Bålkos
Elveside/Organisering

Årsmelding 2021

Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.

EirikYven
fredag 18.februar 2022 / 21:09

I samarbeid med Norske lakseelver arrangerte vi politikermøte med Stortings, fylkes og kommune politikere på Hembre i august.

Det har vært 4 teams møter og leder har deltatt på styremøte i Klekkeriet. Det er ikke blitt avholdt Fagrådsmøte i 2021.

Det er opprettet egen Mail adresse til Stjørdalsvassdragets elveeierlag, adressen er post@stjordalselva.no

Fiskesesongen 2021

Det var svært lite nedbør i juni og juli. Vanskelige fiskeforhold på grunn av lav vannføring og varm elv. Det førte til liten oppgang av laks først i sesongen. Det kom heldigvis mye nedbør i august og det satte fart i oppgangen av laks og fangstene bedret seg utover i sesongen. 1. juli gjennomførte vi midtsesongevaluering. Til tross for treg start kunne vi konstatere at vi hadde oppnådd beregnet gytebestandsmål med god margin. Vi kunne derfor fortsette sesongen uten endringer i fiskereglene. Det ble fanget 2185 laks på til sammen 9640 kg. 44,7% av fangsten ble satt tilbake. Det ble gjennutsatt 2 lakser med estimert vekt ca. 20 kg. Mye stor laks, 5 stk. over 18 kg. Det ble gjennom skjellprøveprosjektet registrert 4 oppdrettslaks. Det ble fanget og avlivet 2 pukkellaks.

Det ble fanget og gjennutsatt 439 sjøørret som er en liten oppgang fra 2020 da det ble fanget 420.

Det ble registrert 2002 laksefiskere i år mot 1915 i 2020.

SJFF har også i år gjennomført oppsyn i hele lakseførende del av elva. Det er god etterlevelse av fiskereglene og tilbakemeldinger om trivelig atmosfære langs elva.

SVEL 2021 Pukkellaks
Det ble avlivet 2 stk pukkellaks i 2021

Sel

Det ble observert sel i Florneshølen allerede i slutten av april. Det ble søkt om fellingstillatelse, fellingstillatelse ble gitt av Fiskeridirektoratet og selen ble avlivet i begynnelsen av juli.

Kultivering

Det er ført tilsyn med utførte kultiveringstiltak og det har blitt gjennomført en befaring i Slungardbekken sammen med Arne Jørgen Kjøsnes NVE, Kari Guttvik hos statsforvalteren, Bjørn Borge Skei Fylkeskommunen, Bror Jonathan Myhren vannområdekoordinator i Stjørdal og Meråker Kommune og berørte grunneiere. I forbindelse med byggeaktiviteten ved Eidum trafostasjon ønsker vi at oppgangshinder i bekken blir fjernet. Ellers har det vært liten aktivitet på kultiveringsfronten.

Det ble observert mye yngel i Florbekken og på høsten fikk vi se gytende sjøørret.

Gytegropregistreringene er også i år gjennomført av en lokal prosjektgruppe med Bjørn Borge Skei som prosjektleder. Resultatet var 347 lokaliserte gytegroper mot 447 i 2020. Under gytegropregistreringene ble det funnet 7 døde hann lakser, den største målte 131 cm.

Bror Jonathan Myhren ble i høst ansatt som ny vannområdekoordinator.

Klekkeriet i Meråker

I sommer fikk vi tilsendt sluttrapporten i forbindelse med flaskehalsanalysen som Miljødirektoratet påla Nord Trøndelag Elektrisitetsverk og gjennomføre. MD har kommet med varsel om nytt pålegg der de foreslår å legge ned klekkeriet men videreføre undersøkelser i vassdraget. Styret i SVEL følte at dette var en svært lite tilfredsstillende løsning for laksen i Stjørdalselva. Vi har klaget på dette både i møter og ved skriftlig henvendelser til MD.

Samtidig fikk vi melding om at MD har overført ansvaret for gjennomføring av habitatforbedrende tiltak til NVE. NVE har nå kommet med eget varsel om pålegg til NTE. Dette pålegget beskriver 9 konkrete tiltak som skal gjennomføres for å reparere skadene som kraftverkdriften har påført elva i Meråker. Tiltakene skal evalueres og hvis tiltakene ikke gir ønsket effekt skal det igjen settes i gang produksjon av lakseyngel på klekkeriet i Meråker.

NTE har i etterkant av varslet uttrykt at de ikke er enig med varslene om pålegg fra MD. Endelig pålegg er ikke sendt ut.

Økonomi

Økonomien i laget er god og penger som har kommet inn i forbindelse med Stjørdalskortet gir oss muligheter til raskt å gå inn med tiltak i akutte situasjoner.

På grunn av korona har det vært liten aktivitet som igjen har ført til reduserte utgifter og til et godt økonomisk årsresultat.

Forvaltningsavgiften er uendret og utgjør kr 18 pr. andel.

Vi har fått økonomisk støtte fra MD og NTE i forbindelse med gytegropregistreringene.

Skjellprøveprosjektet ble gjennomført som tidligere år.

SVEL 2021 Torfinn Evensen laks
Torfinn Evensen fra Norske lakseelver tar laks i Iverhølen.
SVEL 2021 Kjøring av laks
Harry Kristoffersen kjører laks, Patrick bistår med gode råd.

 

SVEL Bålkos
Bålkos hører med i timene ved elva.
SVEL Laksefiskere fra Gøteborg
Glade laksefiskere fra Gøteborg