Storelva

Bare bra i Storelva

Årets sesong for Storelva i Berlevåg ble blant de bedre. God oppgang både av laks og sjørøye. Solid gytebestand for laksen, og rekordartet oppgang av sjørøye. Utrolig spennende elv med lite fisketrykk, store og vide fiskemuligheter -  samt særdeles ansvarsfulle fiskere.

BJFF Info
Fredag 19.november 2021 / 09:31

Utviklingen i Storelva er som et eventyr, fra nesten fisketom og glemt elv på – 80 tallet har det skjedd utrolig mye positivt frem til i dag. Den nye laksebestanden i vassdraget har hatt en nesten eksplosiv vekst, fra et fåtall som ble talt under drivtelllinger og kontroll tidlig på -2000 tallet til toppårene i 2016 og i fjor med registrert oppgang over 700.

Oppgang Storelva
Oppgang laks og sjørøye i Storelva 2011 - 2021

Laksen

Denne sesongen ble oppgangen registrert til 469 laks, og det er sånn middelverdi som har vært de senere år. I de fleste lakseelver i Finnmark denne sesongen har nedgangen vært brutal, mange elver måtte legge inn store begrensninger i fisket, endog stenge hele vassdraget for fiske. I vår egen – Kongsfjordelva ble det en laber sesong, oppgangen var liten og tynt spredt utover, her ble det innført kvoter i fisket ganske tidlig.

Laks Storelva
Normal og god sesong for laksen i Storelva i 2021

Derimot for Storelva løp sesongen rimelig normalt, og kan noteres for en solid gytebestand også i år. Noe spesielt også i Storelva var en noe mindre oppgang av smålaks, men derimot den smålaksen som kom var i en klasse for seg selv, storvokst og flott, ofte i mellomsjiktet mellom små- og mellomlaks.

Fiskerne i Storelva er ofte ikke lokalt og heller ikke fra Finnmark, fortsatt er det overvekt av fiskere utenfra. Andre nordmenn og utlendinger. Totalt ble  det tatt 72 laks med en vekt på rundt 250 kg, derav ble hele 43 laks og vekt på 160 kg satt ut levende med fang & slipp. Slik har det vært de senere år, og en vesentlig grunn til den raske og gode veksten av gytebestanden av laks. All honnør til våre fiskere…!

Sjørøya

For sjørøya ble det et rekordår med oppgang på 250, og det er aldri tidligere registrert så stor oppgang siden BJFF startet registreringene her. Sjørøya er totalfredet i vassdraget, og BJFF har i mange år arbeidet intens for å kartlegge bestanden og sikre vekst. Det årvisse rovfisket som lenge var en svøpe for elva og røya ble borte etter 2015 – og deretter kan det gledelig noteres en fin vekst i bestanden. For ti år siden ble bestanden vurdert til 10 – og i august i år 250.

Sjørøye Storelva
Sjørøyebestanden i Storelva er i vekst

Dette er en gledelig utvikling sett i lys av at sjørøya var den opprinnelige bestanden i Storelva både før og etter krigen – så skulle uvettige reguleringer i elvemunningen av kommunen samt et omfattende rovfiske nesten knekke bestanden totalt. Men sjørøya er nå heldigvis tilbake i Storelva…!