Skienselva_laksetrapp.jpg
Forvaltning/Elvemorfologi

Laksetrappene i Skienselva

Her kan du lese litt om laksetrappene i elva.

Hanne Sørvik
mandag 20.desember 2021 / 13:21

Bygging av laksetrapper i vassdraget har vært et viktig kultiveringstiltak og en forutsetning for reetablering av anadrome fiskebestander. Trappene er bygd som en følge av vandringshindrene knyttet til kraftverkene på Klosterfoss, Skotfoss og Mølla.

Klosterfossen

Laksetrappa sto ferdig i 1886. Trappa ble utbedret i 1969. Det finnes også rester etter tidligere trapper. I 2003 videreførte AK eier- og vedlikeholdsansvaret for trappa. Trappa er bygd som en motstrømstrapp, og den fungerer bra. Det sies at dette er den beste motstrømstrappa i landet. I følge kjentfolk bruker ikke fisken trappa før det er varmere enn 9 grader i vannet. Trappa åpnes 1. mai. Det slippes 1 m³/s i laksetrappa. Dette er trolig litt i overkant av optimal vannføring. Trappa er 20 meter lang og 5,5 meter høy. Sommeren 2004 løsnet en av strømbryterne i trappa. Det er behov for vedlikehold av strømbryterne som begynner å råtne.

Skotfoss

Laksetrappa blei først bygd i 1939. P.g.a. industriell utbygging i 1950 måtte trappa rives. Ny laksetrapp blei bygd i 1952. Trappa blei etter kort tid erklært feilkonstruert, feilplassert og følgelig ubrukelig. Ny laksetrapp blei bygd i 1977. Kulpetrappa er 160-190 m lang. Den åpnes 1. juni. I 2003 påtok AK eier- og vedlikeholdsansvaret for trappa. Det er behov for å tette noen sprekker i øvre del av trappa. Trappa ble reparert og endret i år 2000. Innhoppet til den gamle trappa fra 1952 ble koblet sammen med trappa fra 1977. Tiltaket forbedret trappa noe. Men det kreves ytterligere forbedringer før trappa fungerer tilfredsstillende. Innhoppet til trappa fra 1977 må endres. Kåre Myhre i Direktoratet for naturforvaltning har, i samarbeid med lokale kjentfolk, laget skisse til ny utstikker ved utløpet av trappa. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 340.000,- eks. mva.

Møllehølet

I 1977 blei det bygd en tredje laksetrapp i vassdraget. Trappa ved Mølla ligger helt øverst i Skienselva ved Langbryggene. Trappa er bygd som kulpetrapp, men den siste delen er motstrømstrapp. Trappa fungerer relativt bra. Årlig passerer det 500-600 laks i trappa. Mølletrappa fungerer som et supplement til Klosterfossen. Laksetrappa åpnes 1. mai. I 2002 ble det lagt ei rist over tellekummen for å unngå kroking og fangst av fisk. Kommunen har også skjært ned vegetasjon rundt trappa slik at det ikke er så attraktivt å sitte der for ”byens løse fugler”. Vinduet i trappa har dessuten stort potensialet som turistattraksjon. Skien kommune er grunneier. FM er formelt eier, men de siste årene har FM, kommunen og GS samarbeidet om vedlikeholdet. De neste åra er det behov for oppgraderinger. Det kan være bl.a. være aktuelt å endre innhoppet fra første til andre kulp for å unngå skader på fisken.

Ny laksetrapp

For å sikre best mulig oppgang forbi Skotfoss bør det bygges en ny laksetrapp i tillegg til den gamle. Kåre Myhre i Direktoratet for naturforvaltning har tegnet skisse til plassering. Plasseringen av trappa er foretatt i samråd med FM, Skien kommune, GS, Telemarksvassdragets Fiskeadministrasjon og rettighetshaverne i nedre del. Den nye trappa gjør det mulig for fisken å velge to nye oppganger i tillegg til de som finnes fra før. Vi vet at det søker fisk mot disse lokalitetene. Ny laksetrapp er kostnadsberegnet til kr. 650.000,- eks. mva. Det er mest sannsynlig at den nye laksetrappa integreres i flomkraftverket som AK skal bygge på Skotfoss. Det foreligger foreløpig ingen detaljtegninger som viser hvor innhoppet til trappa skal være.