pukkelaksen og der har man søkt direkte etter smolt. For både Kongsfjordelva og Storelva gjorde man i hele fjor sesongen uttak både av gytende pukkellaks og utgraving av gytegroper. Undersøkelsene nå i vår viste at dette arbeidet har vært nyttig, men selvsagt klarer man ikke å fjerne alt.

Nå har mannskapet fra BJFF brukt kunnskapen fra i fjor til å gå rett på gytegropene for å registrere om de har overlevd og om hvor langt de har kommet i utviklingen. Smolten fra pukkellaksen ligger fortsatt i grusen, noen helt i øverst og noen lengre ned i grusen. På de gytefeltene der rogn ble gravd opp i fjor ble det nå bare funnet enkelte individer. 

 I en grop som ikke ble gravd opp i 2021 fant en derimot hundrevis av små blanke smolt. De er nå fra ca. 25 til 35 millimeter lange og sølvblanke. Flere av de minste hadde fortsatt noe av plommesekken igjen og buken var i ferd med å lukke seg, de er enda ikke svømmedyktig. Erfaringene fra tidligere sesonger viser likevel en svært rask vekst, og smolten vil utvandre på forsommeren -  og kanskje komme massivt tilbake som voksen pukkellaks i 2023.

Pukkallaks smolt
Pukkellaks smolt fra Kongsfjordelva, fanget nå i mai. Prøvene skal DNA- analyseres av Nina.

Det finnes ingen oversikt og kunnskap om hva som skjer i de mange ikke- forpaktete vassdragene på kystlinjen. Derfor ble det i disse vårundersøkelsene også søkt opp de vassdragene for å få en totaloversikt over oppgang og gyting for pukkellaksen her i høst. Det ble ikke registrert smolt i disse elvene, unntatt i Østre Risfjordelv.

Selv om det ikke ble funnet smolt i flere av de små elvene kan en ikke utelukke at det er en eller flere gytegroper der det ligger mange i grusen. BJFF vil følge opp undersøkelsene senere i vår og sommer når det blir egnede forhold og smolten kommer opp av grusen for å gjøre ytterligere registreringer. 

Tillatelser til undersøkelsene er gitt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Fylkeskommunen. BJFF samarbeider blant annet med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og leverer fisken der til videre analyse. 

Undersøkelsene baseres i hovedsak på dugnad, men delfinansieres av BJFF og FeFo. Etter endt prosjekt leveres rapport til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.