Ingen fisk i sikte
Sesongen 2021 ga lite laks i elvene.
Sportsfiske/Fangst

Fanget knappe 86 000* laks i elvene i sommer 

Årets laksefiskesesong var trolig den dårligste i nyere tid. Det viser tall Norske Lakseelver har samlet inn. (Oppdatert 02.02.2022 fasit fra SSB på fangsttall 2021 ble ca 78 000).

tirsdag 02.november 2021 / 08:53

For første gang er det fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver i løpet av en fiskesommer. Basert på innsamlede fangsttall, anslår Norske Lakseelver at det ble tatt 85 900 laks av sportsfiskerne i 2021. Tallet er lavt, bare for noen år siden var fangsttallet 133 000. 

Norske Lakseelver organiserer 108 lakseelver, og er bekymret over utviklingen. De mener at det nå må settes inn tiltak som virkelig monner for å ta vare på villaksen. 

-Det er en negativ utvikling som viser at vi må bruke hardere lut i kampen for å beskytte villaksen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver. 

I noen deler av landet tørket fiskesesongen helt bort. Spesielt gjaldt dette på Vest- og Sørlandet.  

Mange steder har det heldigvis kommet mye laks opp i elvene etter at tørken ga seg, slik at det trolig er nok gytefisk, forklarer Evensen, som berømmer lokal forvaltning i elvene for å ta nødvendige grep. 

-Det kan være upopulært å komme med strengere kvoter og begrensninger i et elvefiske som allerede er strengt regulert, men biologi må gå foran høsting og næring. Tiden da man kunne høste uten å tenke på morgendagen, er for lengst over, understreker Evensen. 

Laksefiske i elv omsetter for mellom 1,3 og 1,5 milliarder i løpet av tre hektiske sommermåneder.

 

Handlingsplanen må styrkes 

Norge har om lag en tredjedel av de gjenlevende bestandene av atlantisk laks, og dermed et spesielt ansvar for arten. Regjeringen Solberg la i høst fram en handlingsplan for villaksen, som det nye Stortinget og Regjeringen Støre nå skal følge opp. 

-Det er mye bra i handlingsplanen, men det krever økte bevilgninger på en del punkter, bl.a. til bekjempelse av pukkellaks, samt lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva.  Det trengs også økte midler til videreutvikling av kalkingsprosjektet på Sørlandet. Hovedproblemet er likevel at planen ikke har noen klar idé om hvordan de negative påvirkningene fra lakseoppdrett skal kuttes, forklarer Evensen. 

 

Oppdrett er fortsatt verst 

Forskerne definerer lakselus fra oppdrettslaks og sviktende overlevelse hos villaksen på grunn av forurensing av gener fra rømt oppdrettslaks, som de to viktigste truslene mot villaksen. 

-Lusepresset er så høyt mange steder at over 50% av de små lakseungene dør i fjordene om våren. Når vi plusser på klimaendringer og invasjonen av den uønskede pukkellaksen, blir det for mye for laksen, understreker Evensen. 

Sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner, har Norske Lakseelver spilt inn detaljerte krav til regjeringen og stortingets behandling av handlingsplanen for villaks. 

-Skal vi i det hele tatt ha høstbare bestander av villaks i Norge, er vi nødt til å ta noen kraftige grep for å redusere antallet oppdrettslaks i åpne merder. Mye kan gjøres gjennom å sette gode rammer for en omlegging av produksjonen til metoder som ikke slipper ut lakselus og som hindrer rømming, avslutter Evensen.  
 

Nærmere info om sesongen fra nord – sør, kan leses her.

Organisasjonenes innspill til regjeringen om handlingsplan for villaks.

 

Her ble det tatt mest storlaks >7 kg.

Elv

Høstet

Gjenutsatt

Total fangst

Gaula

451

637

1088

Orkla

310

645

955

Namsenvassdraget

648

92

740

Altaelva

324

256

580

Målselv

402

41

443

Numedalslågen

435

7

442

Suldalslågen

295

133

428

Vefsna

264

152

416

Stjørdalselva

198

169

367

Lakselva

117

191

308

 

De ti beste i 2021 - målt i antall laks

Elv

Antall laks

Orkla

4864

Gaula

4509

Namsenvassdraget

4333

Numedalslågen

3452

Altaelva

3113

Repparfjordelva

2951

Mandalselva

2615

Bjerkreimselva

2412

Stjørdalselva

2185

Målselv

2043