Årsmøte biff 22

Kort og viktig fra årsmøtet

Helt i slutten av februar arrangerte BJFF årsmøtet der det kom opp en rekke spennende saker. Mer enn 20 engasjert medlemmer deltok på møtet som ble holdt på Havblikk.

Leder Sigve Frantzen gikk av etter mange år som leder, og ny leder i BJFF er nå Geir Kristiansen.

BJFF Info
torsdag 10.mars 2022 / 16:48

Sedvanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjetter og gjennomgang av årsmeldingene fra de ulike utvalgene ble gjennomgått. Sigve takket altså av som leder og Geir Kristiansen ble enstemmig valgt som ny leder. Det ble en rekke andre utskiftninger i styret der Arild Hammeren overtar som nestleder.

Også Noralf Ask gikk av etter lang og tro tjeneste som materialforvalter, der Jonas Kristiansen overtar ansvaret. Håvard fortsetter som leder av fiskeutvalget, som får mye arbeid fremover med blant annet pukkellaks, og utvalget utvides derfor med to personer.

Som sekretær overtar Siw Andreassen etter Ami Davidsen. Ami overtar som leder av kvinneutvalget mens Dan Svendsen overtar ungdomsutvalget. Terje Hansen fortsetter som leder av hytteutvalget der det blant annet skal opprettes et nytt klubbhus.

Av saker som kom opp var det blant annet:

Pukkellaks. Det forventes ny invasjon av pukkellaks i 2023 og BJFF vil starte arbeidet med å få fiskefelle for å sortere ut pukkellaks i Kongsfjordelva.

Kobben i Kongsfjorden. BJFF fortsetter med registrering av steinkobbe i indre Kongsfjord. Flere medlemmer er engasjert i prosjektet. Flere jakter også kobbe i området.

Nye fiskereguleringer. Laksebestanden i Kongsfjordelva har vært i negativ utvikling siden 2017. De siste to sesongene har det vært nødvendig med tiltak tidlig i sesongen for å forhindre overbeskatning. Det ble vedtatt reduserte sesong og døgnkvoter i Kongsfjordelva, og fredning av laks i Gednjejelva og Buetjern. Hele Gednjeelva inngår i Sone 2 og det skal tillates for fiske etter innlandsfisk i enkelte områder. Reglene publiseres når de er godkjente av FeFo.

Buetjern – Sone 3. Fisket i Buetjern blir et rent innlandsfiske og BJFF skal samarbeide med Buetjern Vel om tilrettelegging for innlandsfiske i Buetjern. Terje Hansen, Hanne Sørvik og skal i gruppe jobbe med dette

Isfiske på Buetjern. Buetjern vel ønsker å få utvidet fisketid på isen, til og med 31. mai. BJFF støtter dette.

Fiskekort og kategorier. Kortprisene endres ikke generelt, men justeres med noen flere kortkategorier for å tilfredsstille reglene i forpakterkontrakten. Deriblant for medlemmer bosatt utenfor Finnmark, der prisene justeres, og det ikke er tillatt med sesongkort. Prisene publiseres senere i vår når de er godkjente av FeFo.

Det ble vedtatt å sende innspill til fefo om at alle medlemmer med dugnad, også de bosatt utenfor Finnmark, skal få tilgang på sesongkort i åpne soner. Sone 2, Sone 3-Buetjern og storelva.

Fridøgn. For å vise at det settes stor pris på den frivillige innsatsen for elvene og foreninga er det opprettet et system for de som jobber mye dugnad kan få fridøgn. Utvalgsledere leverer inn oversikt over hvem og hvor mye de har jobbet til daglig leder, som da godkjenner hvem som har rett på fordeler som flerdøgnskort og eventuelt fridøgn. 

Medlemskontigent. Det ble vedtatt middels kontigentsats i NJFF.

Revisjon. Det ble vedtatt innsending av krav om vilkårsrevisjon for Kongsfjordvassdraget, der behovet blant annet er å få satt krav om minstevannføring i Gednjeelva

Storelva. Fredningssone ved Jernbanebroa i forbindelse med videoregistreringen. Tor informerte på årsmøtet også om det spennende videoregistreringsprosjektet i samarbeid med Huawei i Storelva.